פרק שישי: נוהלי בחירות

סימן א': ועדת הבחירות

1. רשות מוסמכת

(א) ועדת הבחירות היא הרשות המוסמכת להכנת הבחירות ולביצוען בהתאם להוראות תקנון זה.

(ב) מספר חברי ועדת הבחירות, שייבחרו על פי הוראת פרק זה, לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה, ובכל מקרה יהיה מספרם בלתי זוגי.

(ג) במוסד ארצי המונה 2,000 עובדים ומעלה, שלו תקנון מיוחד כמשמעותו בתקנון זה, יכול שייקבע מספר בלתי זוגי וגדול מתשעה חברים בוועדת הבחירות, בהתחשב בפריסת העובדים ושאר נסיבות העניין.

(ד) המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, רשאים לשלוח משקיף מטעמם לפקח על סדרי הבחירות.

2. תפקידים

ועדת הבחירות תשקוד ותפקח על מהלך תקין של ההכנות לבחירות וקיומן ועל הסדר ביום הבחירות.

3. סמכויות

ועדת הבחירות תקבל החלטות ברוב דעות של החברים הנוכחים בדיון ותנקוט בצעדים הדרושים כדי להבטיח את המהלך התקין של הבחירות.

4. מנין קולות ודיווח

ועדת הבחירות ו/או ועדת קלפי שתוסמך ע"י ועדת הבחירות, תימנה את הקולות. ועדת הבחירות תסכם את תוצאות הבחירות לוועד העובדים המקומי או לוועד העובדים הארצי או למועצה הארציתותדווח על כך למרחב/לאיגוד המקצועי/לאגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין.

5. פרסום והודעות

ועדת הבחירות תפרסם את התוצאות הסופיות של הבחירות, תוך 24 שעות ממועד חתימת הפרוטוקול ותודיע בכתב לעובדים שנבחרו על בחירתם. הודעה כאמור תהיה בכפוף לאישור המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין.

 
  

סימן ב': בחירת ועדת הבחירות

1. זימון אסיפה כללית מיוחדת

(א) יו"ר ועד העובדים יזמן ויכנס אסיפה כללית של העובדים לא יאוחר מ- 60 יום לפני תום מועד כהונת ועד העובדים היוצא לשם בחירת ועדת הבחירות, בידיעת המרחב/האיגוד המקצועיהאגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין ותוך תיאום עימו.

(ב) לא זימן יו"ר ועד העובדים אסיפת עובדים כאמור, תזומן האסיפה על ידי המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, לא יאוחר מהיום השביעי בו היה על יו"ר הוועד לכנסה.

(ג) כל עובד בעל זכות לבחור, המשתתף באסיפה כללית של העובדים, זכאי להציע מועמדים לוועדת הבחירות.

2. זימון מועצת העובדים לבחירת ועדת בחירות

(א) במקום עבודה, שבו קיימת מועצת עובדים, יזמן ויכנס יו"ר המועצה את כל חברי המועצה לא יאוחר מ- 60 יום לפני תום מועד כהונת מועצת העובדים היוצאת, לצורך בחירת ועדת בחירות. זימון מועצת העובדים כאמור, יעשה בשיתוף ובתיאום עם המרחב / האיגוד המקצועי / האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין.

(ב) לא זימן יו"ר המועצה ישיבת מועצה כאמור, תזומן הישיבה ע"י המרחב / האיגוד המקצועיהאגף לאיגוד מקצועי לפי העניין, לא יאוחר מהיום השביעי בו היה על יו"ר המועצה לכנסה.

(ג) כל חבר מועצה זכאי להציע מועמדים לוועדת הבחירות.

3. הצבעה גלויה/חשאית

חברי ועדת הבחירות ייבחרו בהצבעה גלויה, אלא אם כן היתה דרישה לקיים הצבעה חשאית, ודרישה זו נתמכה בהצבעה גלויה של 10% או יותר מכלל המשתתפים.

4. בחירת יו"ר ועדת בחירות

בסמוך להיבחרה, בוחרת ועדת הבחירות מתוכה יו"ר ועדת בחירות.

