פרק שלישי: יו"ר /מזכיר מועצת עובדים /ועד עובדים

סימן א': בחירת יושב ראש/מזכיר ע"י מועצת עובדים/ועד העובדים

1. בחירת יושב-ראש

מועצת העובדים/ועד עובדים בוחרים באחד מחברי מועצת העובדים/ועד העובדים כיושב-ראש/מזכיר (להלן: "יושב-ראש").

זמן כהונתו חופף את זמן כהונתה של מועצת העובדים והוועד הארצי.

2. יו"ר המועצה
במקום עבודה בו קיימים מועצת עובדים ועד עובדים יכהן יו"ר המועצה כיו"ר הוועד.

3. הפסקת כהונה
(א) התפטר  יו"ר ועד מתפקידו כיו"ר ועד העובדים בהודעה בכתב לנציג או למרחב/לאיגוד המקצועי/לאגף  לאיגוד  מקצועי,  לפי  העניין או שנבצר ממנו להמשיך ולמלא את תפקידו כיו"ר ועד שהחל להתקיים בו אחד הסייגים כמפורט בסעיף 8 לסימן ב' בפרק זה, תיפסק 
כהונתו כיו"ר ועד. התפטרות כאמור תכנס לתוקפה לאחר 48 שעות.

(ב) המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, ינקטו בצעדים נאותים ויעילים להבטחת המשך ייצוג העובדים על דרך של מינוי ממלא מקום זמני בסמוך להחלטה בדבר ההדחה ועל דרך של עריכת בחירות תוך פרק זמן שלא יעלה על 30 יום.

(ג) כהונתו של יו"ר ועד שייבחר לפי ס"ק זה, תסתיים במועד סיום כהונת הוועד כולו, אלא אם יקבע האגף לאיגוד מקצועי אחרת.

4. הדחת יו"ר מועצת עובדים/ועד עובדים
(א) על פי דרישה בכתב של למעלה מ- 50% מחברי מועצת העובדים או ועד העובדים בהעדר מועצת עובדים, בחתימתם האישית המופנית למרחב/ לאיגוד מקצועי/ לאגף לאיגוד מקצועי 
לפי העניין, יכונסו מועצת העובדים/ועד העובדים לדון בהדחתו של היו"ר מתפקידו זה, תוך 14 יום מיום הגשת הדרישה. ישיבה זו מיועדת לכך בלבד. בתום הדיון תיערך הצבעה חשאית
כדי להדיח את יושב הראש דרוש רוב קולות של למעלה מ- 60% מחברי מועצת העובדים/ועד העובדים. ישיבה זו המיועדת לכך, תכונס ותנוהל ע"י נציג ותיערך בה הצבעה חשאית בשאלת הדחתו של יושב הראש.

(ב) לא הודח יושב הראש, ישיבה נוספת להדחתו יכולה להתכנס רק בתום 6 חודשים שלאחר הישיבה הקודמת.
הודח יושב הראש, תבחר מועצת העובדים/ועד העובדים ביושב-ראש כאמור בסעיף 1 לעיל. יושב הראש החדש הנבחר יכהן עד למועד הבחירות למועצת העובדים/ועד העובדים גם אם לא השלים קדנציה מלאה.

סימן ב': בחירות אישיות ליו"ר מועצת עובדים/ ועד העובדים

1. אישור בחירות אישיות לתפקיד יו"ר מועצת העובדים/ועד העובדים
במקום עבודה בו מועסקים יותר מ500- עובדים, ניתן באישור המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, לבחור יו"ר מועצת עובדים/ועד העובדים בבחירות אישיות כאמור 
בתקנון זה או עפ"י תקנון מיוחד כמשמעותו בתקנון זה.

במקום עבודה בו מועסקים 250 עובדים ומעלה אך פחות מ500– עובדים, ניתן באישור יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, או מי שהוסמך על ידו, לבחור יו"ר מועצת העובדים/ועד העובדים בבחירות אישיות כאמור בתקנון זה או עפ"י תקנון מיוחד כמשמעותו בתקנון זה.

לא אושרו בחירות אישיות כאמור, יחולו הוראות סימן א' דלעיל.

2. הצגת מועמדות לתפקיד יו"ר מועצת העובדים/ועד העובדים בבחירות אישיות
עובד יוכל להציג מועמדותו לתפקיד יו"ר מועצת העובדים/יו"ר הוועד אם מתקיימים לגביו התנאים המקימים זכות להיבחר לוועד העובדים ומועמדותו נתמכה על-ידי 25 עובדים או % 5 לפחות מבעלי זכות בחירה, הנמוך מבין השניים. הוראות תקנון זה יחולו בהתאמה על מועמד לתפקיד יו"ר מועצת עובדים / ועד עובדים לבחירה בבחירות אישיות כאמור לעיל.

3. בחירת יו"ר בבחירות אישיות
יו"ר מועצת העובדים/ועד העובדים ייבחר בבחירות אישיות חשאיות ורובניות. המועמד שזכה במירב קולות יבחר לתפקיד.

4. חברות היו"ר במועצת עובדים/ועד עובדים
יו"ר מועצת העובדים/ועד העובדים הנבחר יהיה חבר במועצת העובדים/בוועד העובדים מתוקף תפקידו וכל עוד הוא מכהן בתפקידו. במקום עבודה בו קיימים מועצת עובדים/ועד עובדים יכהן 
יו"ר המועצה כיו"ר הוועד.

