התפטרות ופיטורים

מי זכאי לקבל פיצויי פיטורין ותוך כמה זמן המעסיק חייב לשלם אותם? והאם מותר למעסיק למנוע מהעובד שעוזב לעבוד בעסק מתחרה? האם בעסק פרטי מותר לפטר עובד מבלי לקיים שימוע? עו״ד יחיאל שמיר, היועץ המשפטי להסתדרות עונה לשאלות נפוצות בנושאי התפטרות ופיטורין

סיום מערכת יחסי עובד-מעביד מזמנת לעתים מצבים מתוחים ורוויי רגשות שנובעים מכך שההחלטה על פיטורים או התפטרות היא חד צדדית. יש מי שהשווה את יחסי העבודה ליחסים זוגיים ואת סיומם לסיום הקשר הזוגי. במצבים מתוחים מסוג זה, חשוב לדעת מראש את מערך הזכויות והחובות. הדברים נכונים בפרט ביחס לעובדים, שבמקרים רבים, לא מכירים את החוק ונמצאים במקום פגיע מלכתחילה.

אני מבקשת להפסיק את עבודתי אצל המעסיק - כיצד עושים זאת?

על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, עובד המבקש להתפטר מעבודתו, ימסור למעסיק הודעה בכתב להתפטרות. ההודעה תישא תאריך ואת יום הכניסה לתוקף של סיום העבודה. 

בשעת ריב עם המעסיק שלי הודעתי לו שאני מתפטר – האם אני יכול לחזור בי מההודעה?

הודעה של עובד או מעסיק על סיום העבודה בשעת כעס ("עידנא דריתחא"), מאפשרת לצדדים לחזור בהם מההודעה. לעיתים עובד מתפרץ ומודיע למעסיק שהתפטר מעבודתו בלי שחשב על ההשלכות של ההתפטרות (הפסד פיצויי פיטורים). באותו אופן לעיתים מעסיק כועס על עובד ומודיע לו בשעת כעס שלא יגיע יותר לעבודה. בית הדין קבע שבמצבים מעין אלה לא היתה כוונה אמתית להביא את מערכת יחסי העבודה לידי סיום וניתן לחזור מן ההודעה.

כמה זמן מראש המעסיק חייב להודיע לי על פיטוריי?

מעסיק המבקש לפטר את עובדו (וגם עובד המבקש להתפטר), חייב לתת לו הודעה מוקדמת בטרם פיטוריו. מטרת ההודעה המוקדמת היא מתן שהות לעובד להתארגן ולחפש עבודה חדשה ומתאימה. משך ההודעה הוא כדלקמן: 

לעובד במשכורת (עובד חודשי): במהלך 6 החודשים הראשונים – יום בגין כל חודש עבודה; החל מהחודש ה- 7 לעבודתו ועד תום שנת עבודתו הראשונה - 6 ימים בתוספת יומיים וחצי בגין כל חודש עבודה; לאחר שנת העבודה הראשונה – חודש ימים.

לעובד בשכר (עובד יומי/שעתי): במהלך שנת העבודה הראשונה – יום בגין כל חודש; במהלך שנת העבודה השנייה – 14 ימים בתוספת  יום עבור כל שני חודשי עבודה; במהלך שנת העבודה השלישית – 21 ימים בתוספת  יום עבור כל שני חודשי עבודה; במהלך שנת עבודתו הרביעית – חודש ימים.

מהו ההבדל בין תשלום "הודעה מוקדמת" לעובד לתשלום "חלף הודעה מוקדמת"?

תשלום הודעה מוקדמת הוא למעשה תשלום שכר רגיל כאשר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ממשיכים לחול יחסי העבודה בין הצדדים. בתקופה זו חייב המעסיק לשלם נוסף לשכר הרגיל גם הפרשות לפנסיה וזכויות סוציאליות נוספות ותקופת ההודעה המוקדמת נספרת לצורך הוותק בעבודה. החוק מאפשר למעסיק לוותר על שירותיו של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה זה ישלם המעסיק "חלף הודעה מוקדמת"  בגובה שכרו הרגיל של העובד שהיה משולם לעובד בתקופת ההודעה המוקדמת.

האם מותר למעסיק להוציא אותי לחופשה שנתית בתקופת ההודעה המוקדמת?

לא! מעסיק אינו רשאי להוציא עובד לחופשה שנתית בחפיפה לתקופת ההודעה המוקדמת.

אני עובדת בעסק פרטי, האם למעסיק שלי מותר לפטר אותי ללא שימוע?

בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה, כל מעסיק, בין אם הוא מעסיק ציבורי או מעסיק פרטי, חייב לקיים שימוע לעובד  לפני פיטוריו. על השימוע יש להודיע לעובד זמן סביר מראש, לפרט בפניו את הנושאים ואת הטענות בגינם שוקל המעסיק לפטר את העובד ולמסור לעובד כל מסמך רלבנטי שעליו מבסס המעסיק את טענותיו כנגד העובד. בעת השימוע העובד זכאי להיות מיוצג על ידי נציג מטעמו. על המעסיק להקשיב, בנפש חפצה ובלב פתוח, לטענות העובד וזאת בטרם יחליט על פיטורים.

