אינדקס נושאים

א

אחריות - פרק שביעי, סע' 1.

אחריות חברי ועד והעברת תפקיד לוועד הנבחר - פרק שביעי.

אי אישור תקנון מיוחד - פרק חמישי, סע' 3.

איגוד מקצועי - פרק הגדרות ופרשנות , סימן א'.

איסור גביית יתר - פרק שמיני, סימן א', סע' 9.

איסור שהיה - פרק שישי, סימן ו' , סע' 14.

איסור תעמולה - פרק שישי, סימן ו' , סע' 13.

אי קיום בחירות בקלפי בהיעדר מתחרים - פרק שישי, סימן ו' , סע'  17.

אישור בחירות אישיות לתפקיד יו"ר מועצת העובדים/ועד העובדים - פרק שלישי, סימן ב', סע' 1.

אישור מינוי/ הדחת יושב-ראש - פרק שלישי, סימן ג'.

אמצעי זיהוי - פרק שישי, סימן ד', סע' 6.

אמצעים משמעתיים בהפרת מרות - פרק עשירי , סע' 2.

אסיפה כללית מיוחדת - פרק רביעי, סימן ג', סע' 2.

אסיפה כללית שנתית - פרק רביעי, סימן ג', סע' 1.

אסיפות עובדים - פרק רביעי, סימן ג'.

ב

בחירות אישיות ליו"ר מועצת העובדים/ועד העובדים - פרק שלישי, סימן ב'.

בחירות לראשונה - פרק ראשון, סימן ב', סע' 6.

בחירות (נוהלי) - פרק שישי.

בחירות רובניות אישיות - פרק ראשון , סימן ד', סע' 1.

בחירת ועד ארצי מקום בו קיימת מועצת עובדים - פרק ראשון, סימן ה', סע' 2.

בחירת ועד עובדים ארצי באין מועצת עובדים - פרק ראשון, סימן ה', סע' 1.

בחירת ועד עובדים על ידי מועצת העובדים - פרק שני, סימן ג'.

בחירת ועדת בחירות - פרק שישי , סימן ב'.

בחירת יושב-ראש - פרק שלישי, סימן א', סע' 1.

בחירת יו"ר בבחירות אישיות - פרק שלישי, סימן ב', סע' 3.

בחירת יו"ר ועדת בחירות - פרק שישי, סימן ב', סע' 4.

בחירת יושב-ראש/מזכיר ע"י מועצת עובדים/ועד עובדים - פרק שלישי, סימן א'.

בחירת מועצת עובדים ארצית - פרק שני, סימן ב', סע' 2.

בחירת מועצת עובדים - פרק שני, סימן ב'.

בחירת מועצת עובדים מקומית - פרק שני, סימן ב', סע' 1.

ביקורת - פרק שמיני, סימן ב', סע' 7.

ביקורת מבקר ההסתדרות - פרק רביעי, סימן ז', סע' 6.

בני משפחה - פרק שישי, סימן ג', סע' 5.

ג

גזבר ומנהל חשבונות - פרק רביעי, סימן ב', סע' 3.

גיבוי פעולות ועד העובדים - פרק רביעי, סימן ח', סע' 1.

ד

דיווח על תוצאות ההצבעה - פרק שישי, סימן ב', סע' 5.

דרכי הבחירה (מועצת העובדים) - פרק שני, סימן ג', סע' 1.

ה

האגף לאיגוד מקצועי - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.

הבטחת חשאיות הצבעה אישית - פרק שישי, סימן ו', סע' 7.

הגבלה בהרשעה - פרק שישי, סימן ג', סע' 2.

הגבלת בעלי תפקידים - פרק שישי, סימן ג', סע' 3.

הגבלת הזכות להיבחר - פרק עשירי, סע' 6.

הגבלת חבר ועדת בחירות - פרק שישי, סימן ג', סע' 4.

הגבלת מועדים - פרק שישי, סימן ד', סע' 3.

הגדרות - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.

הגנה על חברי ועד עובדים - פרק רביעי, סימן ח'.

הגשת ההצעה ודרכי הטיפול ברמות נציגות שונות - פרק רביעי, סימן ו', סע' 3.

הגשת הצעות לדיון - פרק רביעי, סימן ד', סע' 4.

הדחת יושב-ראש - פרק שלישי, סימן ב', סע' 7.

הוצאות במילוי התפקיד והחזרן - פרק רביעי, סימן ז', סע' 3.

הוראות מינהל - פרק הגדרות ופרשנות ,סימן א'.

הוראות מעבר ותחולה - פרק רביעי סימן ה', סע' 1.

הזכות לבחור - פרק ראשון, סימן ב', סע' 3.

הזכות לבחור ולהיבחר - פרק ראשון, סימן ב'.

