פרק רביעי: תחילת כהונה ונוהלי עבודת מועצת עובדים/ועד עובדים

סימן א': כללי

 1. תחילת כהונה

(א) מועצת העובדים וכן ועד העובדים, יתחילו כהונתם לאחר אישור תוצאות הבחירות ע"י מרחב/ איגוד מקצועי/אגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין. ההחלטה תתקבל לא יאוחר מ15- יום מיום קיום הבחירות ותועבר לידיעת כלל העובדים בפרסום במקום בולט במקום העבודה. עד לאישור תוצאות הבחירות כאמור, ימשיכו לכהן מועצת העובדים היוצאת וועד העובדים היוצאים.

(ב) לא החליט מרחב/איגוד מקצועי/אגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, בתוך המועד האמור אם לאשר תוצאות הבחירות אם לאו, יתחילו מועצת העובדים והוועד הנבחר לכהן בתפקידם כאילו נתקבלה החלטה לאשר את תוצאות הבחירות.

(ג) החליטו המרחב/איגוד מקצועי/אגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, לא לאשר את תוצאות הבחירות, תנומק ההחלטה ויוחלט על המשך הצעדים. ההחלטות כאמור יועברו ללא דיחוי לידיעת יושב-ראש האגף לאיגוד מקצועי ולידיעת כלל העובדים בפרסום במקום בולט במקום העבודה.

2. ניהול ישיבת מועצה לראשונה

הנציג, או בהעדרו יושב-ראש ועדת הבחירות,ֿ יכנס וינהל את ישיבת מועצת העובדים בהתכנסה לראשונה לאחר הבחירות לשם בחירת יושב-ראש המועצה. משנבחר, ינהל היושב-ראש הנבחר 
את המשך הישיבה.

3. ועד עובדים / עובדים

למען הסר ספק, הוראות תקנון זה, ככל שהן מתייחסות לוועד עובדים, יחולו גם על מועצת עובדים בהתאמה, בשינויים המחוייבים וככל שלא נקבע אחרת בגוף התקנון.

 
  

סימן ב': ועדות וממלאי תפקידים

1. ועדות

ועד העובדים יבחר, מקרב חבריו, בוועדות האמורות במדריך הכספי מיד עם תחילת פעולותיו.

2. מזכירות

ועד העובדים המונה יותר מתשעה חברים רשאי לבחור מקרב חבריו נציגות עובדים מצומצמת (מזכירות), שתהיה הגוף המבצע את החלטותיו ותכלול בכל מקרה את יושב-ראש הוועד.

3. גזבר ומנהל חשבונות

ועד העובדים יבחר גזבר, אשר יטפל בכל העניינים הכספיים של הוועד בכפוף להוראות תקנון זה והמדריך הכספי ויישא באחריות להם. יושב-ראש הוועד לא יכהן בתפקיד גזבר ו/או בתפקיד 
מנהל חשבונות הוועד.

4. צוותי עבודה מייעצים

ועד העובדים רשאי להחליט על מינוי עובדים במקום העבודה שאינם חברי ועד, לכהן בצוות עבודה לעניין מסוים, כיושב-ראש צוות יכהן חבר ועד העובדים, אשר יישא באחריות בנושאים 
שנמסרו לטיפולו. סיכומי הצוות יהיו בגדר המלצות לוועד העובדים.

סימן ג': אסיפות עובדים

1. אסיפה כללית שנתית

ועד העובדים חייב לכנס אסיפה כללית של העובדים במקום העבודה לפחות פעם בשנהבאסיפה זו יימסר על ידי הוועד דין וחשבון בכתב על פעולותיו במשך התקופה החולפת.

2. אסיפה כללית מיוחדת

נדרש ועד העובדים בכתב, על ידי 25% לפחות מכלל העובדים בעלי זכות הבחירה במקום העבודה, לכנס אסיפה כללית מיוחדת, תכונס האסיפה לא יאוחר משבועיים ממועד הפניה. הוועד ידווח על דרישה כאמור ועל זימון אסיפה כללית מיוחדת למרחב/לאיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין.

