פרק ראשון: ועד עובדים במקום עבודה

סימן א': כללי

1.  מרות ההסתדרות

(א) ועד עובדים מקומי שאינו חלק מוועד עובדים ארצי ו/או מועצת עובדים ארצית נתון לסמכותו, פיקוחו, טיפולו ומרותו, של המרחב אשר יפעיל את סמכותו בהתאם למדיניות האיגוד המקצועי הנוגע לאותו מקום עבודה והאגף לאיגוד מקצועי.

(ב) ועד עובדים מקומי אשר הינו חלק מוועד עובדים ארצי ו/או מועצת עובדים ארצית יהיה נתון לסמכותו, פיקוחו, טיפולו ומרותו של המרחב בכל הקשור לעניינים השוטפים והמקומייםבתאום עם האגוד המקצועי ו/או האגף לאגוד מקצועי לפי העניין וידוע הוועד הארצי. בעניינים בעלי השלכה ארצית יהיה ועד עובדים מקומי כאמור נתון לסמכותו, פיקוחו, טיפולו ומרותו של האיגוד המקצועי הנוגע בדבר ו/או האגף לאיגוד מקצועי כאמור בס"ק ג' ו ד׳ להלן.

(ג) ועד עובדים ארצי נתון לסמכותו, פיקוחו, טיפולו ו/או מרותו, של האיגוד המקצועי הנוגע בדבר בהתאם לסמכויותיו ותפקידו כאמור בחוקה ובתקנון זה.

(ד) באין הסתדרות מקצועית ארצית לאותו מקום עבודה, נתון הוועד הארצי למרות ישירה של האגף לאיגוד מקצועי.

(ה) האגף לאגוד מקצועי יהיה מוסמך להכריע בכל מקרה ובכל עניין הקשור לסמכות, פיקוח,טיפול ו/או מרות, בוועד העובדים.

(ו) בכל מקום בתקנון בו יש התייחסות לסמכות, פיקוח, טיפול ו/או מרות ההסתדרות, יש לראות כבעל הסמכות, הפיקוח, הטיפול ו/או המרות את הגוף המוסמך על-פי סעיף זה.

(ז) בלא לגרוע בכלליות האמור בפרק הגדרות ופרשנות סימן ב' סעיף 1 לעיל, אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות האורגנים השונים על-פי חוקת ההסתדרות.

2. ועד כללי

העובדים במקום עבודה בוחרים בוועד עובדים כללי, שהינו הנציגות המוסמכת של כלל העובדים במקום  העבודה, בכפוף להסכמי ו/או הסדרי האוטונומיה ו/או למקרים בהם האגף לאגוד מקצועי אישר הקמת ועדים נפרדים במקום העבודה, בהתחשב במכלול הנסיבות ובצרכים המיוחדים במקום העבודה.

3. נציגות העובדים

ועד העובדים בצוותא עם המרחב ו/או האיגוד המקצועי ו/או האגף לאיגוד מקצועי בהתאם להוראות החוקה ותקנון זה, הינם הנציגות המוסמכת היחידה של כלל העובדים במקום העבודה (בכפוף לסעיף 2), כלפי המעסיק.

4. מס' חברי הוועד

מספר חברי ועד העובדים במקום העבודה יהיה אי זוגי ולא פחות משלושה ויהיה טעון אישור המרחב / האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי.

5.  ועד עובדים במשרד ממשלתי/ יחידת סמך

עובדי משרד ממשלתי ועובדי יחידות סמך, יבחרו ועד עובדים (ארצי ו/או מקומי, בהתאמה), אשר ייצגם כלפי הנהלת המשרד / יחידת הסמך בכפוף למרות ההסתדרות כאמור בסעיף לעיל.

6.  תפקידי ועד עובדים

ועד העובדים יפעל בעניינים הקשורים בתנאי העבודה של כל עובד ושל כלל העובדים וכן יטפל בנושאי פרט ויפעל לקידום רווחת העובדים בכפוף למרות ההסתדרות וסמכויותיה.

סימן ב': הזכות לבחור ולהיבחר

1.  זכות יסודית

זכותו של עובד להשתתף בבחירת ועד עובדים במקום עבודתו הינה זכות יסודית, אלא אם הוגבלה או הותנתה או נשללה על פי החוקה ותקנון זה, הכל לפי העניין והנסיבות.

