האגף לאיגוד מקצועי

האגף לאיגוד מקצועי, מטפל בהתארגנות עובדים ובייצוגם אל מול המעסיק, מבחינת תנאי שכרם, עבודתם, רווחתם וביטחונם התעסוקתי, גמלתם והבטחת עתידם של העובדים וכן בעניינים נוספים הקשורים לתחום יחסי העבודה שבין העובד למעסיקו.

האגף לאיגוד מקצועי נחשב למרכזי ולמשפיע ביותר בכל הנוגע לביסוס מיקומה של ההסתדרות כאחד היסודות החשובים במשק ובחברה הישראלית. האגף לאיגוד מקצועי מופקד על שימור וקידום מערכת היחסים הדינאמית המשולשת המתקיימת בין ציבור העובדים, המעסיקים וכמובן ההסתדרות.

ככזה, מוסמך האגף לנהל מו"מ ולחתום בשם ההסתדרות על הסכמי עבודה קיבוציים, מיוחדים וכלליים, שתכליתם הקניית הישגים כספיים וסוציאליים המיטיבים עם הוראות חקיקת המגן לציבור העובדים המאורגן ולכלל העובדים במשק (יודגש כי כאשר מדובר בהסכמי מסגרת כלל ארציים, פועלת ההסתדרות מול משרד העבודה להרחבת הוראותיהם באמצעות צווי הרחבה על כלל העובדים והמעסיקים במשק).

כמו כן, בתחום אחריותו וסמכותו של האגף להכריז ולטפל בסכסוכי עבודה ובשביתות ואף להתערב ולטפל בכל תחום מתחומי פעילותם של האיגודים המקצועיים הארציים.
האיגוד המקצועי הינו לב ליבה של העשייה ההסתדרותית ואילו ההסכמים הקיבוציים הינם האמצעי המרכזי אשר יובילו מהפכה לטובת העובד, מעמדו וזכויותיו. לאור כך האגף מפעיל ועדות שונות כגון העודה לתיאום וביצוע, ועדת אכיפה, קרן שביתה וכו'.

האגף לאיגוד מקצועי פועל לשכלול ושיפור מקצועי של ציבור העובדים המיוצג על ידו, או המקצועות בענפים המיוצגים על ידו, פיתוחם, הרחבתם והקניית ידע מקצועי לציבור העובדים במקצועות השונים. במסגרת זו האגף מעביר ידע מקצועי לאיגודים השונים באמצעות מערכות הסכמים קיבוציים, ימי עיון, חוזרים מקצועיים וכד'.
האגף לאיגוד מקצועי אחראי לוועדות שונות אשר מהוות את ליבת העשייה וקבלת ההחלטות של ההסתדרות.

בראש האגף עומד יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ויו"ר ההסתדרות מר ארנון בר דוד.
מנכ"ל האגף לאיגוד מקצועי – מר אדם בלומנברג.

תרשים בעלי התפקידים באגףתרשים בעלי התפקידים באגף

ועדות האגף לאיגוד מקצועי

- הועדה לתיאום וביצוע – בראשות סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי מר רפי מסט.
- הנהלת קרן שביתה – בראשות סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי מר אלי בן גרא.
- הועדה לניגוד עניינים – בראשות סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי מר אלי בן גרא.
- ועדת משמעת - בראשות סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי מר אלי בן גרא.
- ועדת תקנונים – בראשות סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי מר אלי בן גרא.
- ועדת שיוך - בראשות סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי מר אלי בן גרא.

ממשקי האגף

האגף לאיגוד מקצועי כולל בתוכו ופועל בשיתוף פעולה מלא עם אגפים מקצועיים שונים מבית ההסתדרות באמצעותם מספק את הכלים הדרושים למען חתימה על הסכמים, הענקת ידע מקצועי וכד' למען שיפור תנאי העסקה של העובדים ומיצוי זכויותיהם.
הלשכה המשפטית לאג"מ.
אגף כלכלה ומדיניות.
אגף הפנסיה.
האגף להתאגדות עובדים.
אגף ארגון ומרחבים.