המעסיק הודיע לי שאני מפוטר בלי שערך לי שימוע תחילה – מה עלי לעשות?

פיטורים ללא שימוע אינם חוקיים. בתי הדין לעבודה נוטים לפסוק פיצויים לטובת העובד כאשר הם מוצאים שלא נערך שימוע או כאשר השימוע נעשה שלא כדין. לעיתים, בהתאם למקום העבודה ולאופי העסקה, יבטל בית הדין את הפיטורים ויורה על השבת העובד לעבודה.

מהם פיצויי פיטורין ומי זכאי לקבלם?

פיצויים פיטורין הם פיצויים המוענקים לעובד שעבד ברציפות במשך שנה באותו מקום עבודה ופוטר על ידי מעסיקו. לעיתים מעסיקים מנסים להימנע מתשלום פיצויים על ידי כך שבסמוך לסיום שנת העבודה הם מפטרים את העובד, ולאחר מכן מגייסים אותו מחדש לעבודה. ניתוק כאמור לא יפגע ברצף העבודה לצורך קבלת פיצויים. החוק קובע כי הפסקה ביחסי עבודה אשר אינה עולה על שישה חודשים, לא תפגע בהמשך צבירת הוותק לשם פיצויי פיטורים. כמו כן סיום חוזה עבודה אשר נכרת לתקופה קצובה, פטירת העובד או המעסיק, פשיטת רגל או פירוק החברה, מזכים אף הם את העובד בפיצויי פיטורים.

באיזה מקרים גם התפטרות מזכה בפיצויי פיטורין?

החוק מונה מספר אירועים בגינם יהיה עובד זכאי לפיצויי פיטורין, על אף שהתפטר. כך, למשל עובד שהתפטר בשל מצב בריאותי  לקוי שלו או של בן משפחתו, התפטרות של עובדת תוך 9 חודשים מיום הלידה לשם טיפול בילד או לצורך אימוץ, התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים, התפטרות לאחר גיל פרישה  או התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה (למשל הפחתת שכר) טרם ההתפטרות מחמת הרעה בתנאי העבודה על העובד ליתן התראה למעסיק, בכדי שתהיה לו הזדמנת לתקן את המצב.

אם ניתן לפטר עובד בלא לשלם לו פיצויי פיטורין?

ככלל, פיטורי עובד מחייבים את המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים. במקרים יוצאי דופן, כגון עברות משמעת חמורות של העובד, מוסמך בית הדין לעבודה (אלא אם מדובר בענף עבודה שיש בו הסכם קיבוצי) להורות על שלילת פיצויים באופן חלקי או מוחלט. יש לשים לב כי במקרים אלה המעסיק אינו רשאי על דעת עצמו לשלול את הפיצויים, אלא הסמכות היא של בית הדין לעבודה.

מהו גובה פיצויי הפיטורין שיש לשלם לעובד?

לעובד במשכורת יש לשלם פיצויי פיטורים בגובה שכר חודשי אחד לכל שנת עבודה. כאשר עבד העובד יותר משנה אחת, ישולמו פיצויים יחסיים גם עבור חלקי שנה. לעובד בשכר שעתי, יש לחשב ממוצע שעות עבודה ב-12 חודשי העבודה הסמוכים למועד סיום עבודתו ולהכפילן בשכר האחרון לשעה אשר שולם לו. זוהי המשכורת הקובעת. את המשכורת הקובעת יש להכפיל בשנות הוותק.

תוך כמה זמן מהרגע שפוטרתי, המעסיק חייב לשלם לי את דמי הפיצויים?

המעסיק חייב בתשלום פיצויים בתוך 15 ימים מיום הפסקת יחסי עובד-מעסיק. לאחר תקופה זו ניתן לתבוע מן המעסיק תשלום בגין הלנת פיצויי פיטורין.

מתי אסור לפטר עובד?

המחוקק קבע, במספר חוקים, מצבים בהם אסור לפטר עובד: ראשית, חל איסור מפורש על פיטורי עובדים בשל חברותם בארגון עובדים או בוועד עובדים ובשל רצונם לפעול למען התארגנות עובדים במקום עבודתם או למען הקמת וועד עובדים. כמו כן, חל איסור על פיטורי עובדים תוך פגיעה בעיקרון שוויון (כגון פיטורים מחמת גזע, לאום, דת, מין). פיטורים שמקורם באפלייה בין עובדים הנם פסולים.  בנוסף החוק אוסר על פיטורים (ללא היתר מיוחד ממשרד הכלכלה) של עובדת בהריון בשל הריונה או במהלך חופשת לידה ועד 60 יום לאחריה. כן אסורים פיטורין של עובד חושף שחיתויות או פיטורין של עובד בשל שירות מילואים או בתקופת המילואים.