2. חזקה מיוחדת לעניין הבחירות

כל עובד הזכאי ליטול חלק או הנוטל חלק בבחירות על פי תקנון זה או מכוחו, בין כטוען לזכות הצבעה, בין כבוחר או כמועמד, בין כבעל-דין, כבר פלוגתא או אחרת, יראו אותו כמי שפועל תוך הסכמה ביודעין במסגרת הוראות החוקה ובכפיפות להן והוא הדין בהוראות תקנון זה, על כל המשתמע מכך.

3.  הזכות לבחור

הזכות לבחור נתונה לכל עובד, המועסק בשליש משרה לפחות ואשר השלים שלושה חודשי עבודה עד למועד הקובע, למעט עובד בחוזה אישי אלא אם נקבע במפורש בתקנון זה אחרת.

4. הזכות להיבחר

(א) הזכות להיבחר היא לכל עובד המועסק בהיקף של חצי משרה או באישור הוועדה לתיאום וביצוע בהיקף שלא יפחת משליש משרה ואשר במועד הקובע הינו במעמד קבוע, למעט עובד בחוזה אישי אלא אם נקבע במפורש בתקנון זה אחרת.

עובד שאינו קבוע במקום העבודה בו קיים מעמד של קביעות וחל עליו ההסכם הקיבוצי ואינו בעל חוזה אישי, תעמוד התקופה אשר לאחריה תינתן לעובד זכות להיבחר על חמש שנות עבודה במועד הקובע.

(ב) בהיעדר מעמד קביעות במקום העבודה, הזכות להיבחר תהיה לעובד שהשלים שתי שנות עבודה עד למועד הקובע, בכפוף לקיום יתר הוראות סעיף זה.

(ג) עובד שאינו חבר ההסתדרות הכללית החדשה או עובד שאינו חבר בארגון עובדים אשר לו הסכם עם ההסתדרות, בדבר השתייכות חבריו לאיגוד המקצועי של ההסתדרות, יהא רשאי להיבחר ובלבד שיחתום קודם להגשת מועמדותו על כתב הסכמה (המצ"ב כנספח לתקנון ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו). *

 * ביום 30.12.12 אושר בבינ"ה תיקון לסעיף, אשר יישומו הוקפא עד להודעה חדשה. יש לנהוג כאמור בסעיף 4 (ג) לעיל.

5.  עובד בחוזה אישי

עובד בחוזה אישי, יהיה זכאי לבחור ולהיבחר על פי ובכפוף להוראות החוקה ותקנון זה, ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

(א) במקום העבודה בו נערכות הבחירות לראשונה, כאמור בסעיף 6 להלן.

(ב) ניתן אישור הוועדה לתיאום וביצוע.

6.  בחירות לראשונה

(א) במקום עבודה, בו נערכות בחירות לראשונה לוועד העובדים מוקנית הזכות לבחור ולהיבחר  לפי העניין לכלל העובדים במקום העבודה, בכפוף לסייגים הקבועים בסעיף 7 ו 8 להלן.

(ב) עד לעריכת הבחירות כאמור, ימנו המרחב או האיגוד המקצועי או האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, נציגים מקרב העובדים במקום העבודה, אשר ייצגו את ענייני העובדים כלפי המעסיק בשיתוף עם המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין.

7.  סייגים לזכות לבחור

אלה לא יהיו רשאים לבחור לוועד עובדים:

(א) המנהל הכללי של מקום העבודה, המשנה והסגנים למנהל הכללי.

(ב) הבעלים של מקום העבודה ובעלי השליטה בו, אלא אם כן, השליטה במקום העבודה היא בידי העובדים.

(ג) עובד בחופשה ללא תשלום מעל שלושה חודשים. הוראה זו לא תחול על עובדת בחופשת לידה/אימוץ לא מוארכת ועל עובד אשר נבחן לכהן כחבר כנסת וכל עוד הוא מכהן כאמור ואשר הוסכם עם מעבידו כי יעבור למעמד עובד בחופשה ללא תשלום.

(ד) עובד בתקופת השעיה מעבודה, שהאגף לאיגוד מקצועי קבע כי אינו רשאי לבחור בתקופה זו או חלקה.

(ה) עובד שהמרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי לפי העניין, קבעו לגביו כי הפר שביתה במהלך כהונת הוועד היוצא והחליטו כי בנסיבות אלה תישלל זכותו לבחור בבחירות הקרובות, בכפוף לאישור ועדת משמעת כאמור בפרק עשירי.

