פרק הגדרות ופרשנויות

סימן א': הגדרות

ההסתדרות: הסתדרות העובדים הכללית החדשה, לרבות בשמה הקודם.

החוקה: חוקת ההסתדרות.

התקנון: תקנון ועדי עובדים של ההסתדרות.

המדריך: מדריך לניהול כספי ועד עובדים.

האגף לאיגוד מקצועי: כמשמעותו בחוקה.

המרחב: מרחב ההסתדרות, כמשמעותו בחוקת ההסתדרות.

האיגוד המקצועי: האיגוד המקצועי בהסתדרות, שאליו משתייך הוועד.

המחלקה לבקרה: המחלקה לבקרה והדרכת ועדי עובדים בהסתדרות באגף ארגון ומרחבים.

המבקר הפנימי להסתדרות: כמשמעותו בחוקה.

ועד: ועד עובדים כמשמעותו בחוקת ההסתדרות ובתקנון.

ועדה: ועדת קבע או אד-הוק, שבחר ועד העובדים מקרב חבריו, על-פי הוראות התקנון והמדריך.

סימן ב': פרשנות

כפיפות וזיקה: מדריך זה והמונחים המופיעים בו ייקראו ויתפרשו בכפיפות לחוקת ההסתדרות ולתקנון ובזיקה אליהם,
הכל לפי העניין או הקשרו. בכל מקום, שבו קיימתסתירה בין המדריך או התקנון  לבין החוקה, יגבר האמור בחוקה.

לשון זכר ונקבה: האמור בלשון זכר, אף לשון נקבה במשמע, וכן להפך, אם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר, שאינו מתיישב עם האמור.