3. מניין חוקי באסיפות ודחייתן

(א) המניין החוקי לקיום אסיפה כללית שנתית ולקיום אסיפה כללית מיוחדת הוא 25% לפחות מכלל העובדים בעלי זכות הבחירה במקום העבודה. היה מניין כאמור נוכח בפתיחת האסיפה 
והדבר נרשם בפרוטוקול כראוי, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשכה.

(ב) לא נתכנס מניין חוקי כאמור בסעיף קטן (א) תוך שעה מהשעה הנקובה בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ובאותו מקוםובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

(ג) הזכות להשתתף והזכות להצביע באסיפות כלליות ומיוחדות נתונה לכל עובד שבעת כינוסן נחשב לבעל זכות לבחור לוועד העובדים בהתאם לתקנון זה או לתקנון מיוחד, לפי העניין.

4. חלופות לאסיפות כלליות

במקום עבודה אשר מן הנמנע לקיים בו במעמד אחד אסיפה של כלל העובדים, שנתית או מיוחדת, יכול שייקבעו
בתקנון מיוחד נהלים וכללים מיוחדים לכינוס העובדים, כולם או 
מקצתם, באופן שונה מן האמור לעיל, לפי העניין.

סימן ד': ישיבות ועד

1. ישיבות ועד

ועד העובדים יקיים ישיבה אחת לחודש לפחות, מועצת עובדים אחת לשלושה חודשים לפחות. יושב-ראש  הוועד  אחראי לרישום  פרוטוקול  של  הישיבה  והבאתו  לאישור/הערות  בישיבה שלאחריה.

2. ישיבת ועד מיוחדת

(א) שליש לפחות ממספר חברי הוועד, רשאים לדרוש בכתב מיושב-ראש הוועד לכנסו לישיבה מיוחדת ויציינו את הנושא המוצע לדיון.

(ב) יושב-ראש הוועד יכנס את הוועד לישיבה מיוחדת כאמור, בהזדמנות הראשונה ולא יאוחר משלושה ימים מהדרישה. ישיבה מיוחדת של מועצת העובדים תכונס בהזדמנות הראשונה ולא יאוחר משבעה ימים מהדרישה.

(ג) לא כונסה ישיבת ועד מיוחדת כאמור, תכונס הישיבה על ידי המרחב/האיגוד המקצועי/ האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, לא יאוחר משלושה ימים לאחר שנתבקשו לעשות כן על ידי חבר ועד הנמנה על יוזמי הדרישה.

3. זימון ועד לישיבה

(א) יושב-ראש הוועד ימציא זימון בכתב לחברי הוועד זמן סביר לפני כינוסו. בזימון יצוינו מקוםתאריך ושעת הדיון. עותק מהזימון ישלח גם לנציג.

(ב) לזימון יצורף סדר היום המתוכנן, אשר ייקבע בכפוף לאמור לעיל, על ידי יושב-ראש הוועד.

4.  הגשת הצעות לדיון

(א) חבר ועד רשאי להגיש הצעה לסדר יום, אשר תוגש בכתב ליושב-ראש הוועד ותובא לידיעת חבריו זמן סביר לפני הישיבה, בהתאם לנסיבות.

(ב) למרות האמור לעיל, יכול כל אחד מחברי הוועד להעלות בראשית הישיבה הצעה נוספת לסדר היום, וזו תידון לגופה, אם נתמכה על ידי שליש ממספר חברי הוועד הנוכחים בישיבה.

5. מנין חוקי בישיבת ועד

(א) חבר ועד שלא יוכל להתפנות להשתתף בישיבה, יודיע על כך ליו"ר הוועד מבעוד מועד.

(ב) המניין החוקי לקיום ישיבת ועד הינו למעלה מ- 50% מחברי הוועד ובלבד שיושב-ראש הוועד נוכח בישיבה.

(ג) לא היה מניין חוקי בשעה שנקבעה, תידחה התחלת הדיון בשעה. אם לאחר שעה לא נכח מניין חוקי, כאמור, יידחה הדיון ב24- שעות אלא אם כן לדעת יושב-ראש הוועד נושא הדיון אינו סובל דיחוי. נדחה הדיון ב24- שעות, יקוים הדיון בנוכחות כל מספר חברים כשבינהם יושב-ראש הוועד, אשר יציין בפרוטוקול את שעת התחלת הדיון והטעם לקיומו בנסיבות העניין.