8.  סייגים לזכות להיבחר

אלה לא יהיו רשאים להיבחר לוועד עובדים:

(א) המנהל הכללי של מקום העבודה, המשנה והסגנים למנהל הכללי וחברי ההנהלה/מועצת מנהלים (להוציא נציגי עובדים בהנהלה/במועצת המנהלים).

(ב) הגזבר, החשב, המבקר והיועץ המשפטי.

(ג) בעלי תפקידים באגף משאבי אנוש, המוסמכים לקבל עובדים ולפטרם ו/או לקבוע את תנאי עבודתם ושכרם.

(ד) עובד שמייצג את ההנהלה/מועצת המנהלים במשא ומתן עם נציגות העובדים.

(ה) עובד המכהן בתפקיד קצין ביטחון אשר מתוקף תפקידו לבדוק ו/או להמליץ בדבר חשד לעבירות משמעת ו/או עבירות פליליות.

(ו) עובד שהאגף לאיגוד מקצועי קבע כי בנסיבות העניין מתקיים ניגוד אינטרסים ממשי ומהותי בין התפקיד שהוא ממלא לבין כהונה בוועד ואשר לא ניתן לריפוי באמצעים מידתיים אחרים.

(ז) מי שהורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון, וכן מי שהורשע בעבירה על פי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998 כל עוד לא חלפו מיום סיום ריצוי גזר הדין שתי קדנציות ולא פחות מחמש שנים.

(ז1) מי שהורשע בעבירה משמעתית של הטרדה מינית, כל עוד לא חלפו מיום ההרשעה שתי קדנציות ולא פחות מחמש שנים, אלא אם קבעה ועדה של האגף לאיגוד מקצועי, בהחלטה מנומקת שקיבלה, שניתן לאשר את ההתמודדות לאחר שנתנה דעתה למועד ביצוע העבירה, מועד ההרשעה, טיב המעשה, חומרת העונש, וכל שיקול רלבנטי אחר שתפרט.

(ז2) מי שהורשע בעבירה משמעתית שאינה הטרדה מינית, אשר אגף לאיגוד מקצועי סבר בנסיבות העניין שמדובר בעבירה משמעתית חמורה ולא עברו שתי קדנציות ולא פחות מחמש שנים מאז מועד ההרשעה.

(ח) עובד בתקופה השעיה מהעבודה, שהאגף לאיגוד מקצועי קבע כי אינו רשאי להיבחר בתקופה זו או חלקה.

(ט) חבר בוועד עובדים שפוזר בשל הפרת מרות ההסתדרות, בתקופת הקדנציה שלאחר הפיזור, ולא פחות מתקופת כהונה כמפורט בסימן ג' סעיף 1 (א), אלא אם נקבע אחרת על ידי האגף לאיגוד מקצועי.

(י) עובד שהמרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, קבעו לגביו כי הפר שביתה במהלך כהונת הוועד היוצא והחליטו כי בנסיבות אלה תישלל זכותו להיבחר בבחירות הקרובות, בכפוף לאישור ועדת משמעת כאמור בפרק עשירי.

(יא) עובד בחופשה ללא תשלום מעל שלושה חודשים. הוראה זו לא תחול על עובדת בחופשת לידה/אימוץ לא מוארכת ועל עובד אשר נבחר לכהן כחבר כנסת וכל עוד הוא מכהן כאמור ואשר הוסכם עם מעבידו כי יעבור למעמד עובד בחופשה ללא תשלום.

(יב) קרובי משפחה לא יכהנו יחדיו בו-זמנית כחברים בוועד העובדים. הציגו קרובי משפחה מועמדותם לבחירות ונבחרו, יראו כנבחר את בן המשפחה, אשר קיבל את מירב הקולות לעומת האחרים, וכל בן משפחה אחר לא יכהן בוועד העובדים. קרוב משפחה לעניין סעיף זה: אב, אם, בת, בן, אח, אחות, בן/בת זוג. הוראה זו לא תחול על קרובי משפחה, שנבחרו מטעם יחידות בחירה שונות, אם היו כאלה.

(יג) חבר בוועדת הבחירות או חבר בוועדת ביקורת, או חבר שהציג מועמדותו לוועדת הביקורת, לא יהיו מועמדים בבחירות לוועד העובדים, אלא אם הודיעו על פרישתם מוועדה כאמור או הסירו מועמדותם לוועדה כאמור.

(יד) חבר ועד, לא יקיים קשרים עסקיים, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות קרובי משפחה מדרגה ראשונה, עם מקום העבודה בו הוא מכהן כחבר ועד.