הזכות להיבחר - פרק ראשון, סימן ב', סע' 4.

החלטה על סיכסוך עבודה - פרק תשיעי, סע' 1.

המדריך הכספי - פרק שמיני, סימן א', סע' 1.

המועד הקובע - פרק הגדרות ופרשנות ,סימן א'.

הנהגת ההסתדרות - פרק הגדרות ופרשנות ,סימן א'.

הנהלת הקרן (קרן עזר) - פרק שמיני, סימן ב', סע' 4.

הסדר על היקף הפעילות - פרק רביעי, סימן ז', סע' 1.

הסכם/הסדר אוטונומיה - פרק הגדרות ופרשנות ,סימן א'.

הסרת מועמדות - פרק שישי, סימן ד', סע' 7.

הסתדרות - פרק הגדרות ופרשנות ,סימן א'.

העברת תפקיד לוועד הנבחר - פרק שביעי, סע' 2.

הפסקת חברות - פרק ראשון, סימן ג', סע' 2.

הפסקת כהונה - פרק שלישי, סימן א', סע' 3. 
                   פרק שלישי, סימן ב', סע' 6.

הפרת הוראה בדבר שביתה - פרק עשירי, סע' 5.

הפרת מרות - פרק עשירי, סע' 1.

הפרת מרות ההסתדרות - פרק עשירי.

הצבעה גלויה/חשאית - פרק שישי, סימן ב', סע' 3.

הצבעה, סגירת קלפי, ספירת קולות ודין קלפי ניידת - פרק שישי, סימן ו', סע' 5.

הצבעה פסולה - פרק שישי, סימן ו', סע' 11.

הצגת מועמדות לתפקיד יו"ר מועצת העובדים/ועד העובדים בבחירות אישיות - פרק שלישי, סימן ב', סע' 2.

הצעת אי אמון -פרק רביעי, סימן ו', סע' 1.

הקמת קופות ועד - פרק שמיני, סימן א', סע' 3.

הקמת קרן עזר - פרק שמיני, סימן ב', סע' 1.

השעיה זמנית - פרק עשירי, סע' 3א.

השתלמות חברי ועד - פרק רביעי, סימן ז', סע' 4.

השתתפות הנציג - פרק רביעי, סימן ד', סע' 7.

התפטרות - פרק רביעי, סימן ה'.

ו

ועד כללי - פרק ראשון, סימן א', סע' 2.

ועד כללי במקום עבודה של 250 עובדים ומעלה - פרק ראשון, סימן ד', סע' 2.

ועדות - פרק רביעי, סימן ב', סע' 1.

ועדות וממלאי תפקידים - פרק רביעי, סימן ב'.

ועד עובדים - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.
                 פרק רביעי, סימן א', סע' 3.

ועד עובדים ארצי - פרק ראשון, סימן ה'.

ועד עובדים במקום העבודה - פרק ראשון.

ועד עובדים במשרד ממשלתי/יחידת סמך - פרק ראשון, סימן א', סע' 5.

ועדת בחירות - הגבלת הזכות להבחר - פרק שישי, סימן ג'.

ועדת ביקורת - פרק שמיני, סימן א', סע' 7.

ועדת בחירות - פרק שישי, סימן א'.

ועדת כספים - פרק שמיני, סימן א', סע' 6.

ועדת משמעת - פרק עשירי, סע' 4.

ועדת קלפי - פרק שישי, סימן ו', סע' 3.

ז 

זיהוי מצביעים וסימונם ברשימה - פרק שישי, סימן ו', סע' 8.

זימון אסיפה כללית מיוחדת - פרק שישי, סימן א', סע' 1.

זימון ועד לישיבה - פרק רביעי, סימן ד', סע' 3.

זימון ועדת בחירות - פרק שישי, סימן ד', סע' 1.

זימון מועצת העובדים לבחירת ועדת הבחירות - פרק שישי, סימן ב', סע' 2.

זכות יסודית - פרק ראשון, סימן ב', סע' 1.

הזכות לבחור - פרק ראשון, סימן ב', סע' 3.

הזכות לבחור ולהיבחר - פרק ראשון, סימן ב'.

הזכות להיבחר - פרק ראשון, סימן ב', סע' 4.

ח

חברות בועדת בחירות - פרק שישי, סימן ג', סע' 1.

חברות בקרן כגוף נפרד מהוועד (קרן עזר) - פרק שמיני, סימן ב', סע' 2.

חברות היו"ר במועצת עובדים/ועד עובדים - פרק שלישי, סימן ב', סע' 4.

חובת ייצוג לכל מין - פרק ראשון, סימן ב', סע' 9.

חוזה אישי - פרק ראשון, סימן ב', סע' 5.

