הריון ולידה - זכויות בעבודה

זכויות בהריון ולידה - שאלות ותשובות 

הודעתי לבוס שאני בהריון וזמן קצר אחר כך זומנתי לשימוע לפני פיטורים. האם זה חוקי?

לא. בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, נקבע כי מעסיק אינו רשאי לפטר עובדת בהריון שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, אלא אם קיבל היתר מיוחד לכך מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה. הממונה בודק האם קיים קשר בין הפיטורים להיריון. ככל שקיים קשר אז הממונה אינו רשאי להתיר את הפיטורים. ככל שלא קיים קשר אז עדיין יש שיקול דעת לממונה האם להתיר את הפיטורים או לאו. החוק חל על עובדת קבועה, עובדת זמנית, עובדת ארעית ועל עובדת המועסקת באמצעות קבלן כוח אדם.         

כמו כן בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה אסורה אפליה של מעסיק בין עובדיו על רקע הריון בעת פיטורים מהעבודה. 

אני בחודש השישי להריון והבוס שלי מבקש לצמצם את היקף המשרה שלי בניגוד לרצוני. מהן זכויותיי ?

פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון (בתקופה בה היא מוגנת מפני פיטורים) - אסורה ותתאפשר רק בהיתר מיוחד מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה. היתר כזה לא יינתן אם יתברר שהפגיעה קשורה להריון. על פי החוק חל איסור פגיעה הן בהיקף המשרה והן בשכר העובדת. לעומת זאת אם העובדת ההרה מבקשת לבצע שינוי זמני בהיקף המשרה שלה, וזאת בשל מצבה הרפואי המגובה באישורים, אזי מותר לעשות זאת וזה לא ייחשב כפגיעה בהיקף המשרה.

נודע לי מעמיתה לעבודה שהמעסיק הגיש בקשה למשרד העבודה על מנת לפטר אותי, על אף שאני בהריון. האם המעסיק היה מחויב לעדכן אותי או לשלוח לתגובתי את הבקשה?

בקשת המעסיק צריכה להיות מוגשת לממונה על חוק עבודת נשים באמצעות טופס בקשה לקבלת היתר בכפוף לחוק עבודת נשים. הבקשה צריכה להיות מוגשת בהתאם ל"נוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים / לפגיעה בהיקף משרה / לפגיעה בהכנסה מכח חוק עבודת נשים" אשר הופק מטעם משרד העבודה. המעסיק מחויב למסור הבקשה על נספחיה לעובדת טרם הגשת הבקשה להיתר. על המעסיק להמציא אישור חתום על ידי העובדת המוכיח כי קיבלה את הבקשה ונספחיה.

אשתי בהריון וברצוני להתלוות אליה לבדיקות. האם מותר לי להיעדר מהעבודה לשם כך?

כן בנסיבות מסוימות. עובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 7 ימים על חשבון תקופת ימי המחלה שצבר, על מנת ללוות את אשתו לטיפולים או בדיקות הקשורים להריון, וזאת במקרה שכרוך בטיפולים או בבדיקות סיכון לחיי האישה או העובר וכן במקרה שלא כרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, אם האישה תלויה בעזרת בעלה בביצוע הבדיקות או הטיפולים. בנסיבות שהיעדרות הבעל מותרת, הוא מחויב למסור למעסיקו הודעה בהצהרה חתומה על ידו לפי הטופס שבתוספת לתקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), תשס"א - 2000.

האם יש זכאות לחופשת לידה במקרים של אימוץ או הבאת ילד באמצעות פונדקאות?

במקרים של אימוץ או פונדקאות קיימת זכות לחופשת לידה, אם כי בשינויים ובהתאמות המתחייבים. כך לדוגמא אם שני בני הזוג הם הורים מאמצים או הורים מיועדים (לגבי פונדקאות), תחול חופשת הלידה רק על אחד מבני הזוג ורק אם נעדר בן הזוג עקב חופשת לידה למשך תקופה קצרה מהחופשה האפשרית, רשאי בן זוגו להיעדר מהעבודה למשך יתרת התקופה.     
הורה מאמץ מוגדר כעובד או עובדת המקבלים לביתם ילד שגילו עד 10 שנים למטרת אימוץ. לעניין הורה מאמץ ייחשב יום הלידה ליום קבלת הילד לבית ההורה המאמץ. 
הורה מיועד (לגבי פונדקאות) מוגדר כעובד או עובדת המקבלים למשמורתם ילד כהורים מיועדים לפי סעיף 10 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996. לעניין הורה מיועד ייחשב יום הלידה ליום שבו נולד הילד, אולם מועד תחילת חופשת הלידה יהיה ביום קבלת הילד למשמורתו של ההורה המיועד.