9.  חובת יצוג לכל מין

(א) בוועד עובדים ארצי יינתן ייצוג לכל מין, בהתאם לקבוע בחוקה.

(ב) בוועד עובדים מקומי המעסיק 250 עובדים ומעלה ישוריין מקום לנציג אחד מכל מין בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1. לא נבחר חבר אחד מאותו מין ;

2. היה מועמד מאותו מין ברשימת המועמדים לוועד העובדים אשר קיבל לפחות 50% ממספר הקולות שקיבל המועמד שהיה צריך להיבחר כחבר ועד אחרון.

(ג) במקום עבודה מקומי המעסיק פחות מ 250 עובדים, ישוריין מקום בוועד העובדים לנציג מבני המין המהווים רוב במקום העבודה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1. לא נבחר חבר אחד מאותו מין ;

2. היה מועמד מאותו מין ברשימת המועמדים לוועד העובדים אשר קיבל לפחות 50% ממספר הקולות שקיבל המועמד שהיה צריך להיבחר כחבר ועד אחרון.

סימן ג': משך כהונת ועד עובדים והפסקת חברות

1. משך הכהונה

(א) ועד עובדים מקומי (אשר אינו חלק מוועד ארצי) במקום עבודה מקומי המעסיק פחות מ – 250 עובדים יכהן בתפקידו תקופה של שנתיים.

ועד עובדים במקום עבודה המעסיק 1,000 עובדים ומעלה, יכהן בתפקידו 4 שנים. בכל מקרה אחר, ועד עובדים יכהן בתפקידו שלוש שנים, אלא אם אושרה בתקנון מיוחד תקופת כהונה אחרת, שלא תעלה על ארבע שנים.
* נכנס לתוקף עם אישורו ביום 22.9.19 ויחול בכל ועד עובדים החל מן הבחירות הבאות שיתקיימו אליו. עם זאת, יו"ר האגף, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי, יהיה רשאי להורות, על הארכת תקופת הכהונה של ועד עובדים המעסיק 1000 עובדים ומעלה 
בתקופת הכהונה הנוכחית לארבע שנים.

(ב) על אף האמור בס"ק (א) מוסמכים מרחב/איגוד מקצועי/אגף לאיגוד מקצועי לפי העניין,להורות על דחיית מועד הבחירות לוועד עובדים לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

(ג) יו"ר האגף לאיגוד מקצועי רשאי להורות על דחיית מועד הבחירות לוועד העובדים, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, וזאת במקום או בנוסף לדחייה כאמור בס"ק (ב).

(ד) הקדמת מועד הבחירות או דחייתו תהא לפי בקשת ועדת בחירות, או לפי בקשת ועד העובדים המכהן, או לפי שיקול דעת המרחב/איגוד מקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין. בקשה כאמור של ועדת הבחירות או של ועד העובדים תהא טעונה אישור המרחב/איגוד מקצועי/האגף לאגוד מקצועי, לפי העניין.

2. הפסקת חברות     

(א) התפטר חבר ועד מחברותו בוועד בהודעה בכתב לנציג או ליו"ר הוועד או עזב את מקום העבודה  או  שנבצר  ממנו להמשיך ולמלא את תפקידו בוועד או שהחל להתקיים בו אחד הסייגים כמפורט בסעיף 8 לסימן ב' בפרק זה, תיפסק חברותו בוועד, ובמקומו יכהן המועמד הבא באותה רשימת מועמדים וכן הלאה, בכפוף לסעיף 9 לסימן ב' בפרק זה. האמור לעיל יחול בהתאמה גם לעניין חבר ועד שהורחק מתפקידו על פי הקבוע בפרק עשירי לתקנון זה.

(ב) חבר בוועד עובדים, אשר נבחר מטעם יחידת בחירה/סקטור, ונשתנה שיוכו ליחידת בחירה אחרת, תיפסק חברותו ובמקומו יכהן המועמד הבא כאמור בס"ק (א) לעיל, אלא אם כן קבע האגף לאיגוד מקצועי אחרת.

(ג) לא היה מועמד נוסף באותה רשימת מועמדים כאמור בס"ק (א) או (ב) לעיל, יתקיימו בחירות באותו סקטור/יחידת בחירה להם השתייך חבר הוועד שכהונתו הופסקה, לצורך בחירת נציג שיחליפו. כהונתו של חבר הוועד שייבחר לפי ס"ק זה, תסתיים במועד סיום כהונת הוועד כולו, אלא אם יקבע האגף לאיגוד מקצועי אחרת.

