מדיניות פרטיות

כללי

1.       ההסתדרות מכבדת את פרטיותך ולכן מפרטת להלן את המידע לגבי מדניות הגנת הפרטיות באתר ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר ולכל הנוגע להתנהלות ההסתדרות עם המידע הנאסף באתר.

2.       מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הינם לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת ההסתדרות במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

 

איסוף ושימוש במידע

3.       חלק מהשירותים באתר טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש, כגון שמו המלא ודרכי ההתקשרות עימו. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין במהלך רישום לשירות באתר (להלן: "המידע האישי"). מובהר, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע האמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש, אולם מסירת פרטים אלה הכרחית לצורך אותו שירות באתר. מסירת הפרטים כאמור על ידי המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לשימוש ההסתדרות במידע זה, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובכפוף לכל דין.

4.       המידע האישי שנמסר על ידי המשתמש ישמר במאגר המידע של ההסתדרות והיא תהא רשאית לעשות במידע האישי בהתאם לתנאי רישיון מאגר המידע של מאגר המידע של ההסתדרות ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות העברתו לצדדים שלישיים המפורטים בתנאי הרישיון. מסירת המידע האישי ופרטי ההתקשרות של המשתמש מהווה הסכמה מטעמו לדיוור ישיר מטעם ההסתדרות אל פרטי ההתקשרות שניתנו על ידו.

5.       ההסתדרות רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע אשר הצטבר אודות המשתמש במהלך השימוש באתר, וזאת על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר. בנוסף רשאית ההסתדרות לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות. ככלל המידע שישמש את ההסתדרות יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה איתי את המשתמש, אולם במקרה של הזנת פרטים על ידי המשתמש בטופס הרישום להסתדרות, ההסתדרות תהיה רשאית לשמור את פרטי המשתמש שהוזנו על ידו, גם במקרה בו לא הושלם מילוי הטופס על ידי המשתמש ולעשות שימוש במידע זה לצורך יצירת קשר עם המשתמש.

6.       מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת השימוש באתר, תהא ההסתדרות רשאית לשמור קבצים ו/או הגדרות (דוגמת cookies) על מחשב  המשתמש.

 

הצטרפות להסתדרות

7.     ההסתדרות מאפשרת למשתמשים שאינם חברים בהסתדרות להצטרף אליה, באמצעות טופס מקוון.

8.     הצטרפות להסתדרות הינה וולונטרית והיא כרוכה בתשלום דמי חבר. את דמי החבר ניתן לשלם בהוראת קבע, כרטיס אשראי או, במקרה של מקום עבודה מאורגן, דרך מקום העבודה. בעת מילוי טופס ההצטרפות על המשתמש למלא את שם מקום עבודתו. ככל שהמערכת לא תזהה מקום עבודה זה כמקום עבודה מאורגן, בו התשלום נעשה דרך  מקום העבודה, יתבקש המשתמש לבחור את דרך תשלום דמי החבר להסתדרות – בהוראת קבע או באמצעות כרטיס אשראי ולמלא את הפרטי התשלום.

9.       באחריות ההסתדרות לצרף את המשתמש המבקש זאת כחבר הסתדרות ולגבות את תשלום דמי החבר בהתאם לפרטי החבר. דף תשלום דמי החבר עומד בתקן אבטחה PCI-DSS

10.     בכל מקרה של מילוי פרטי חיוב כאמור לעיל, המשתמש יוכל לבטל הוראה זו בהתראה של 7 ימי עסקים.

11.     הצטרפות להסתדרות מאפשרת גם הצטרפות לחברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל (להלן: "חברת העובדים") שהינה אגודה שיתופית ועל המצטרף להתחייב למלא אחר הוראות חוקות ההסתדרות וחברת העובדים ואחר כל החלטה והוראה של מוסדותיהן המוסמכים, כפי שיתקבלו מעת לעת.

12.     הצטרפות להסתדרות, לרבות באמצעים המקוונים, כוללת הזנת מידע אישי של המשתמש המבקש להצטרף להסתדרות. מידע זה יישמר במאגר המידע של ההסתדרות שמספרו 843161, כאשר ההסתדרות רשאית לקבל עדכון ממאגרי המידע של משרד הפנים בקשר לפרטי המידע שסופקו בטופס ההצטרפות. פרטים אלה (שנמסרו על ידי המשתמש ושהתקבלו ממשרד הפנים אודות חבר ההסתדרות) ישמשו את ההסתדרות וחברת העובדים ו/או מי מטעמן. פרטים אלה עשויים לשמש לדיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות דיוור פרסומי, בהתאם לצרכי ההסתדרות  לשם מילוי מטרותיהן, כמופיע בחוקתה ולשם מתן סל השירותים לחבריהן והכל בהתאם למטרות מאגר המידע. במקרה של הזמנת פרטים על ידי המשתמש מבלי להשלים את הליך הרישום, ישמרו על ידי ההסתדרות השם ומספר הטלפון של המשתמש לתקופה זמנית לצורך יצירת קשר עם המשתמש.

צדדים שלישיים

13.       כמפורט בתנאי השימוש לעיל, האתר עשוי לכלול תוכן של צד שלישי, באמצעות קישורים או היפר קישורים. השימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של הצדדים השלישיים כאמור, כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

14.       כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כניסה של המשתמש לאתרים של הצדדים השלישיים באמצעות הפניה באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד ההסתדרות בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזר ישיר או עקיף הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע אודות המשתמש

 

אבטחת מידע

15.       ההסתדרות מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע. יחד עם האמור מובהר, כי ההסתדרות אינה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט  מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של ההסתדרות וכי ידוע למשתמש שההסתדרות לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מחדירה לאמורית כאמור, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת ההסתדרות, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.