אישה בהריון

 מה אורך חופשת הלידה? האם יכולים לפטר אותי? האם אפשר לקצר או להאריך את חופשת הלידה?  

מה אורך חופשת הלידה? האם מקבלים תשלום על התקופה והאם מותר לעבוד במהלכה?

עובדת שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה במשך שנה או יותר, זכאית לצאת לחופשת לידה של 26 שבועות, אך תקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בגין 15 שבועות בלבד. העובדת רשאית להאריך את חופשת הלידה ללא תשלום עד לפרק זמן השווה לרבע מהזמן שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אך לא יותר משנה מיום הלידה. בתקופת חופשת הלידה החוק אוסר להעסיק את היולדת.

האם מותר לפטר עובד או עובדת בזמן שהותם בחופשת לידה?

לא. החוק אוסר לפטר עובד או עובדת במהלך שהותם בחופשת לידה וכן במשך 60 ימים לאחר מכן וכן חל איסור לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה הנ"ל. בהתאם לפסיקה לא ניתן להמיר את תקופת איסור הפיטורים לאחר חופשת הלידה בתשלום ועל המעסיק לתת לעובדת לשוב לעבודה בפועל. 

האם יש אפשרות לקצר את חופשת הלידה? ביוזמתי? ביוזמת המעסיק?

קיצור חופשת הלידה יכול להיעשות ביוזמת היולדת בלבד ולא ביוזמת המעסיק. יולדת שעבדה לפני צאתה לחופשת לידה לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, רשאית לקצר את חופשת הלידה שלה בתנאי שתקופת חופשת הלידה לא תפחת מ-15 שבועות או מתקופה זו בתוספת הארכות של חופשת לידה, אם מימשה את זכותה להאריך את חופשת הלידה. כן רשאית העובדת לקצר את חופשת הלידה במקרה שבו בני הזוג חולקים ביניהם את חופשת הלידה על פי התנאים הקבועים בחוק. כמו כן רשאית העובדת לקצר את חופשת הלידה במקרה שהנולד אינו בחיים (בכפוף לאישור רפואי) בתנאי שחופשת הלידה תכלול לפחות 3 שבועות לאחר הלידה. גם במקרה שהעובדת מסרה את ילדה לאימוץ או שהיא אם נושאת (פונדקאית) רשאית העובדת לקצר את חופשת הלידה, בתנאי שחופשת הלידה תכלול לפחות 3 שבועות לאחר הלידה.  

באילו מקרים ניתן להאריך את חופשת הלידה ואיך?

עובדת רשאית להיעדר מהעבודה בתום חופשת הלידה למשך כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום הלידה. היעדרות העובדת כנ"ל נחשבת כחופשה ללא תשלום. כן עובדת זכאית להאריך את חופשת הלידה במקרה שהיא או תינוקה נזקקו לאשפוז בבית חולים במהלך חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים ואזי היא יכולה להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז ומקסימום למשך 4 שבועות. כמו כן עובדת זכאית להאריך את חופשת הלידה במקרה שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד ואזי זכאית להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה החל מהילד השני. במקרה של הארכת חופשת לידה בשל אשפוז היולדת או ילדה, העובדת מחויבת על פי התקנות למסור הודעה על כך למעסיק 4 ימים לפחות לפני המועד בו הייתה אמורה לשוב לעבודה. במקרה בו נבצר מהעובדת למסור הודעה, עליה למסור ההודעה במועד המוקדם ביותר האפשרי. ההודעה צריכה להימסר בכתב בצירוף אישור על תקופת האשפוז מבית החולים או רופא מטעמו.  

האם עובדת אחרי חופשת לידה חייבת לחזור מיד למשרה מלאה?

עובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה או שהיא מועסקת במשרה בת 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך מבין האופציות הנ"ל וחזרה מחופשת לידה זכאית ל"שעת הורות" אחת ביום ללא ניכוי משכרה למשך תקופה של ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה. יצוין כי ההיעדרות המותרת בגין "שעת הורות" היא בנוסף להפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. 

האם התפטרות לאחר חופשת לידה מזכה את העובד/ת לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי?