5. דיווח על תוצאות ההצבעה

יו"ר הוועד או יו"ר המועצה הארצית, לפי העניין, ידווח למרחב/ לאיגוד המקצועי/ לאגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, על מהלך הישיבה שנועדה לבחירת ועדת הבחירות ויו"ר ועדת הבחירות ועל 
ההחלטות שהתקבלו.

 
  

סימן ג': ועדת בחירות - הגבלת הזכות להיבחר

1. חברות בוועדת בחירות
(א) כל עובד בעל זכות בחירה במקום העבודה, שאיננו חבר בוועד היוצא או במועצה היוצאת ואיננו מועמד בבחירות לוועד או המועצה העומדים להיבחר, זכאי, בכפוף לאמור להלן, להיבחר כחבר 
ועדת הבחירות.

(ב) במקום עבודה ארצי, האגף לאיגוד מקצועי מוסמך למנות, בנסיבות חריגות, לתפקיד יו"ר ועדת הבחירות אדם שאינו נמנה על עובדי מקום העבודה.

2. הגבלה בהרשעה

מי שהורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון, לא יהיה רשאי להתמודד או לכהן כחבר בוועדת הבחירות במשך שתי קדנציות ולא פחות משש שנים מיום סיום ריצוי גזר הדין.

3. הגבלת בעלי תפקידים

בעלי תפקידים המפורטים בפרק ראשון סימן ב' סעיפים 7,8 לתקנון זה, אינם רשאים להיבחר או לכהן כחברים בוועדת בחירות.

4.  הגבלת חבר ועדת בחירות

מי שנבחר לכהן כחבר ועדת בחירות, אינו רשאי להגיש מועמדותו לבחירות לוועד העובדים או למועצת העובדים, אלא אם כן הודיע על התפטרותו מכהונתו בוועדת הבחירות בישיבתה הראשונה. לא הודיע כאמור, יהיה מנוע מלהגיש מועמדותו, אף אם פרש מוועדת הבחירות לפני הגשת רשימת המועמדים.

5. בני משפחה

(א) חבר ועדת בחירות, אשר קרוב משפחתו הגיש מועמדותו, חייב להתפטר מכהונתו בוועדת הבחירות, אלא אם בוטלה מועמדותו של קרוב המשפחה. לא התפטר תפקע חברותו בה.

(ב) קרובי משפחה לא יכהנו יחדיו כחברים בוועדת הבחירות.

(ג) קרובי משפחה לעניין סימן זה: אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בן/בת זוג.

סימן ד': ועדת הבחירות

1. זימון ועדת הבחירות

יו"ר ועדת הבחירות יכנס את ועדת הבחירות לישיבתה הראשונה לא יאוחר מ- 10 ימים מיום בחירתה ע"י האסיפה הכללית או על ידי נציגות עובדים שנקבעה והוסמכה לכך בתקנון מיוחד.

2. קביעת מועד ורשימת הבוחרים

ועדת הבחירות בישיבתה הראשונה תקבע את יום קיום הבחירות ואת לוח המוועדים לביצוע ותפרסמם מיד עם תום הישיבה והכל כמפורט להלן בפרק זה. ועדת הבחירות תחל כבר בישיבתה הראשונה בהכנת רשימת בעלי זכות הבחירה ותנהל פרוטוקולים של ישיבותיה.

3. הגבלת מועדים

(א) הבחירות יתקיימו לא יאוחר מ45- יום ממועד כינוסה הראשון של ועדת הבחירות והן תמשכנה יום אחד ובלבד שמועד זה לא יחול בימי שישי, שבת, ימי ערב חג וחג וימי חופשה מאורגנים של 
מקום העבודה.

(ב) נקבע מועד לבחירות למוסד ארצי, יתקיימו הבחירות בו זמנית בכל סניפי המוסד או שלוחותיו או יחידותיו.

4. לוח זמנים לביצוע

משנקבע מועד קיומן של הבחירות, ינהגו בהתאם ללוח זמנים לביצוע כפי שיפורט להלן, ואולם ועדת הבחירות מוסמכת להאריך כל מועד שנקבע, מטעמים מיוחדים שתנמק לפי שיקול דעתהובלבד שלא תחליט על שינוי במועד קיום הבחירות.

