פרק שביעי: אחריות חברי ועד והעברת תפקיד לוועד הנבחר

1. אחריות

(א) מבלי לגרוע מן האחריות על פי כל דין, חבר בוועד עובדים ובכל גוף שנבחר או נתכונן על פי תקנון זה או מכוחו לרבות המדריך הכספי, חב במסגרת מילוי שליחותו בחובת נאמנות וייצוג הוגן. שומה עליו לפעול בתום לב ובהגינות, ללא רשלנות, ללא משוא פנים, תוך שמירה על כללי מינהל תקין והקפדה על הכלל האוסר על ניגוד עניינים.

(ב) בנוסף לקבוע בס"ק (א) לעיל, אחראים ועד העובדים וחבריו, ביחד ולחוד, לניהול תקין של כספי הוועד ומשאביו במובן הרחב ביותר, וחייבים לנהלם ולנהוג בהם בתום לב, תוך קיום הוראות המדריך הכספי הנספח לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

(ג) חבר ועד עשוי להיות משוחרר כליל או חלקית לפי העניין והנסיבות מאחריותו האישית למעשה או מחדל אסורים, אם הוכיח כי נקט מבעוד מועד בצעדים סבירים ויעילים למניעתו או כי לא ידע ולא היה יכול לצפותו או לדעת עליו בנסיבות העניין.

(ד) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחוייבים, על ממלא מקום זמני אם מונה או נקבע לכך.

2. העברת תפקיד לוועד הנבחר

הוועד היוצא וכל אחד מחבריו, לפי העניין, אחראי לכך שכל מסמכי הוועד היוצא וכל דבר אחר שברשותו, בחזקתו או בשליטתו במובן רחב ביותר, וכל מידע הנוגע לעניין, לרבות כל החומר והכספים של קופת הוועד וכיוצא באלה, יועברו ללא דיחוי ובמלואם תוך הקפדה יתרה, באורח מסודר ומתועד כדבעי, בלווית פרוטוקול מיוחד לעניין זה, לוועד הנבחר או למי שבא במקום הוועד היוצא והכל בהתאם לנהלים ולהוראות המתאימות שבמדריך הכספי.