חוק פיצויי פיטורים מכיר בכך שעובדת אשר מתפטרת בתשעת החודשים שלאחר הלידה דינה כמפוטרת לעניין חוק זה. דהיינו, היא זכאית לתשלום פיצויי פיטורים.  עם זאת, עילה זו לא מזכה את העובדת בהכרח בדמי אבטלה, כאשר ביטוח לאומי יחשיב את העובדת כמי שהתפטרה מרצונה ואז היא תתחיל לקבל דמי אבטלה רק כעבור 90 ימים מיום הפסקת העבודה. במקרים אלו, על מנת לקבל דמי אבטלה באופן מידי, ביטוח הלאומי יבחן האם נסיבות התפטרותה של האישה הצדיקו הכרה בה כ"מתפטרת בדין מפוטר" לצורך קבלת דמי אבטלה. כך לדוגמא, תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) קובעת כי עובד מתפטר יהיה זכאי לדמי אבטלה במידה והוא התפטר בשל מצבו הבריאותי או מחמת הרעת תנאים מוחשית במקום העבודה. עוד יצוין, כי התפטרות של יולדת שנדרשת לעבוד שעות עבודה ארוכות, או משרה מפוצלת, או שמקום עבודתה מרוחק ממקום מגוריה, תוכר כהתפטרות מוצדקת, בכפוף לאישור המעסיק על דרישות המשרה.     

אישה בהריון

האם במהלך חופשת הלידה מותר לנצל ימי מחלה ומה קורה בתקופה זו עם ההפרשות לפנסיה?

האם חופשת הלידה מורידה ימים ממכסת ימי המחלה והאם מותר לנצל ימי מחלה במהלך חופשת הלידה?

בעקרון עובדת ששולמו בעדה דמי ביטוח לאומי משך פרק הזמן שנקבע בחוק, זכאית מהביטוח הלאומי לדמי לידה ותקופת חופשת הלידה לא מורידה ימים ממכסת ימי המחלה של העובדת. חריג לכך, אם העובדת חלתה ואושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה לתקופה מעל שבועיים היא רשאית להאריך את חופשת הלידה בתקופת האשפוז עד 4 שבועות נוספים או לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות יהיו בתכוף ליום הלידה ויתרת החופשה לאחר השחרור מבית החולים. במקרה שהעובדת בחרה בפיצול חופשת הלידה כאמור, העובדת זכאית לזקוף את ימי האשפוז הנ"ל על חשבון ימי המחלה הצבורים שלה.      

עובד זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו היעדרות עקב נוכחות בלידה של בת זוגו מתחילת הופעת צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה (לפי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), התש"ס - 2000 והתקנות הרלבנטיות, הזקיפה על חשבון המחלה הצבורה הינה עד 7 ימי היעדרות בשנה בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו או בשל לידה שלה). כמו כן עובד זכאי להיעדר מהעבודה עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו כאשר 3 ימי ההיעדרות הראשונים נחשבים כימי חופשה שנתית (ואם אין לו מכסה צבורה של חופשה נחשבים כחופשה ללא תשלום) ואילו 2 ימי ההיעדרות הנוספים נחשבים כימי היעדרות עקב מחלה בשיעור 50% משכר עבודתו היומי לכל יום היעדרות. ימי היעדרות אלה יבואו בחשבון 7 ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם מכוח חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג) הנ"ל.

מה קורה עם ההפרשות לפנסיה בזמן חופשת הלידה?

המעסיק מחויב להפריש לקופת גמל בזמן חופשת הלידה לגבי התקופה בה העובדת או העובד זכאים לדמי לידה אם מתקיימים התנאים המצטברים הבאים: א. העובדת או העובד עבדו אצל המעסיק שישה חודשים לפחות לפני תחילת ההיריון והתקיימו יחסי עובד ומעביד ביניהם בכל תקופת ההיריון. ב. העובדת או העובד וגם המעסיק או המעסיק בלבד נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל. ג. העובדת או העובד שילמו בעד התקופה הנ"ל את התשלומים שחלו עליהם.  

בכל שאלה נוספת, נשמח לעמוד לרשותך במוקד המידע והשירות של ההסתדרות - בטלפון: 2383*

המוקד פעיל בימים א'-ה', בין השעות 08:00 עד 18:00

*המידע באתר/ האפליקציה של ההסתדרות הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר / אפליקציה אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש/ת בלבד - יש לעיין בתקנון ותנאי השימוש באתר/אפליקציה.