6.  ניהול ישיבות ועד, רישום פרוטוקול ועיון

(א) יושב-ראש ועד עובדים ינהל את ישיבותיו בהתאם לסדר היום שנקבע ובהתאמות לפי העניין.

(ב) יושב-ראש ועד העובדים או מי שנקבע על ידו, ירשום פרוטוקול מישיבות הוועד, אשר ישקף נאמנה את תמצית הדברים וההחלטות. הפרוטוקול ייחתם בידי יושב-ראש הישיבה בה נרשם.

(ג) בפרוטוקול ישיבת ועד העובדים רשאים לעיין כל חברי הוועד וכן הנציג.

7. השתתפות הנציג

הנציג יהיה רשאי להשתתף בכל ישיבת ועד.

8. שיתוף נציג גמלאים

(א) ועד העובדים יפעל מתוך ראיית טובת העובדים והגמלאים.

(ב)  במקום עבודה בו מתקיימת זיקה ישירה, הדוקה ומתמשכת בין מקום עבודה לבין הגמלאים וקיים ועד גמלאים, יוזמן נציג הגמלאים לכל דיון והצעות החלטה בעניין הנוגע במישרין או בעקיפין למעמד או לזכויות הגמלאים במקום העבודה.

(ג) נציג גמלאים לעניין סעיף זה הוא עובד לשעבר באותו מקום עבודה והוא אינו עובד במקום עבודה אחר.

 
  

סימן ה': התפטרות

1. הוראות מעבר ותחולה

(א) התפטרו כל חברי ועד עובדים או מרבית חבריו באופן שנפגע כושרו או אפשרות תיפקודו להשגת  יעדיו,  ינקוט המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, בצעדים נאותים ויעילים להבטחת המשך ייצוג העובדים על דרך מינוי ממלא מקום זמני ועריכת בחירות 
תוך פרק זמן שלא יעלה על 60 יום, תוך ידוע האגף לאיגוד מקצועי.

(ב) התפטרות עפ"י סימן זה תכנס לתוקפה לאחר 48 שעות.

 
  

סימן ו': הצעת אי אמון

1. הצעת אי אמון

50% לפחות מכלל מספר העובדים בעלי זכות בחירה במקום עבודה רשאים, בחתימתם האישית, להציע  או  להצטרף  להצעה  מנומקת  בכתב  להביע  אי  אמון  בוועד  העובדים,  לרבות  בנציגות הסקטוריאלית שנבחרו בהתאם לתקנון זה, מטעמים מיוחדים שיפורטו.

2. שיתוף גורמים נוספים

כל מי שיוזם, פועל או מרכז הצעת אי אמון לפי סימן זה, ידווח על כך בו זמנית בכתב למרחב/לאיגוד המקצועי/לאגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, והוא הדין לגבי כל זימון דיון, אסיפה, והליך אחר שיוצא 
באלה.

3. הגשת ההצעה ודרכי הטיפול ברמות נציגות שונות

(א) הצעה להביע אי אמון תוגש ליושב-ראש ועד העובדים הנוגע בדבר ובהעדרו לממלא מקומויו"ר הוועד יעביר עותק מההצעה לנציגועד מקומי שהינו חלק מוועד עובדים ארצי יעביר עותק מההצעה ליו"ר הוועד הארצי ולנציג.

(ב) יושב-ראש הוועד ובהעדרו ממלא מקומו, יכנס אסיפה כללית מיוחדת של העובדים בעלי זכות ההצבעה באותו מקום עבודה תוך 14 יום מקבלת ההצעה. לא כונסה אסיפה כאמור, יכנס אותה הנציג תוך 7 ימים מיום שהגיעה אליו ידיעה על אי כינוסה כאמורהאסיפה תנוהל ע"י הנציג.

4. ייחוד הדיון בהצעה, אופן ההצבעה והרוב הנדרש

(א) סדר היום של כל דיון, אסיפה, או הליך אחר כיוצא באלה לפי סימן זה, יכלול את נושא ההצעה להביע אי אמון בלבד, וכל הצבעה שתתקיים תהיה חשאית ובקלפי.

(ב) הצעה להביע אי אמון לפי סימן זה, תתקבל אם הצביעו בעדה לפחות 60% ממספר העובדים בעלי זכות הבחירה הנוגעים בדבר.

