חישוב תנאים סוציאליים לעובדי/ות משק הבית

חישוב ימי חופשה לפי מס' ימי עבודה בשבוע וותק

 שנות עבודה

 1 ימי עבודה בשבוע

 2 ימי עבודה בשבוע

 3 ימי עבודה בשבוע

 4 ימי עבודה+

1-5

2.3

4.6

6.9

16

6

2.6

5.2

7.7

18

7

3

6

9

21

8

3.15

6.3

9.4

22

9

3.3

6.6

9.9

23

10

3.4

6.8

10.3

24

11

3.6

7.1

10.7

25

12

3.7

7.4

11.1

26

13

3.8

7.6

11.6

27

14+

4

8

12

28

 נכון לדצמבר 2019


התיישנות

ניתן לתבוע חופשה שלא ניתנה, עבור 3 שנים אחורה + שנה שוטפת.


ביטוח לאומי

חלה חובה לרשום את העובד/ת ולהפריש לפי הנחיות ונהלים של הביטוח הלאומי, לפרטים טפסים והסברים : https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/MeshekBaitInfo.aspx


פנסיה

מעסיקים חייבים להפריש כספים לטובת ביטוח פנסיוני מקיף לעובדים במשק הבית שלהם.

חובת המעסיק קיימת גם אם העובדת לא מעוניינת בביטוח הפנסיוני ואף אם היא מתנגדת או מסרבת לביטוח כזה.

החובה להפרשת הכספים חלה לאחר השלמת 6 חודשי עבודה של העובדת אצל אותו מעסיק, אם לעובדת לא היה ביטוח פנסיוני פעיל ממעסיק קודם.

עובדת עם ביטוח פנסיוני פעיל קודם, זכאית להיות מבוטחת מהיום הראשון לעבודתה, כאשר ביצוע ההפרשות בפועל יתחיל רטרואקטיבית לאחר שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס (המוקדם מבניהם).

גם עובד/ת לאחר הגעתו/ה לגיל פרישה זכאי/ת לביטוח פנסיוני, ובתנאי שאינו/ה מקבל/ת / משך/כה פנסיה, למעט קצבה מביטוח לאומי.

יש לשאול את העובד לאיזה גוף פנסיוני הוא רוצה להפריש את הכספים ובאיזה סוג ביטוח הוא מעוניין.

החל מ-01.11.2016 אם העובד לא הודיע למעסיק על הגוף שבו בחר לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות ברירת מחדל" ע"י משרד האוצר (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים).

לאחר סיום יחסי עובד מעסיק ניתן לדרוש פיצוי בגין אי ביטוח פנסיוני ישירות לעובד/ת ולא באמצעות הפקדה לקרנות.


הפרשות לפנסיה

 הפרשת מעסיק לפנסיה

6.50%

 הפרשת מעסיק לפיצוים

6.00%

 הפרשת עובד

6.00%

 סה''כ הפרשות

18.50%

נכון לדצמבר 2019 לפי צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק 2016


הפרשות לפנסיה על פי פעימות צו הרחבה 2008

החל מיום... ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

 1.1.2008

0.83%

0.83%

0.83%

2.50%

 1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

 1.1.2010

2.50%

2.50%

2.50%

7.50%

 1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

 1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.50%

 1.1.2013

5%

5%

5%

15%

 1.1.2014

6%

5.50%

6%

17.50%

 1.6.2016

6.25%

6%

6%

18.25%

 1.1.2017

6.50%

6%

6.00%

18.50%

 

דמי הבראה

גם כאן ישולם לעובד/ת לפי צווי הרחבה ו/או עדכונים שיבוצעו מפעם לפעם.

עובד/ת זכאי/ת לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה.

לאחר שהשלים העובד/ת שנת עבודה אצל המעסיק, הוא זכאי לתשלום דמי הבראה רטרואקטיבית, החל מיום עבודתו הראשון.

תשלום דמי ההבראה ("השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש") אינו מותנה בכך שהעובד/ת שהה בפועל בנופש או בבית הבראה.

דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד/ת במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה.

אופן חישוב דמי הבראה: מספר שעות העבודה השבועיות של העובדת X מספר ימי הבראה שהיא זכאית להם לפי הוותק X שווי יום הבראה, וכל זאת חלקי 42


התיישנות

עובד שסיים לעבוד לאחר חודש 1/17 – ניתן לתבוע 7 שנים אחורה

עובד שסיים לעבוד לפני 1/17 – ניתן לתבוע שנתיים אחורה


דמי הבראה לפי ותק

שנת ותק בעבודה

ימי ההבראה במגזר הפרטי

1

5

2-3

6

4-10

7

11-15

8

16-19

9

20 +

10