3. חזקת חוקיות

קיום ועד עובדים, סמכויותיו ותוקף פעולותיו לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בו (בכפוף לסעיף 2 לסימן ב' בפרק הגדרות ופרשנות) או מחמת ליקוי בבחירתו או בהמשך כהונתוהוראות סעיף זה לא יחולו כל אימת שהוועד הושעה מתפקידיו בהתאם להוראות תקנון זה.

סימן ד': נציגות סקטוריאלית

1. בחירות רובניות אישיות

ככלל הבחירות לוועד העובדים במקום העבודה יתקיימו בשיטה הרובנית (לפיה בוחר העובד בנציגיו במישרין ואישית) בבחירות אישיות, ישירות וחשאיות, אלא אם נקבע בתקנון מיוחד אחרת.

2.  ועד כללי במקום עבודה של 250 עובדים ומעלה

(א) במקום עבודה בו מועסקים 250 עובדים ומעלה, המשתייכים למספר הסתדרויות מקצועיות ארציות או למספר איגודים מקצועיים ארציים ו/או למספר חטיבות תפעוליות (להלן: "סקטורים,)" ייבחר ועד עובדים כללי משותף ובו תובטח נציגות לכל סקטור בהתאם למספרם היחסי, ובלבד שמספר העובדים מאותו סקטור לא פחות מ10%- ממספר העובדים בעלי זכות הבחירה במקום העבודה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון מיוחד שאושר.

(ב) כל סקטור יבחר את נציגיו לוועד הכללי בבחירות רובניות, כאשר העובד בוחר את נציגו בתוך הסקטור במישרין ואישית. נציגות הסקטור תייצג את הסקטור יחד עם יו"ר ועד העובדים ומי שנקבע על-ידי הוועד, כלפי המעסיק, בעניינים ספציפיים של הסקטור. בחירת נציגות הסקטור תיערך בפיקוח ועדת הבחירות.

(ג) סקטור אשר מספר חבריו פחות מ10%- מכלל העובדים במקום העבודה, רשאי לבחור ביחד עם סקטור אחר, בנציגות מוסכמת מטעמם לוועד הכללי, אשר תייצגם במשותף כלפי המעסיק יחד עם יו"ר הוועד ומי שנקבע על-ידי הוועד בעניינים הספציפיים שלהם, ובלבד שמספרם הכולל של העובדים המשתייכים לסקטורים אלה לא פחת מ10%- מכלל העובדים בעלי זכות הבחירה במקום העבודה.

סימן ה': ועד עובדים ארצי

1 בחירת ועד עובדים ארצי באין מועצת עובדים

(א) במקום עבודה ארצי בו אין מועצת עובדים, כאמור בפרק השני לתקנון זה, יבחרו העובדים בוועד עובדים ארצי כקבוע בסימן זה.

(ב) הבחירות לוועד העובדים הארצי תתקיימנה בשיטת הבחירות הרובניות (אישיות) אלא אם נקבע בתקנון מיוחד אחרת.

(ג) היה מקום העבודה בנוי או מנוהל על בסיס מחוזות או אזורים, יבחרו העובדים בכל מחוז או אזור את נציגם לוועד הארצי על פי משקלם היחסי בקרב כלל העובדים.

2. בחירת ועד ארצי מקום בו קיימת מועצת עובדים

במקום עבודה בו נבחרה מועצת עובדים, כאמור בפרק השני לתקנון זה, ייבחר ועד העובדים כאמור בסימן ג' לפרק השני.

3. פעולה במישור הארצי

הוועד  הארצי מטפל בכל עניין המחייב פעולה במישור הארצי, למעט תפקידים שהם בסמכות האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין ובכפוף להם.

4. עניינים מקצועיים, ארגון ותיאום ארצי

ועד ארצי פועל בעניינים מקצועיים וארגוניים, המשותפים בהיקף ארצי לכלל העובדים אצל מעסיק ארצי, בכפוף לקבוע בסעיף 3 לעיל.

5. כפיפות ועד מקומי במקום עבודה ארצי
במקום עבודה ארצי יפעל ועד העובדים המקומי בעניינים שהם בעלי השלכות מקומיות, בכפוף לוועד הארצי ו/או למועצת העובדים הארצית, הכל בכפוף למרות ההסתדרות וסמכויותיה לרבות סמכות המרחב כאמור בסעיף (1ב) לסימן א' בפרק זה.