פרק שמיני: מינהל כספים

סימן א': קופת הוועד

1. המדריך הכספי

בכל דבר ועניין שלא נאמר או שנאמר אך לא פורט בפרק זה, ינהגו בהתאם להוראות, לנהלים ולהנחיות שבמדריך הכספי, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

2. פרשנות לעומת תקנון מיוחד

בענייני מינהל הכספים של נציגות עובדים במקום עבודה בו חל תקנון מיוחד, לא יגרע האמור באותו תקנון מתחולתם של קווי היסוד ועקרונות ההוראות, הנהלים וההנחיות שבמדריך הכספי, ובכל מקרה של סתירה או הוראות בלתי מתיישבות, יחולו הוראות המדריך הכספי בשינויים המחוייבים לפי העניין.

3. הקמת קופת ועד

ועד עובדים יקים, יפעיל וינהל קופת ועד של העובדים במקום העבודה. קופת ועד לא תפוצל, אך רשאי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי לקבוע אחרת בהתחשב במכלול הנסיבות בצרכים המיוחדים במקום העבודה.

4. מטרות הקופה ומסגרת תקציבית

כספי קופת הוועד ישמשו אך ורק למטרת מימון פעולות ועד העובדים בתחום פעילותו, ובתחומי תרבות, חברה וספורט, עזרה הדדית, השתלמויות, שי לעובדים וכיוצא באלה, והכל במסגרת התקציב השנתי המאושר כמפורט במדריך הכספי.

5. חשבון בנק מיוחד

הפעילות הכספית השוטפת של הוועד וקופת ועד ינוהלו בחשבון בנק נפרד, שייפתח וינוהל כמפורט במדריך הכספי ובשים לב לתנאי פתיחת החשבון וניהולו שיאפשרו ביצוע האמור בסעיף 10 להלןבמקרה הצורך.

6. ועדת כספים

במקום עבודה שמועסקים בו לפחות 100 עובדים יבחר הוועד, מקרב חבריו, בוועדת כספים וזאת בנוסף לגזבר, והכל כמפורט במדריך הכספי.

7. ועדת ביקורת

במקום עבודה המונה למעלה מ100- עובדים תיבחר ועדת ביקורת פנימית, אשר מתפקידה לפקח ולבקר את הפעולות הכספיות של קופת הוועד וקרן העזר (להלן: ועדת ביקורת.) לוועדת הביקורת יוקנו הסמכויות והתפקידים כמפורט בפרק ג' של המדריך לניהול כספי של ועדי עובדים.

(א) מקום עבודה המונה פחות מ100- עובדים רשאי, על פי החלטה של ועד העובדים, לבחור ועדת ביקורת, או חייב לעשות כן על פי הנחיית המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין.

(ב) הבחירות לוועדת הביקורת ייערכו בצמוד לבחירת מועצת העובדים/ועד העובדים, והוראות תקנון זה בעניין בחירות למועצת העובדים/ועד העובדים יחולו בשינויים המחוייבים.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א,) ועד עובדים רשאי להחליט על מינויו של רואה חשבון או גורם מבקר אחר שיוקנו לו סמכויות ועדת הביקורת, ומינוי כאמור יבוא במקום בחירתה של ועדת ביקורת. החלטה זו טעונה אישור של המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין.

(ד) לא הוגשו מועמדויות של שלושה עובדים לפחות לוועדת הביקורת ועד העובדים ימנה רואה חשבון בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) לעיל ומינויו יובא לאישור המרחב/האיגוד המקצועיהאגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין .

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות מבקר ההסתדרות על פי חוקת ההסתדרות או  מסמכות המחלקה לביקורת קופות באגף ארגון ומרחבים.

8. מקורות מימון

מקורות המימון לפעולות הוועד יהיו כמפורט להלן:

(א) תשלומים חודשיים שמותר לנכותם משכר העובדים כאמור בסעיף 25 (א)(3) לחוק הגנת השכרהתשי"ח ,1958 וזאת בשיעור שלא יעלה על הקבוע בהנחיות ההסתדרות. *

* החלטת הנהגת ההסתדרות, מיום 7 ינואר ,2020 בדבר הנחיות בעניין שיעור דמי ועד עובדים, כדלקמן: .1 דמי הוועד שמעסיק ינכה משכר העובדים יהיו בשיעור של 0.4% משכר העובד. לעניין זה "שכר העובד" משמעו כלל רכיבי השכר המובאים בחשבון לצורך תשלום פיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג - 1963.

