תקנון ועדי עובדים - פרק הגדרות ופרשנות

סימן א': הגדרות

בתקנון זה:

ההסתדרות - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לרבות בשמה הקודם.

חוקה - חוקת ההסתדרות.

הנהגת ההסתדרות - כמשמעותה בחוקה.

רשות השיפוט - רשות השיפוט בהסתדרות כמשמעותה בחוקה.

מבקר הפנים - כמשמעותו בחוקה.

מרחב - מרחב כמשמעותו בחוקה שבתחום שיפוטו מצוי מקום עבודה הנוגע לעניין.

האגף לאגוד מקצועי - כמשמעותו בחוקה.

איגוד מקצועי - כמשמעות  איגוד  מקצועי  בחוקה,  לרבות  הסתדרות  ענפית  והסתדרות מקצועית ארצית, לפי העניין.

הסכם/הסדר אוטונומיה כמשמעותם בחוקה.

נציג - מי  שנקבע  כנציגו  של  האגף  לאגוד  מקצועי,  של  איגוד  מקצועי  או  של מרחב, הכל לפי העניין או הקשרו, לרבות חליפו שנקבע כאמור.

מקום עבודה - מקום שמועסקים בו עובדים שכירים והוא בבעלות ו/או בשליטת מעסיק מסוים או אגד מעסיקים משותפים, לרבות מפעל, חטיבה, שלוחה, יחידה, סניף, אתר, מוסד וכיוצא באלה, הכל לפי העניין או הקשרו ולרבות מקום עבודה ארצי או מוסד ארצי.

ועד עובדים - נציגות  עובדים  שנבחרה  ומכהנת  בהתאם  להוראות  תקנון  זה  או  מכוחולרבות ועד כללי, ועד-גג, ועד ארצי, ועד מחוזי, ועד מקומי, מועצת עובדים לרמותיה, והכל לפי העניין אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנון זה או בתקנון מיוחד כהגדרתו בתקנון זה.

תקנון מיוחד - תקנון  מיוחד  שאושר  מראש  על-ידי  האגף  לאגוד  מקצועי  כאמור  בפרק חמישי בתקנון זה.

מדריך כספי - המדריך לניהול כספי ועד עובדים מטעם האגף לאיגוד מקצועי, הנספח לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, כתוקפו במועד הנוגע לעניין.

הוראות מינהל - הוראה  או  מינוי    לרבות  נוהל,  הודעה,  מודעה,  הנחיה,  הדרכה,  הרשאהקביעה וכיוצא באלה, שניתנו בכתב על-ידי או מטעם הנהגת ההסתדרות, האגף לאגוד מקצועי, איגוד מקצועי, מרחב מכוח סמכותם על פי החוקה או על פי תקנון זה, לפי העניין.

המועד הקובע - היום שנקבע לפרסום רשימת בעלי זכות הבחירה עפ"י תקנון זה.

סימן ב': פרשנות

1.  כפיפות וזיקה:

(א) תקנון זה ייקרא ויתפרש בכפיפות לחוקה ובזיקה אליה, הכל לפי העניין או הקשרו.

(ב) תקנון זה כפוף להוראות הסכמי ו/או הסדרי האוטונומיה המהווים חלק בלתי נפרד מן החוקה ואשר הינן הוראות מחייבות לכל דבר ועניין.

(ג) בכל מקום בו קיימת סתירה בין תקנון זה לבין החוקה ו/או הסכמי ו/או הסדרי אוטונומיה יגבר האמור בחוקה.

2.  פעולה ברוב

דבר שהוטל או צריך להיעשות על-ידי צוות נבחר או ממונה, יעמוד בתקפו גם אם נעשה בידי רוב חבריו, וזאת אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון.

3.  סמכויות עזר

הסמכה לעשות דבר או לדון בעניין פלוני או להכריע בו, משמעה גם הסמכה לקבוע נוהל עבודה וסדרי דיונים, ככל שאלה לא נקבעו לאותו עניין בתקנון זה.

4.  סמכויות מינוי

הסמכה לעשות מינוי משמעה גם הסמכה להתלות את תוקפו, לבטלו, או להשעותו מתפקידו אם אין בתקנון זה הוראה אחרת לעניין הנדון.

5.  סמכות ליתן הוראת מינהל

הסמכות ליתן הוראת מינהל משמעה גם הסמכות לתקנה, לשנותה, להתלותה או לבטלה בדרך שניתנה.

6.  עשיית דבר שלא נקבע לו זמן

הסמכה או חיוב לעשות דבר, שלא נקבע בתקנון זה זמן לעשייתו- משמעם סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה ככל הנדרש, לפי הנסיבות, ליישום יעיל של הוראת התקנון השייכת לעניין ושל מטרת ההוראה האמורה.

7.  לשון זכר, לשון נקבה

האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך, אם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם האמור.

8.  חזקת תקינות

דבר שנעשה בתום לב ובדרך המקובלת בנסיבות העניין, חזקה שנעשה כראוי, אם לא הוכח אחרת וזאת אם אין בתקנון זה או בתקנון מיוחד הוראה מיוחדת לעניין עשייתו.

9.  מניין הזמן

(א) מקום שנקבעה תקופה קצובה במספר ימים מיום פלוני, אותו יום לא יבוא במניין.

(ב) במניין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, חופשה, שבתון זולת אם הם הימים האחרונים שבתקופה האמורה.

10. תקנון מיוחד

יפורש בהתאם לחוקה ולתקנון זה, בשינויים המחוייבים על פי העניין.