 

 

 ה נ ו ש א

מועדים

איזכור בתקנון

א

בחירת ועדת בחירות ויושב

הראש שלה

60 יום לפני תום כהונה

פרק ו' סימן ב' סעיפים 1,2

בישיבה ראשונה של ועדת הבחירות

לא יאוחר מ10- ימים מבחירתה

פרק ו' סימן ד'

 

סעיף 1

גקביעת יום הבחירות

לא יאוחר מ- 45 יום מישיבת ועדת הבחירות לראשונה

פרק ו' סימן ד' סעיפים 2,3

ד

התחלת הכנת רשימת בעלי זכות

הבחירה

בישיבה הראשונה של ועדת

הבחירות

פרק ו' סימן ד'

 

סעיף 2

ה

פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה

(היום הקובע)

לא יאוחר מ10- ימים ממועד ישיבת ועדת הבחירות

לראשונה

פרק ו' סימן ד'

 

סעיף 5

והודעה על הגשת מועמדות והזכאים

בו זמנית עם פרסום רשימת

בעלי זכות הבחירה

פרק ו' סימן ד'

 

סעיף 5

זהגשת מועמדות

לא יאוחר מ10- ימים מיום פרסום רשימת בעלי זכות

הבחירה

פרק ו' סימן ד'

 

סעיף 5

חפרסום רשימת המועמדים שאושרו

לא יאוחר מ10- ימים ממועד פרסום רשימת הבוחרים

פרק ו' סימן ד'

 

סעיף 5

טזכות להסיר מועמדות

לא יאוחר מ- 3 ימים מיום פרסום רשימת המועמדים

פרק ו' סימן ד'

 

סעיף 7

י

זכות לערער על רשימת בעלי זכות

הבחירה

לא יאוחר מ5- ימים מיום

פרסום הרשימה

פרק ו' סימן ה'

 

סעיף 1

יאזכות לערער על רשימת המועמדים

לא יאוחר מ5- ימים מיום

פרסום הרשימה

פרק ו' סימן ה'

 

סעיף 1

יבערעור על החלטת ועדת בחירות

תוך 3 ימים ממועד ההחלטה

פרק ו' סימן ה'

 

סעיף 2

יג

ערעור בעניינים נוספים הנוגעים

לבחירות

לא יאוחר מ- 3 ימים לפני יום

הבחירות

פרק ו' סימן ה'

 

סעיף 3

ידערעור לרשות השיפוט

הגשת ערעור ללא דיחוי

פרק ו' סימן ה'

 

סעיף 4

טו

פרסום מקומות הקלפי וסדרי יום

הבחירות

עד 10 ימים לפני המועד שנקבע לקיום הבחירות

פרק ו' סימן ו'

 

סעיף 2

טזפרסום תוצאות הבחירות

תוך 24 שעות ממועד חתימת

הפרוטוקול

פרק ו' סימן א'

 

סעיף 5

 

5. רשימת בעלי זכות בחירה ומועמדים לוועד העובדים

(א) לא יאוחר מ10- ימים ממועד כינוסה הראשון של ועדת הבחירות, תפרסם ועדת הבחירות בחתימת  יו"ר  ועדת  הבחירות את רשימת בעלי זכות הבחירה. הרשימה תפורסם באתרים מרכזיים ובאורח בולט במקום העבודה. היה מקום העבודה מורכב מסניפים או מצוי באתרים 
שונים, תפורסם הרשימה כאמור בכל אחד מהם.

(ב) יחד עם פרסום רשימת הבוחרים תפרסם ועדת הבחירות הודעה, כי כל עובד, הזכאי להיבחר כחבר ועד העובדים רשאי להגיש את מועמדותו לא יאוחר מ10- ימים מיום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה. ועדת הבחירות תבדוק את הצעות המועמדים שיוגשו לה ותדחה מועמדים שאינם רשאים להיבחר עפ"י עקרונות והוראות תקנון זה. להצעת מועמד תצורף הצהרה חתומהבידו, בה הוא מביע את הסכמתו להיות מועמד.