האם המעסיק חייב לתת לי מכתב סיום העסקה ותוך כמה זמן?

בהתאם לחוק הודעה מוקדמת על המעסיק מוטלת החובה לתת לעובד עם סיום יחסי העבודה אישור בכתב על מועד תחילת עבודתו במקום העבודה ועל סיומם. האישור בכתב צריך להינתן בתוך 14 ימים מיום העבודה אחרון של העובד או תוך 7 ימים מיום דרישת העובד בכתב, על פי המוקדם. מעסיק שלא נותן לעובד מכתב כאמור עובר עבירה פלילית ומינהלית וצפוי לקנס של אלפי שקלים. אחת הסיבות שחשוב לקבל את המכתב על הפיטורים היא הצגתו, בשעת הצורך, בשרות התעסוקה לצורך קבלת דמי אבטלה. עובד שמעסיקו מונע ממנו את קבלת המכתב על סיום יחסי עבודה חשוב שיתייצב בשרות התעסוקה ויירשם כחוק כדי שיוכל לתבוע תשלום דמי אבטלה עבור הימים שבהם נרשם כמובטל בשרות התעסוקה.

האם מעסיק רשאי למנוע מעובד, לאחר סיום העבודה, לעבוד בעסק מתחרה?

ככלל – התשובה היא שלילית. האינטרס של המעסיק למנוע מעובד לשעבר להתחרות בו אינו אינטרס לגטימי שבית הדין מבקש להגן עליו. איסור על עובד להתחרות במעסיקו לאחר סיום העבודה ייחשב לכן, ככלל, כאיסור הפוגע בתחרות החופשית ובחופש העיסוק, ולכן נוגד את תקנת הציבור ואינו חוקי. עם זאת, במקרים חריגים, בהם הגבלת התחרות נועדה לשמירה על אינטרסים חיוניים נוספים של המעסיק, כגון לצורך שמירה על סודות מסחריים של המעסיק, או כאשר קיים אינטרס חיוני מיוחד אחר, ניתן יהיה להגביל, לזמן מוגבל ובאופן מידתי את עבודתו של העובד בעסק מתחרה.

חוק פיצויי פיטוריןחוק פיצויי פיטורין

בדיקת זכויות עם סיום תקופת ההעסקה - זכויות פיטורין ופיטורי עובד

הזכות

המקור

הנחיה לבדיקה

מה אפשר לעשות במקרה של הפרה?

איסור על פיטורים מחמת אפלייה

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988; חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954; חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) התש"ט-1949; חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

אם יש חשש שהעובד פוטר בשל מינו, נטייתו המינית, מעמדו האישי, הריון, טיפולי הפרייה, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה פוליטית, שירות במילואים או מוגבלות.

עובד שפוטר מחמת אפלייה בניגוד לחקיקת המגן זכאי להשבה לעבודה ולחילופין בפיצויים לרבות פיצויים ללא הוכחת נזק.

קיום שימוע עובר לפני פיטורין

פסיקת בתי הדין לעבודה

במקרה שהעובד פוטר יש לבחון אם התקיים לעובד שימוע לפני פיטורין, אם הוצגו בפניו הטענות כנגדו

ואם התאפשר לו להגיב להן כראוי.

במקרים המתאימים עובד שפוטר ללא שימוע זכאי להחזרה למקום העבודה לחילופין העובד זכאי לפיצויים בשיעור משתנה בהתאם לוותקו של העובד ולחומרת הפגם.

ככלל, שיעור הפיצוי עשוי לנוע בטווח של 2 חודשי עבודה ועד ל- 24 חודשי עבודה.

 

הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת

במקרה שהעובד התפטר או פוטר יש לבחון אם ניתנה הודעה מוקדמת.

עובד שלא קיבל הודעה מוקדמת לפיטורים זכאי לקבל חלף הודעה מוקדמת השקול לשכר עבודה של חודש ימים ללא נלווים.

פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורין; צו הרחבה לפנסיית חובה בישראל מיום 19.11.2017 כפי שעודכן בצו הרחבה לפנסיית חובה מיום 6.3.2011

במקרה שהעובד פוטר יש לבחון אם שולמו לעובד פיצויי פיטורים או השלמה לפיצויי פיטורין בהתאם לזכאותו לפי החוק ולפי ההסדר הפנסיוני בו העובד בוטח ואם נמסר לו טופס לשחרור הכספים מקרן הפיצויים.

עובד שלא קיבל פיצויי פיטורין זכאי לתובעם בצירוף פיצויי הלנת פיצויי פיטורין וכן לתבוע קבלת טופס לשחרור הכספים מקרן הפיצויים.

מתן טופס 161

דיני מס הכנסה

יש לבחון אם העובד קיבל מן המעסיק טופס 161

עובד זכאי לדרוש מן המעסיק טופס 161 ערוך כדין.