חוקה - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.

חזקה מיוחדת לעניין הבחירות - פרק ראשון, סימן ב', סע' 2.

חזקת חוקיות - פרק ראשון, סימן ג', סע' 3.
                   פרק שישי, סימן ו', סע' 19.

חזקת תקינות - פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב', סע' 8.

חלופות לאסיפות - פרק רביעי, סימן ג', סע' 4.

חשאיות הצבעה אישית - פרק שישי, סימן ו', סע' 7.

חשבון בנק - פרק שמיני, סימן ב', סע' 6.

חשבון בנק מיוחד - פרק שמיני, סימן א', סע' 5.

י

יושב-ראש מועצת העובדים/ועד עובדים - פרק שלישי, סימן א'.

יושב-ראש המועצה - פרק שלישי, סימן א', סע' 2.

ייחוד הדיון בהצעה, אופן ההצבעה והרוב הנדרש (אי אמון) - פרק רביעי, סימן ו', סע' 4.

ישיבות ועד - פרק רביעי, סימן ד'.

ישיבת ועד מיוחדת - פרק רביעי, סימן ד', סע' 2.

יתרות זכות בחדילת מקום העבודה - פרק שמיני, סימן א', סע' 10.

כ

כינון מועצת עובדים ארצית - פרק שני, סימן א', סע' 2.

כינון מועצת עובדים מקומית - פרק שני, סימן א', סע' 1.

כינוס אסיפה כללית לצורך הדחת יושב-ראש - פרק שלישי, סימן ב', סע' 8.

כינוס מועצת העובדים/ועד העובדים לצורך הדחת יושב-ראש - פרק שלישי, סימן ב', סע' 9.

כפיפות וזיקה - פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב', סע' 1.

כפיפות ועד מקומי במקום עבודה ארצי - פרק ראשון, סימן ה', סע' 5.

כפיפות להוראת הדין והחוקה - פרק תשיעי, סע' 2.

ל

לוח זמנים לביצוע - פרק שישי, סימן ד', סע' 4.

לשון זכר ונקבה - פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב', סע' 7.

מ

מבקר הפנים - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.

מדריך כספי -  פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.
                   פרק שמיני, סימן א', סע' 1.

מועד קובע - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.

מועצת העובדים - פרק שני.

מזכירות - פרק רביעי, סימן ב', סע' 2.

מטרות הקופה ומסגרת תקציבית -פרק שמיני, סימן א', סע' 4.

מטרות ודרכי ביצוע - פרק שמיני, סימן ג', סע' 1.

מינהל כספים - פרק שמיני.

מינוי מ"מ/סגן יושב-ראש - פרק שלישי, סימן ד'.

מניין הזמן - פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב', סע' 9.

מניין חוקי באסיפות ודחייתן - פרק רביעי, סימן ג', סע' 3.

מניין חוקי בישיבת ועד - פרק רביעי, סימן ד', סע' 5.

מניין קולות ודיווח - פרק שישי, סימן א', סע' 4.

מספר חברי הוועד - פרק ראשון, סימן א', סע' 4.

מקום עבודה - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.

מקום קיום הבחירות - פרק שישי, סימן ו', סע' 1.

מקורות מימון - פרק שמיני, סימן א', סע' 8.

מרות ההסתדרות - פרק ראשון, סימן א', סע' 1.

מרחב - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.

משך הכהונה - פרק ראשון, סימן ג', סע' 1.
                   פרק שמיני, סימן ב', סע' 5.

משך כהונת ועד עובדים והפסקת חברות - פרק ראשון, סימן ג'.

נ

נוהלי בחירות - פרק שישי.

נוהלי הבחירות-רשימת בוחרים, רשימת מועמדים ולוח זמנים - פרק שישי, סימן ד'.

ניהול ישיבות ועד, רישום פרוטוקול ועיון - פרק רביעי, סימן ד', סע' 6.

ניהול ישיבת מועצה לראשונה - פרק רביעי, סימן א', סע' 2.

נציג - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.

נציגות העובדים - פרק ראשון, סימן א', סע' 3.

נציגות סקטוריאלית - פרק ראשון, סימן ד'.

ס

סגירת הקלפי ומניין הקולות - פרק שישי, סימן ו', סע' 16.

סדר קלפי - פרק שישי, סימן ו', סע' 3.

סדרי הצבעה בקלפי - פרק שישי, סימן ו', סע' 15.

סדרי פעולה (קלפי) - פרק שישי, סימן ו', סע' 4.

סייגים לזכות לבחור - פרק ראשון, סימן ב', סע' 7.

סייגים לזכות להיבחר - פרק ראשון, סימן ב', סע' 8.

