פרק שני: מועצת העובדים

סימן א': כללי

1. כינון מועצת עובדים מקומית

(א) במקום עבודה, בו מועסקים יותר מ500- עובדים המשתייכים לסקטורים שונים ואין בו מועצה ארצית, רשאים העובדים לבחור מועצת עובדים מקומית.

(ב) במועצת העובדים יהיו חברים נציגים המשתייכים להסתדרויות המקצועיות ו/או ליחידות הבחירה השונות במקום העבודה בהתאם למשקלן היחסי ובכפוף לזכותן של ההסתדרויות המקצועיות לייצוג, ובלבד שמספר חבריהן, לפי העניין, לא פחת מ10%- מכלל העובדים בעלי זכות בחירה במקום העבודה.

(ג) הקמת מועצת עובדים מקומית טעונה אישור המרחב.

(ד) כפיפות מועצת עובדים מקומית תהיה כאמור בפרק ראשון סימן א' לעניין ועד עובדים מקומי.

2.  כינון מועצת עובדים ארצית.
(א) העובדים המועסקים במקום עבודה ארצי, רשאים לבחור במועצת עובדים ארצית.
(ב) הקמת מועצת עובדים ארצית טעונה אישור האיגוד המקצועי לו משתייך מקום העבודה מבחינת הטיפול המקצועי.
(ג) כינון ובחירת מועצת עובדים ארצית במקום עבודה ארצי, שאינו מטופל על-ידי הסתדרות מקצועית ארצית, טעונים אישור האגף לאיגוד מקצועי.
(ד) החליט האגף לאיגוד מקצועי לאשר כינון ובחירת מועצת עובדים ארצית, יקבע האגף את הנציג כהגדרתו בתקנון זה, אשר ילווה את עובדי מקום העבודה הארצי מטעם האגף לאיגוד מקצועי.
(ה) כפיפות מועצת עובדים ארצית תהיה כאמור בפרק ראשון סימן א' לעניין ועד עובדים ארצי.

3. תפקידי מועצת העובדים
מועצת העובדים תפעל:

(א) לגבש את המדיניות המפעלית בתיאום עם המרחב ו/או האיגוד המקצועי ו/או האגף לאיגוד מקצועי בהתאם להוראות החוקה ותקנון זה.

(ב) לגבש ולקבוע נהלי עבודה לוועד העובדים, לרבות תיאומים מיוחדים בנסיבות העניין, בכפוף להוראות תקנון זה.

(ג) להמליץ, בעת הצורך, על הכרזת סכסוך עבודה.

(ד) לדון בעקרונות ובנושאים למשא ומתן לקראת כריתת הסכם עבודה.

סימן ב': בחירת מועצת עובדים

1. בחירת מועצת עובדים מקומית
הבחירות למועצת העובדים המקומית ייערכו בהתאם לכללים הקבועים לבחירות ועד עובדים במקום עבודה בו מועסקים 250 עובדים ומעלה, כאמור בפרק הראשון לתקנון זה ובשינויים 
המחוייבים.

2. בחירת מועצת עובדים ארצית
מועצת עובדים ארצית תיבחר באחת מהדרכים הבאות:

(א) בחירת נציגים בסניפים או בשלוחות של מקום העבודה הארצי, בהתחשב במשקלם היחסי. (ב) בחירת נציגי מחוזות למועצת העובדים הארצית, אם מקום העבודה הארצי מאורגן על בסיס מחוזי, אזורי וכיוצא באלה.

(ג) בחירת נציגים בכל אופן אחר שנקבע בתקנון מיוחד, אם אושר בהתאם לתקנון.

(ד) בנוסף, תובטח נציגות לכל קבוצת עובדים במקום העבודה הארצי, המשתייכת להסתדרות מקצועית  ארצית,  בהתאם למשקלה היחסי. נציגות כאמור תייצגם בעניינים המקצועיים המיוחדים להם, ובלבד שמספר חברי אותה קבוצת עובדים לא יפחת מ 10% מכלל העובדים בעלי זכות הבחירה במוסד הארצי.

קבוצת עובדים כאמור, אשר מספר חבריה פחות מ10%- מכלל העובדים במוסד הארצי, תהיה רשאית לבחור נציג משותף מטעמה ביחד עם קבוצת עובדים אחרת בעלת רקע מקצועי דומה למועצת העובדים הארצית, ובלבד שמספרם הכולל של העובדים המשתייכים לקבוצות אלה לא יפחת מ 10% מכלל העובדים בעלי זכות הבחירה במוסד הארצי.

3. שיטת הבחירה
הבחירות, כאמור בסעיף 2 לעיל, יתקיימו על-פי שיטת הבחירות הרובניות (אישיות,) אלא אם נקבע בתקנון מיוחד אחרת.

 
  

סימן ג': בחירת ועד עובדים על ידי מועצת העובדים

1.  דרכי הבחירה
מועצת העובדים תבחר, מבין חבריה, ועד עובדים, תוך התחשבות בסקטורים השונים המיוצגים במועצה ובגודלם היחסי.