(ג) לא יאוחר מ10- ימים ממועד פרסום רשימת הבוחרים, תפורסם רשימת שמות המועמדים שמועמדותם אושרה, כשהיא ערוכה לפי סדר א׳ - ב' וחתומה ע"י יו"ר ועדת הבחירות, באותו אופן שבו פורסמה רשימת הבוחרים. בבחירות לפי אזורי בחירה או לפי סקטורים, תיערך רשימת המועמדים, כאמור, בנוסף לסדר א׳ ב׳, גם לפי אזורי הבחירה או הסקטורים.

(ד) ועדת הבחירות תודיע בהודעה אישית לכל מועמד על החלטתה בדבר מועמדותו. פרסום רשימת המועמדים שאושרו ע"י ועדת הבחירות, דינו כאילו נמסרה הודעה אישית, כאמור.

6. אמצעי זיהוי

ועדת הבחירות תפרסם במקומות בהם פורסמו רשימות הבוחרים והמועמדים הודעה, הקובעת כי כל עובד יהיה רשאי לבחור רק עם הצגת תעודת חבר של ההסתדרות או תעודת עובד הנושאת את

תמונתו, או תעודה מזהה אחרת, כפי שתקבע ועדת הבחירות.

7. הסרת מועמדות

עובד, אשר שמו נכלל ברשימת שמות המועמדים והחליט להסיר מועמדותו, יודיע בכתב לוועדת הבחירות על בקשתו למחוק שמו מרשימת המועמדים לא יאוחר מ- 3 ימים ממועד פרסום הרשימה.

8. רוטציה בשוויון קולות

הראו תוצאות הבחירות שוויון קולות בין מועמדים בבחירות לוועד עובדים, בנסיבות שרק אחד מהם יכול לכהן כחבר בו, תחולק הכהונה ביניהם לפרקי זמן שווים. ועדת הבחירות תקיים הגרלה בין המועמדים שבה ייקבע מי המועמד אשר יכהן ראשונה כחבר ועד העובדים. הסתיימה תקופת הכהונה של המכהן הראשון, תפקע חברותו בוועד, ובמקומו יכנס אוטומטית המועמד השני, שזכה באותו מספר קולות.

סימן ה': ערעורים

1. ערעור לוועדת בחירות

לא יאוחר מ- 5 ימים מיום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה ו/או רשימת המועמדים, הכל לפי העניין, רשאי כל עובד, אשר שמו לא נכלל ברשימות אלה, לערער בפני ועדת הבחירות אשר תחליט בעניינו בתוך 2 ימים ממועד הגשת הערעור.

2. ערעור על החלטת ועדת הבחירות

ערעור על החלטת ועדת הבחירות לפי סעיף 1 יוגש לרשות השיפוט בתוך 3 ימים ממועד ההחלטה.

3. ערעור בעניינים נוספים

ביתר העניינים הנוגעים לבחירות מובא הערעור בפני רשות השיפוט לא יאוחר משלושה ימים לפני יום הבחירות.

4. ערעור לרשות השיפוט

ערעור על תוצאות בחירות או עניינים הנוגעים לבחירות לפי תקנון זה, יוגש ללא דיחוי לרשות השיפוט.

סימן ו': סדרי קלפי

1. מקום קיום הבחירות

ככלל, יתקיימו הבחירות לוועד העובדים במקום העבודה, אלא אם כן החליט אחרת המרחב/ האיגוד המקצועי/ האגף לאיגוד מקצועי לפי העניין או ועדת הבחירות באישור המרחב/האיגוד המקצועיהאגף לאיגוד מקצועי לפי העניין.

2. פרסום ומניעת כפל הצבעה

(א) ועדת הבחירות תפרסם את רשימת מקומות הקלפי, את רשימת הבוחרים בכל קלפי, את שעות פתיחת הקלפיות וסגירתן, והכל עד 10 ימים לפני המועד שנקבע לקיום הבחירות.

(ב) בבחירות שבהן מתאפשרת הצבעה בקלפי לא מסוימת, לפי בחירת המצביע, תקבע ועדת הבחירות נהלים ותוודא ביצוע הסדרים שיבטיחו אפשרות הצבעה בפועל פעם אחת בלבד.

3. ועדת קלפי

(א)  ועדת קלפי תהיה בת 3 חברים שאחד מהם יהיה יו"ר. ועדת הבחירות תמנה ועדות קלפי ויושבי ראש ועדות קלפי מקרב רשימת הבוחרים.

