פרק תשיעי: סכסוכי עבודה

1. החלטה על סכסוך עבודה

(א) במקום עבודה מקומי בו לא קיימת מועצת עובדים, תתקבל החלטה הממליצה על הכרזת סכסוך עבודה/שביתה על ידי העובדים בעלי הזכות לבחור ולהיבחר המועסקים במקום העבודהבהצבעה. במקום עבודה מקומי בו קיימת מועצת עובדים, תתקבל החלטה הממליצה על הכרזת סכסוך עבודה/שביתה על ידי מועצת העובדים המקומית.

(ב) במקום עבודה ארצי תתקבל החלטה הממליצה על הכרזת סכסוך עבודה/שביתה על ידי מועצת העובדים או, באין מועצת עובדים, על ידי הוועד הארצי.

2. כפיפות להוראת הדין והחוקה

החלטה על הכרזה על סכסוך עבודה/שביתה תתקבל על פי הוראות החוקה ואין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכויות ההסתדרות לעניין זה.