2. על אף האמור, ועד עובדים רשאי לגבות דמי ועד בשיעור נמוך מן האמור בסעיף 1 לעיל, ובלבד שיקבל את אישור המרחב או האיגוד המקצועי המטפלים בענייניו.

3. ועד עובדים לא יהיה רשאי לגבות דמי ועד בשיעור העולה על האמור בסעיף 1 אלא באישור יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, ומטעמים מיוחדים.

4. ועד עובדים, אשר גבה ערב קבלת החלטה זו דמי ועד בשיעור העולה על האמור בסעיף ,1 יהיה רשאי להמשיך לגבות את דמי הוועד בשיעור שגבה, אלא אם יו"ר האגף לאיגוד מקצועי הורה אחרת.

(ב) השתתפות המעביד או מענק של המעביד לקיום פעולות תרבות, חברה, ספורט, עזרה הדדיתהשתלמות, שי לעובדים וכיוצא באלה, המאורגנות על ידי ועד העובדים או בצוותא עם המעביד.

(ג) השתתפות עצמית מיוחדת של העובדים הנוטלים חלק בפעולה יעודה מסוימת.

(ד) מקורות אחרים, כגון ריבית, עמלות וכדומה.

9.  איסור גביית יתר

גביית תשלום מעבר לניכויים האמורים לעיל אסורה, אלא אם כן אושרה בכתב ומראש על ידי הנהגת ההסתדרות בהמלצת האגף לאיגוד מקצועי .

10. יתרות זכות בחדילת מקום העבודה

חדל מקום עבודה להתקיים או לפעול מחמת סגירה, פירוק, פשיטת רגל וכיוצא באלה, יראו את כל הזכויות כלפי הבנק שבו מתנהל חשבון הוועד ובגין אותו חשבון, וכן את כל יתרות הזכות בכסף או בשווה כסף מכל מין וסוג, אם היו כאלה, כמוקנות לטובת "קרן שביתה." האמור בסעיף זה יכלל בגדר האמור בסעיף 5 לעיל לגבי תנאי פתיחת החשבון בבנק וניהולו.

 
  

סימן ב': קרן עזר

1. הקמת קרן עזר

העובדים במקום עבודה רשאים להחליט על הקמת קרן עזר, שתכונן, תפעל ותנוהל על פי תקנון מפורט ומיוחד שאושר, והכל כאמור במדריך הכספי.

2. חברות בקרן כגוף נפרד מהוועד

(א) החברות בקרן עזר איננה בגדר חובה על כלל העובדים, וההצטרפות אליה נתונה להחלטתו האישית של כל עובד.

(ב) קרן העזר הינה גוף נפרד לכל דבר ועניין מוועד העובדים, אך יכול שחברי הוועד ייבחרו להנהלת הקרן, על פי תקנונה, ובלבד שמספרם לא יעלה על שליש מכלל חברי ההנהלה.

3. פרסום התקנון

תקנון קרן העזר יהיה פתוח לעיון העמיתים בה והעובדים המבקשים להצטרף אליה.

4. הנהלת הקרן

בכפיפות להגבלה שלעיל לגבי חבר ועד עובדים, כל עובד שהוא עמית בקרן כשיר להיבחר להנהלתה.

5. משך כהונה

משך תקופת כהונת הנהלת קרן עזר כמשך תקופת כהונתו של ועד העובדים.

6. חשבון בנק

פעילות קרן העזר תתבצע בחשבון בנק נפרד ומיוחד לקרן בלבד, תוך הקפדה על קיום הפרדה ברורה ומוחלטת בין כספי הקרן לבין כספי קופת הוועד, והכל כאמור במדריך הכספי.

7. ביקורת

ועדת הביקורת של ועד העובדים תבקר גם את פעולות קרן העזר, בשינויים המחוייבים לפי העניין.

 
  

סימן ג': קופת הוועד

1. מטרות ודרכי ביצוע

ועד העובדים רשאי בכפיפות להוראות, לנהלים ולהנחיות שבמדריך הכספי לפעול לרכישת מוצרים או שירותים לכלל העובדים או לקבוצת עובדים, כגון אמהות עובדות.