5. תקופת כהונתו של יו"ר מועצת העובדים/ ועד העובדים
תקופת כהונתו של יו"ר מועצת העובדים/יו"ר הוועד תהא חופפת את זמן כהונתם של מועצת העובדים/ועד העובדים. במקרים בהם יפוזרו מועצת העובדים/ועד העובדים טרם זמנםֿ, לא ימשיך היו״ר החדש בתפקידו, אלא אם קבע האגף לאיגוד מקצועי אחרת.

6. הפסקת כהונה
(א) התפטר  יו"ר ועד מתפקידו כיו"ר ועד העובדים בהודעה בכתב לנציג או למרחב/לאיגוד המקצועי/לאגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, או שנבצר ממנו להמשיך ולמלא את תפקידו כיו"ר ועד שהחל להתקיים בו אחד הסייגים כמפורט בסעיף 8 לסימן ב' בפרק זה, תיפסק 
כהונתו כיו"ר ועד וחברותו בוועד. התפטרות כאמור תכנס לתוקפה לאחר 48 שעות.

(ב) המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, ינקטו בצעדים נאותים ויעילים להבטחת המשך ייצוג העובדים על דרך של מינוי ממלא מקום זמני בסמוך להחלטה בדבר ההדחה ועל דרך של עריכת בחירות תוך פרק זמן שלא יעלה על 30 יום.

(ג) כהונתו של יו"ר ועד שייבחר לפי ס"ק זה, תסתיים במועד סיום כהונת הוועד כולו, אלא אם יקבע האגף לאיגוד מקצועי אחרת.

7. הדחת יושב ראש
הדחת יושב-ראש תהא ע"י אסיפה כללית או מועצת העובדים/ועד העובדים כדלקמן.

8. כינוס אסיפה כללית לצורך הדחת יושב-ראש
) פניה  בכתב  ליו"ר  מועצת  העובדים/ועד  עובדים  ו/או  למרחב/לאיגוד  המקצועי/לאגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, בחתימתם האישית של לפחות 45% מכלל העובדים בעלי זכות 
הבחירה, בתביעה לכנס אסיפה כללית לדיון בהדחתו של יושב הראש תחייב כינוסה של אסיפה כללית תוך 15 יום מיום הפניה. אסיפה זו המיועדת לכך בלבד, תכונס ותנוהל על ידי הנציג ותיערך בה הצבעה חשאית בשאלת הדחתו של יושב הראש.

(ב) להדחת יושב הראש דרושים רוב קולות של למעלה מ- 50% מציבור העובדים בעלי זכות הבחירה.

(ג) לא הודח יושב הראש, לא תכונס אסיפה נוספת להדחתו בטרם חלפו 6 חודשים מהאסיפה הקודמת.

(ד) הודח היו"ר, יבחר יו"ר אחר כאמור בס"ק (ה). היו"ר הנבחר יכהן עד למועד הבחירות למועצת העובדים/ועד העובדים גם אם לא השלים קדנציה מלאה.

(ה) המרחב/האיגוד המקצועי /האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, ינקטו בצעדים נאותים ויעילים להבטחת המשך ייצוג העובדים על דרך מינוי ממלא מקום זמני בסמוך להחלטה בדבר ההדחה ועל דרך של עריכת בחירות תוך פרק זמן שלא יעלה על 60 יום.

9. כינוס מועצת העובדים/ועד העובדים לצורך הדחת יושב-ראש

(א) פניה בכתב ליו"ר מועצת העובדים/ ועד עובדים ו/ או למרחב/איגוד מקצועי /אגף לאיגוד מקצועי בחתימתם האישית של לפחות 50% מחברי מועצת העובדים, בתביעה לכנס את המועצה, ובהעדר מועצה את ועד העובדים, לדיון בהדחתו של יושב הראש תחייב כינוסה של מועצת העובדים כללית /ועד העובדים תוך 15 יום מיום הפניה. ישיבה זו של מועצת העובדים/ועד העובדים, המיועדת לכך בלבד, תכונס ותנוהל על ידי הנציג ותיערך בה הצבעה חשאית בשאלת הדחתו של יושב הראש.

(ב) להדחת יושב הראש דרושים רוב קולות של למעלה מ- 60% מחברי מועצת העובדים/ועד העובדים.

(ג) לא הודח יושב הראש, לא תכונס ישיבת מועצת עובדים/ועד עובדים נוספת להדחתו בטרם חלפו 6 חודשים מהישיבה הקודמת.

(ד)  הצבעת  מועצת  העובדים/ועד  העובדים  על  הדחת  יושב  הראש,  יראו  אותה  כהחלטת המועצה/ ועד העובדים על התפזרותה ועל פיזור הוועד כולו.

(ה) המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, ינקטו בצעדים נאותים ויעילים להבטחת המשך ייצוג העובדים על דרך מינוי ממלא מקום זמני בסמוך להחלטה בדבר ההדחה ועל דרך של עריכת בחירות תוך פרק זמן שלא יעלה על 60 יום.

 

סימן ג': אישור מינוי/ הדחת יושב-ראש

מינוי יושב-ראש והדחת יושב-ראש טעונים אישור המרחב/האיגוד מקצועי/האגף לאיגוד מקצועי בהתאם לעניין.

סימן ד': מינוי מ"מ/סגן יושב-ראש

יו"ר ועד העובדים רשאי לבחור באחד מחברי מועצת העובדים/ועד העובדים כמ"מ/סגן יושב-ראשבאישור מועצת העובדים/ ועד העובדים.

הוראות סימן זה אינן באות לגרוע מהוראות סעיף 4 לסימן א' וסעיף 7 לסימן ב' לעיל לעניין הדחת יושב-ראש.