(ב) כחבר ועדת קלפי לא יתמנה חבר בוועד העובדים היוצא ולא יתמנה מי שהוא מועמד בבחירות המיועדות.

(ג) הודיע חבר ועדת קלפי כי ייעדר ביום הבחירות, תמנה ועדת הבחירות חבר אחר תחתיו. נעדר חבר ועדת קלפי ביום הבחירות ללא הודעה מראש, ימנה יו"ר ועדת הבחירות חבר אחר תחתיו מקרב רשימת הבוחרים.

4. סדרי פעולה

(א) ועדת הבחירות תעביר לכל ועדת קלפי עותק מרשימת הבוחרים באותה קלפי.

(ב) ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול, שישקף נאמנה את מהלך הבחירות באותה קלפי, בדיקת הקלפי לפני התחלת ההצבעה, שעת תחילת ההצבעה וסיומה, מספר מעטפות ההצבעה שקיבלה ועדת הקלפי לידיה ואלה שנשארו בידיה לאחר ההצבעה, מספר המצביעים, ערעורים של חברי ועדת הקלפי וכן כל ארוע מהותי בלתי שגרתי.

5. הצבעה, סגירת קלפי, ספירת קולות ודין קלפי ניידת

(א) הקלפי תפתח ותיסגר בהתאם להודעת ועדת הבחירות על מועדי הפתיחה והסגירה. ההצבעה תמשך גם לאחר המועד שנקבע, כל עוד ממתינים במקום בעלי זכות בחירה שטרם הצביעו. הספיקו כל בעלי זכות הבחירה להצביע לפני השעה היעודה לסגירת הקלפי, תיסגר הקלפי קודם המועד שנקבע.

(ב) ועדת הבחירות רשאית לקבוע, מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול ועדת הבחירות ובאישור האגף לאיגוד מקצועי, כי במהלך הבחירות ייעשה שימוש בקלפי ניידת, אשר ההצבעה בה תהיה באמצעות מעטפות כפולות. פתיחת קלפי ניידת וספירת הקולות ייעשו ע"י ועדת הבחירות או על ידי ועדת הקלפי בנוכחות לפחות שניים מחברי ועדת הבחירות.

6. ריכוז חומר

במקום עבודה, שיש בו יותר מקלפי אחת, יעבירו ועדות הקלפי לאחר סיום ספירת הקולות ואישור פרוטוקול הבחירות ותוצאות הבחירות, את הקלפיות וכל החומר הנוגע למהלך ההצבעה, לרבות פתקי ההצבעה והמעטפות, לידי ועדת הבחירות.

7. הבטחת חשאיות הצבעה אישית

(א) ועדת הקלפי תוודא בחירות חשאיות, כפי שנקבע ע"י ועדת הבחירות.

(ב) ועדת הקלפי תאפשר אך ורק הצבעתם של בוחרים, אשר התייצבו אישית להצביע ביום הבחירות וזוהו כנדרש.

8. זיהוי מצביעים וסימונם ברשימה

בידי חברי ועדת הקלפי יהיו רשימות הבוחרים, והם ימחקו שמו של כל בוחר, אשר זוהה על ידם בתעודת חבר של ההסתדרות או תעודת זהות, לאחר שהצביע בפועל. עובד, אשר שמו לא נכלל ברשימת הבוחרים או לא זוהה כנדרש, לא יהיה רשאי להצביע.

9. רשימות מועמדים

בכל קלפי תמצא רשימת שמות המועמדים ערוכה לפי סדר ה- א' ב' או רשימות מועמדים, אם יהיו בחירות יחסיות. הוסרה מועמדותו של עובד, ולא היה סיפק בידי ועדת הבחירות לפרסם רשימת מועמדים מודפסת ומעודכנת שאיננה כוללת את שמו של המועמד, יימחק אותו שם מן הרשימה באורח ידני.

10. סימון המועמדים

על הבוחר לבחור לא יותר ממספר הנציגים שנקבע כי יכהנו כחברי ועד או את רשימת המועמדים בבחירות יחסיות, ולסמן את שמו של כל מועמד או לבחור ברשימת מועמדים בהתאם לקביעת ועדת הבחירות.

