כתב הסכמה

כתב ההסכמה 

אני הח"מ                            נושא/ת ת.ז. מס'                                                     

מצהיר/ה בזה כי במידה ואבחר לוועד העובדים במקום העבודה, מכוח תקנון ועדי עובדים, אהיה כפוף/ה, במסגרת פעילותי בתפקיד אליו נבחרתי, למרות ההסתדרות החדשה, על כל אורגניה ולרבות רשות השיפוט וסמכויותיהם, לכללי המשמעת, לחוקתה של ההסתדרות החדשה ותקנון ועדי עובדים. הנני מצהיר/ה כי לא אפעל לשם הצטרפות עובדים במקום העבודה לארגון עובדים אשר החברות בו מהווה חברות נוגדת בהתאם להוראות חוקת ההסתדרות.

 

תאריך:                         

 

חתימה: