פרק עשירי: הפרת מרות ההסתדרות

1. הפרת מרות

חרגו מועצת העובדים/ועד עובדים/נציגות עובדים/כל גוף שנתכונן על פי תקנון זה או מכוחו (להלן לצורך פרק זה: "גוף מכהן)" או חבר בגוף מכהן, מהוראות החוקה או מהוראות תקנון זה, יראוהו לפי נסיבות העניין כמי שהפר לכאורה את מרות ההסתדרות ואת כללי המשמעת.

2.  אמצעים משמעתיים בהפרת מרות

להלן פירוט אמצעים משמעתיים שיכול ויינקטו על ידי מרחב/איגוד מקצועי/האגף לאיגוד מקצועילפי העניין והנסיבות, לאחר אישור החלטת ועדת משמעת אשר תמונה ע"י האגף לאיגוד מקצועיבגין הפרת מרות ההסתדרות:

(א) אזהרה.

(ב) נזיפה.

(ג) נזיפה חמורה.

(ד) השעיה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

(ה) פיזור הגוף המכהן או הרחקת חבר מהגוף המכהן.

(ו) אמצעי אחר בהתאם לעניין ולנסיבות, שלא פורט לעיל.

3. שימוע

לא יינקט אמצעי משמעתי בטרם ניתנה לנוגע בדבר הזדמנות להשמיע גרסתו וטענותיו.

3א. השעיה זמנית

יחד עם האמור לעיל, יובהר על מנת להסיר ספק, כי האגף לאיגוד מקצועי מוסמך להורות על השעיה זמנית, עד לקיום דיוניה של ועדת המשמעת כאמור, של חבר בגוף מכהן אשר הוגשה כנגדו תלונה בגין הפרת מרות ההסתדרות. ועדת המשמעת תכונס בתוך עשרה ימים ממועד ההחלטה על השעיה זמנית.

4. ועדת משמעת

ועדת משמעת כאמור בסעיף 2 לעיל תמונה על ידי האגף לאיגוד מקצועי
לוועדת המשמעת יצורף יועץ משפטי מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי.

5. הפרת הוראה בדבר שביתה 

(א) הורו המוסדות המוסמכים בהסתדרות על קיום שביתה חלקית או מלאה, והורה הגוף המכהן, בכל דרך, על אי כיבוד ההוראות, יעלה הדבר כדי הפרת משמעת, הגוף המכהן בכלל, וכל חבר בו כפרט. נשנתה ההפרה, יעלה הדבר כדי הפרת משמעת חמורה.

(ב) האמצעים אשר ינקטו בגין הפרת משמעת, כאמור בס"ק (א) לעיל, הם אלה המנויים בסעיפים 2 ג' ו' לפרק זה.


5
א. פעילות לפגיעה ביציגות

למען הסר ספק יובהר כי פעילות או פעולה או התנהלות של חבר בגוף המכהן לשם הצטרפות עובדים במקום העבודה לארגון עובדים אשר החברות בו מהווה חברות נוגדת בהתאם להוראות חוקתה הסתדרות, מהווה הפרת משמעת חמורה, על כל המשתמע, לרבות בהתאם להוראות פרק זה.

6. הגבלת הזכות להיבחר

פוזר הגוף המכהן או הורחק חבר מהגוף המכהן, תישלל זכות החברים שהוחלט על פיזורם/ הרחקתם להיבחר בקדנציה הבאה, אלא אם קבע האגף לאיגוד מקצועי אחרת.

7.  ערעור

על החלטה לנקוט באמצעי משמעת ניתן לערער בפני רשות השיפוט בתוך 7 ימים, מיום מתן ההחלטה.