תוכן העניינים

פתיח

דבר יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי 

פרק הגדרות ופרשנות

סימן א':    הגדרות

סימן ב':    פרשנות

ארגון הפעילות

פרק ראשון: אחריות הוועד לניהול כספי תקין

סימן א':    כללי

סימן ב':    אחריות הוועד

סימן ג':    סדרי רישום פרוטוקולים

סימן ד':    אצילת סמכויות

סימן ה':    בקרה וביקורת

פרק שני: ועדת כספים וגזבר

סימן א':    תפקידים, אחריות ודיווח

סימן ב':    הפרדת תפקידים

סימן ג':    הגדרת תפקידים ואחריות - הגזבר

סימן ד':    מנהל החשבונות

סימן ה':    נוהל עבודת ועדת כספים
ה.1:         בחירת ועדת כספים וגזבר
ה.2:         תפקידי הוועדה
ה.3:         התכנסות ודיווח
ה.4:         פרוטוקולים

פרק שלישי: ועדת ביקורת

סימן א':    החובה לבחור ועדת ביקורת

סימן ב':    הרכב חברי הוועדה וכשירותם

סימן ג':    מאפייני הפעילות של הוועדה

סימן ד':    נוהל עבודת הוועדה

סימן ה':    סמכויות הוועדה ותפקידיה

סימן ו':     דרכי העבודה של הוועדה

סימן ז':     מניין חוקי לישיבות הוועדה

סימן ח':    פרוטוקולים

פרק רביעי: תקציב

סימן א':    כללי

סימן ב':    חובת עריכת תקציב ותהליכי אישורו

סימן ג':    קווים מנחים לעריכת תקציב

סימן ד':    מועד הגשת התקציב

סימן ה':    עיקרון איזון התקציב

סימן ו':     אישור שינויים בתקציב

סימן ז':     בקרה תקציבית

סימן ח':    אישור הוצאות

סימן ט':   מעקב אחר ביצוע התקציב

סימן י':     כיסוי גירעון

סימן יא':   ייעוד עודפים

סימן יב':   שמירת ערך כספי הוועד

פרק חמישי: דוחות כספיים

סימן א':    עריכת דוחות כספיים תקופתיים ושנתיים

סימן ב':    שנת החשבון

סימן ג':    מאזן

סימן ד':    דוח הכנסות והוצאות

סימן ה':    סטיות מהתקציב, עודף וגירעון

סימן ו':     התפתחות חשבון העודף/הגירעון

פרק שישי: סיום כהונת הוועד - היבטים כספיים

סימן א':    נוהל העברת קופת הוועד היוצא וקרן העזר לידי הוועד החדש

סימן ב':    העברת תיק גזברות הוועד

סימן ג':    ספר קופה - העברת מזומנים

סימן ד':    זכויות חתימה

סימן ה':    פנקסים

סימן ו':     תיעוד

סימן ז':     התחייבויות, נכסים לא רשומים

סימן ח':    דיווח כספי

סימן ט':    דיווח על ביצוע ההעברה

ניהול כספי

פרק שביעי: רישום פעולות כספיות

סימן א':    הגדרות

סימן ב':    חובת ניהול מערכת חשבונות

סימן ג':    מערכת חשבונות

סימן ד':    ספר קופה

סימן ה':    הנהלת חשבונות ממוחשבת

סימן ו':     רישומי עזר

סימן ז':     כרטסת

סימן ח':    ספר מצאי (אינוונטר)

סימן ט':    ספר מלאי

סימן י':     כללים והנחיות לניהול ספר קופת ועד

סימן יא':   טיפול בתקבולים

סימן יב':   המחאות דחויות לגבייה

סימן יג':   המחאות לפירעון

סימן יד':   השקעות כספיות

סימן טו':   התאמות

סימן טז':  הלוואות לעובדים מקרן עזר

סימן יז':   שוברי הכנסה והוצאה

סימן יח':  הנחיות והכנות לקראת גמר שנת חשבון

סימן יט':  נוהל קופה קטנה

סימן כ':    שמירת רשומות ומסמכים

סימן כא':  חוקי המיסוי והוועד

פרק שמיני: נוהל פתיחת חשבון בנק וסגירתו

סימן א':    כללי

סימן ב':    פתיחת חשבון בנק וסגירתו

סימן ג':    בעלי זכות חתימה

סימן ד':    החלפת בעלי זכות חתימה

סימן ה':    מבנה פנקס המחאות ואופן ניהולו

פרק תשיעי: קרן עזר

סימן א':    הנחיות לניהול קרן עזר

סימן ב':    חברות בקרן עזר

סימן ג':    עריכת תקנון

סימן ד':    הנהלת הקרן

סימן ה':    דיווח כספי

סימן ו':     חשבון בנק של הקרן ובעלי זכות חתימה

סימן ז':     כללים לשימוש בקרן

סימן ח':     קרן הלוואות

סימן ט':    ביקורת פעולות הקרן

סימן י':     הנחיות לרישום ולדיווח כספי של קרן עזר

סימן יא':    דוחות כספיים

טובין ושירותים

פרק עשירי: נוהל רכישת מוצרים ושירותים

סימן א':    כללי

סימן ב':    הגדרות

סימן ג':    מסגרת הרכישה

סימן ד':    הקמת ועדת רכישות והרכבה

סימן ה':    ניהול משא ומתן

סימן ו':     בחירת היצרן

סימן ז':    ביטוח פעולות שמארגן הוועד

סימן ח':    אישור מליאת הוועד

סימן ט' :  הזמנה

סימן י':   הנחות והטבות

סימן יא':  קבלת הטובין

סימן יב' :  רישום

סימן יג':   דוח מסכם

סימן יד':   ספירת ציוד

סימן טו:   אחריות אישית

בקרה

פרק אחד עשרה: קווים מנחים לבקרת פעולות הוועד

סימן א':    כללי

סימן ב':    הכנת מסמכים ונתונים לקראת ביצוע הבקרה

סימן ג':    מבחר שאלות לפי נושאים

 

רשימת אג"מ במרחבים המטפלים בעובדי משק הבית