מבקר ההסתדרות

הביקורת הפנימית בהסתדרות היא אחת מאשיות פעולת הארגון. המבקר הפנימי הוא חלק ממערך האיזונים והבלמים בארגון ומעמדו במערך רשויות הארגון הוא אחד מאמות המידה לחוסנו הדמוקרטי. קיומה של ביקורת על הרשות המבצעת מבטא את העיקרון שעובדי ציבור הם נאמניו ומשרתיו של הציבור ולא אדוניו, והיא מניע מרכזי להגברת הנשיאה באחריות של המנהל הציבורי (Accountability) ולשקיפות פעולותיו.

הביקורת היא גוף בלתי תלוי, שתפקידו לבקר את המנהל ולהעריך את פעולותיו.

ההסתדרות הכירה בחשיבות הביקורת וכבר בשנת 1969 הוקם משרד מבקר ההסתדרות, ששימש, בזמנו, גם נציב הקבילות בהסתדרות. בנוסף, בשנת 1984, הוקמו מחלקה לביקורת פנימית בוועד הפועל של ההסתדרות וועדת הביקורת פנימית, במסגרת אגף הגזברות.

חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992 מניח את הבסיס לביקורת בגופים ציבוריים.

החל משנת 1994, הוכפפה הביקורת הפנימית גם לאחריותו של יו"ר ההסתדרות והוקצה לה תקציב נפרד.

בשנת 1999, החליטה ההסתדרות על שינוי מבנה הביקורת בהסתדרות - משרד מבקר ההסתדרות נסגר ומרבית מטלותיו ותפקידיו הואצלו לביקורת הפנימית, שהוכפפה מעתה לבית נבחרי ההסתדרות (בינ"ה). מונתה ועדת המבקר של בינ"ה, שמתפקידה לדון בדוחות הביקורת הפנימית. כל השינויים עוגנו בחוקת ההסתדרות, פרק יד', "הביקורת בהסתדרות", (להלן - חוקת ההסתדרות).

חוקת ההסתדרות, נותנת בידי המבקר הפנימי סמכויות רחבות, הן מבחינת הגופים העומדים לביקורתו והן מבחינת היקפה ועומקה של הביקורת באותם גופים.

חוקת ההסתדרות קובעת את מעמדה של הביקורת בהסתדרות ומבססת את מעמדו של המבקר הפנימי, במיוחד בכל הנוגע לאי תלותו. המבקר הפנימי ממונה בידי נשיאות בינ"ה באישור בינ"ה.

במילוי תפקידיו אחראי המבקר בפני יו"ר בינ"ה בלבד ואינו תלוי ברשות המבצעת; הוא שמחליט על הנושאים בהם תעסוק הביקורת בכל שנה.

יו"ר הנהגת ההסתדרות, יו"ר בינ"ה וכן יו"ר ועדת המבקר, בתיאום עם יו"ר בינ"ה, רשאים להטיל על המבקר הפנימי משימות ביקורת פנימית נוספות על הקבועות בתכנית העבודה.

בחודש יוני 2006, הקים יו"ר ההסתדרות ועדה מטעם הנהגת ההסתדרות, בראשות חבר ההנהגה, יוסי מרציאנו, שתפקידה לערוך מעקב אחר דוח המבקר וליישם את מסקנותיו והמלצותיו, תוך תיקון הליקויים שמצא. ועדה זו עורכת ישיבות עם מושאי הביקורת ועוקבת אחר האופן, שבו תוקנו הליקויים.

החל מיום 1.7.2013, מונה רו"ח רמי בוהנא למבקר הפנימי להסתדרות.

 

 תפקידיו של המבקר הפנימי
 היקף הביקורת
 שיטות עבודה
 תוצאות הביקורת: דוח המבקר הפנימי
 הקשר עם בית נבחרי ההסתדרות
 דוחות ביקורת, שהכינה לשכת המבקר הפנימי, בשנים 1990-2019