פרק חמישי: תקנון מיוחד

1. תקנון מיוחד למקום עבודה ארצי גדול

במקום עבודה ארצי או מקומי המונה 2,000 עובדים ומעלה בעלי זכות בחירה, רשאי ועד העובדים היוצא לערוך ולהגיש לאישור האגף לאיגוד מקצועי, לפני הבחירות, טיוטת הצעת תקנון מיוחד 
המותאם לתנאים המיוחדים באותו מקום עבודה, בתיאום עם המרחב/האיגוד המקצועי, לפי הענייןובלבד שלא יעמוד בסתירה לעקרונות החוקה ולהוראות תקנון זה, בשינויים המחוייבים לפי העניין.

2. תקנון מיוחד בנסיבות מיוחדות

האגף לאיגוד מקצועי רשאי, בנסיבות מיוחדות, לאשר תקנון מיוחד כאמור גם למקום עבודה המונה פחות מ- 2,000 עובדים בעלי זכות בחירה.

3. אי אישור תקנון מיוחד

לא אושר תקנון מיוחד זמן סביר לפני מועד קיום הבחירות מטעם כלשהו, יחולו הוראות תקנון זהלפי העניין והנסיבות.