סימון המועמדים - פרק שישי, סימן ו', סע' 10.

סכסוך עבודה - פרק תשיעי.

סמכויות (ועדת בחירות) - פרק שישי, סימן א', סע' 3.

סמכויות מינוי - פרק הגדרות ופרשנויות, סימן ב', סע' 4.

סמכויות ממלא מקום זמני - פרק רביעי, סימן ו', סע' 6.

סמכויות עזר - פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב', סע' 3.

סמכות ליתן הוראת מנהל - פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב', סע' 5.

ע

עובד בחוזה אישי - פרק ראשון, סימן ב', סע' 5.

עניינים מקצועים, ארגון ותיאום ארצי - פרק ראשון, סימן ה', סע' 4.

ערעור - פרק עשירי, סע' 7.

ערעור בעניינים נוספים - פרק שישי, סימן ה', סע' 3.

ערעורים - פרק שישי, סימן ה'.

ערעור לועדת הבחירות - פרק שישי, סימן ה', סע' 1.

ערעור לרשות השיפוט - פרק שישי, סימן ה', סע' 4.

ערעור על החלטת ועדת הבחירות - פרק שישי, סימן ה', סע' 2.

עשיית דבר שלא נקבע לו זמן - פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב', סע' 6.

פ

פיצוי לחברי ועדת הבחירות - פרק רביעי, סימן ז', סע' 5.

פעולה במישור הארצי - פרק ראשון, סימן ה', סע' 3.

פעולה ברוב - פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב', 2.

פעילות ותיגמול - פרק רביעי, סימן ז'.

פעילות לפגיעה ביציגות - פרק עשירי, סע' 5א'.

פקיעת כהונה ומינוי ממלא מקום או נציג - פרק רביעי, סימן ו', סע' 5.

פרוטוקול מסכם ופרסום תוצאות הבחירות - פרק שישי, סימן ו', סע' 18.

פרסום התקנון - פרק שמיני, סימן ב', סע' 3.

פרסום והודעות - פרק שישי, סימן א', סע' 5.

פרסום ומניעת כפל הצבעה - פרק שישי, סימן ו', סע' 2.

פרשנות - פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב'.

פרשנות לעומת תקנון מיוחד - פרק שמיני, סימן א', סע' 2.

צ

צוותי עבודה מייעצים - פרק רביעי, סימן ב', סע' 2.

ק

קביעת מועד ורשימת הבוחרים - פרק שישי, סימן ד', סע' 2.

קביעת פיצוי ואישורו - פרק רביעי, סימן ז', סע' 2.

קופת הוועד - פרק שמיני, סימן א'.

קרן עזר - פרק שמיני, סימן ב'.

ר

רוב (פעולה ברוב קולות) - פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב', סע' 2.

רוטציה בשיוויון קולות - פרק שישי, סימן ד', סע' 8.

ריבוי טפסים - פרק שישי, סימן ו', סע' 12.

ריכוז חומר - פרק שישי, סימן ו', סע' 6.

רכישת מוצרים ושירותים לעובדים - פרק שמיני, סימן ג'.

רשות השיפוט - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.

רשות השיפוט בהסתדרות - פרק אחד עשר.

רשות מוסמכת - פרק שישי, סימן א', סע' 1.

רשימות מועמדים - פרק שישי, סימן ו', סע' 9.

רשימת בעלי זכות בחירה ומועמדים לוועד העובדים - פרק שישי, סימן ד', סע' 5.

ש

שיטת בחירה (מועצת העובדים) - פרק שני, סימן ב', סע' 3.

שימוע - פרק עשירי, סע' 3.

שיתוף גורמים נוספים - פרק רביעי, סימן ו', סע' 2.

שיתוף נציג גמלאים - פרק רביעי, סימן ד', סע' 8.

ת

תחילת כהונה - פרק רביעי, סימן א', סע' 1.

תחילת כהונה ונוהלי עבודת מועצת עובדים/ועד עובדים - פרק רביעי.

תפקידים - פרק שישי, סימן א', סע' 2.

תפקידי ועד עובדים - פרק ראשון, סימן א', סע' 6.

תפקידי מועצת העובדים - פרק שני, סימן א', סע' 3.

תקופת כהונתו של יו"ר מועצת העובדים/ועד העובדים - פרק שלישי, סימן ב', סע' 5.

תקנון מיוחד - פרק הגדרות ופרשנות, סימן א'.
                 פרק הגדרות ופרשנות, סימן ב', סע' 10.
                 פרק חמישי.

תקנון מיוחד בנסיבות מיוחדות - פרק חמישי, סע' 2.

תקנון מיוחד למקום עבודה ארצי גדול - פרק חמישי, סע' 1.