פרק אחד עשר: רשות השיפוט בהסתדרות

כל טענה ו/או תביעה ו/או חילוקי דעות באשר לפירוש או יישום האמור בתקנון זה, תעשה בדרך של פניה לרשות השיפוט כקבוע בחוקת ההסתדרות ותקנון רשות השיפוט בהסתדרות כפי שיהיו בתוקף באותה עת.