יושב ראש ההסתדרות

יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד

יו"ר ההסתדרות עומד בראש הנהגת ההסתדרות ואחראי כלפי בית נבחרי ההסתדרות על תפקודה.