5.  פקיעת כהונה ומינוי ממלא מקום או נציג

(א) ועד עובדים שהביעו אי אמון בו, יחדל לכהן ויראו את הכהונה כמופקעת החל בקבלת ההחלטה.

(ב) הובע אי אמון בוועד עובדים, ינקוט המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, בצעדים נאותים ויעילים להבטחת המשך ייצוג העובדים על דרך מינוי ממלא מקום זמני ועריכת בחירות תוך פרק זמן שלא יעלה על 60 יום, תוך ידוע האגף לאיגוד מקצועי.

6. סמכויות ממלא מקום זמני

לממלא מקום זמני שנתמנה לפי תקנון זה, נתונה סמכות לעשות את כל הדרוש והמועיל למהלך תקין של ייצוג העובדים במקום נציגות העובדים שכהונתה פקעה, בשינויים המחוייבים לפי העניין 
והנסיבות, והכל בתיאום עם המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין.

 
  

סימן ז': פעילות ותיגמול

1. הסדר על היקף הפעילות

(א) הסדר בין ועד העובדים להנהלה על היקף פעילות הוועד בשעות העבודה, יובא לאישור המרחבהאיגוד המקצועיהאגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין.

(ב) לא הגיעו ועד העובדים וההנהלה להסדר כאמור בס"ק (א,) יפעלו המרחב/האיגוד המקצועיהאגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, להשגת הסדר כאמור.

2. קביעת פיצוי ואישורו

לא הגיעו ועד העובדים/המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי/להסדר עם ההנהלה, כאמור בסעיף 1 לעיל, יקבע ועד העובדים את היקף שעות הפעילות של חברי הוועד וכן את הפיצוי שהם זכאים לו בגין הפסד השתכרות אם יהיה כזה ובמידה שיהיה מכספי ועד העובדים, עקב פעילותם בוועד העובדים. ההסדר האמור לא יכנס לתוקף אלא לאחר קבלת אישור המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין ולא יתבצע שום תשלום בפועל לפי סעיף זה אלא לאחר קבלת אישור כאמור.

3. הוצאות במילוי התפקיד והחזרן

(א) חבר ועד עובדים זכאי להחזר הוצאה שהוציא אך ורק לשם ביצוע תפקידו בוועד ותוך כדי ביצוע התפקיד ולא לשום מטרה אחרת וזאת כנגד מסירת קבלה/חשבונית ודיווח מפורט כמתחייב 
בנסיבות המקרה.

(ב) מבלי לגרוע מכל הוראה ישימה לעניין זה במדריך הכספי, החזר הוצאה כאמור בסעיף קטן (אטעון אישור וחתימת יושב-ראש הוועד.

4. השתלמות חברי ועד

האגף  לאיגוד מקצועי יפעל להרחבת ולהעמקת הידע של חברי ועד העובדים, בתחומים הקשורים לנושאי פעילותם והכל ככל שיקבע ע"י האגף לאיגוד מקצועי ועל פי שיקול דעתו.

5. פיצוי לחברי ועדת בחירות

במקרים מיוחדים בהם יידרש פיצוי בגין אובדן שכר ו/או תנאי עבודה בשל הפעילות בוועדת הבחירות, יקבעו המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, את הצורך בפיצוי 
ואת שיעורו בהתאם לנסיבות. פיצוי כאמור ישתלם מכספי ועד העובדים.

6. ביקורת מבקר ההסתדרות

הוראות סעיפים 2,3 ו5- לסימן זה הינן בכפוף לביקורת מבקר ההסתדרות ולא יחרגו ממסגרת

תקציב הוועד.

 
  

סימן ח': הגנה על חברי ועד העובדים

1. גיבוי פעולות ועד העובדים

המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, יעניקו גיבוי ותמיכה ציבורית ו/או ארגונית ו/או משפטית לחברי ועד העובדים, בפעולות שנעשו על ידם בתוקף תפקידם ועל פי הסמכויות המסורות להם בהתאם לחוקה ולתקנון זה ובאישור המרחב/האיגוד המקצועי/האגף 
לאיגוד מקצועי, לפי העניין, והכל ככל שיקבע ע"י האגף לאיגוד מקצועי ועל פי שיקול דעתו.