11. הצבעה פסולה

סימן הבוחר בטופס ההצבעה מספר מועמדים העולה על מספר הנציגים שנקבע כי יכהנו כחברי ועד, תהיה הצבעתו בקלפי פסולה, קולו בטל ולא יובא בחשבון.

12. ריבוי טפסים

נמצאו במעטפה שבקלפי יותר מרשימת מועמדים אחת, והבוחר ציין סימני בחירתו על גבי אחת מהן בלבד ההצבעה תהיה כשרה, ציין הבוחר סימניו על גבי שני טפסים או יותר תהיה הצבעתו פסולהקולו בטל ולא יובא בחשבון.

13. איסור תעמולה

תעמולת בחירות אסורה בתחום המבנה שבו נמצאת הקלפי ובכל מקרה ברדיוס של 50 מטר ממנו.

14. איסור שהיה

בחדר הקלפי רשאים להיות נוכחים חברי ועדת הקלפי והעובד הבוחר בלבד. חברי ועדת הבחירות או מי שקיבל היתר לכך מאת יו"ר ועדת הבחירות, רשאים להימצא במקום כמשקיפים, ולא יתערבו בפעולות ובהחלטות ועדת הקלפי. מועמד לא יהיה נוכח בחדר הקלפי במועד כלשהו למעט לצורך ולמשך הצבעתו כבוחר בלבד.

15. סדרי הצבעה בקלפי

בהיכנסו לחדר הקלפי ימסור הבוחר ליו"ר ועדת הקלפי או לחבר הוועדה הממונה על כך, תעודה מזהה כנדרש. לאחר שנמצא שמו ברשימת הבוחרים וזוהה כראוי להנחת דעת ועדת הקלפי, תינתן בידו מעטפה פתוחה וריקה הנושאת חותמת ועדת הבחירות. בתום הבחירה מאחורי הפרגוד יחזור לוועדת הקלפי, יחתום את שמו בגליון המצביעים וישלשל את מעטפת ההצבעה האמורה אל תוך הקלפי לעיני חברי ועדת הקלפי.

16. סגירת הקלפי ומניין הקולות

(א) בשעת סיום ההצבעה תיסגר הקלפי בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ע"י ועדת הבחירות. עם סגירת הקלפי תבצע ועדת הקלפי ספירת המעטפות ומניין הקולות של הקלפי, ותערוך פרוטוקול. הפרוטוקול החתום בידי חברי הוועדה עם כל החומר הנוגע לבחירות וסיכומי הקולותיועבר בהשגחה ובאבטחה נאותים לוועדת הבחירות.

(ב) ועדת הקלפי תוודא ריכוזם ושמירתם הקפדנית והנפרדת של רשימות/פתקי ההצבעה במקרה שנתגלו ולו לכאורה תקלות כלשהן במהלך ההצבעה או במהלך ספירת הקולות, ותציין פרטי העניין בפרוטוקול.

17. אי קיום בחירות בקלפי בהיעדר מתחרים

(א) בהעדר פגם כלשהו בהליכי הבחירות לפי תקנון זה או מכוחו וכאשר מספר המועמדים העומד לבחירה בבחירות רובניות אישיות זהה למספר חברי הוועד העומדים לבחירה, מוסמכת ועדת הבחירות להחליט כי לא ייערכו בחירות בקלפי וכי יראו את המועמדים הכשירים כמי שנבחרו בפועל.

(ב) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחוייבים, בהגשת רשימת מועמדים אחת כשהבחירות יחסיותעל הליכי וסדרי סיכום הבחירות ועל תוצאותיהן.

18. פרוטוקול מסכם ופרסום תוצאות הבחירות

(א) חברי ועדת הבחירות יחתמו על פרוטוקול סיכום הבחירות ותוצאותיהן.

(ב) תוצאות הבחירות יובאו לידיעת המרחב/האיגוד המקצועי/האגף לאיגוד מקצועי, לפי העניין, תוך 24 שעות מחתימת הפרוטוקול.

19. חזקת חוקיות

קיום ועדת הבחירות, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי בבחירתו או בהמשך כהונתו, והוא הדין בוועדת קלפי, בשינויים המחוייבים לפי העניין.