פרק שביעי: רישום פעולות כספיות (ניהול כספי)

סימן א': הגדרות

מערכת חשבונות: ספרי חשבונות ותיעוד, אשר מתפקידו ומחובתו של הוועד לנהלם.

ספר חשבונות: פנקסים, אשר מתפקידו ומחובתו של הוועד לנהלם.

ספר: פנקס, שבו נרשמות פעולות, לרבות כרטסת או פלט מחשב אלקטרוני מודפס במדפסת.

ספר כרוך: ספר, שהוא כרוך, ודפיו מוספרו במספרים עוקבים, לפני התחלת השימוש בו, ובלבד שכאשר נתלש ממנו דף, יישאר בו העתק שלו כרוך,
ומספרו זהה למספר הדף שנתלש.

תיעוד: תיעוד כולל תיעוד פנימי ותיעוד חוץ.

תיעוד פנימי: רישום של פעולה, שנעשה על סמך מסמך, שנערך בידי הוועד או מטעמו ואושר כהלכה.

תיעוד חוץ: רישום של פעולה, לפי מסמך, שנערך בידי גורם חיצוני, שנתקבל ואושר כהלכה בידי הוועד.

תקבול: כל סכום מזומן, לרבות המחאה או שטר, שהתאריך הנקוב בו מאוחר מתאריך קבלתו, שקיבל הוועד במהלך כהונתו ופעולותיו.

דוח כספי: מאזן וחשבון הכנסות והוצאות, לרבות הביאורים והפירוטים, שהם חלק בלתי נפרד מהדוח.

פעולה: כל פעולה, המשפיעה על המצאי בקופה ובנכסים ועל תוצאות רישום האירועים הכספיים של הוועד, לרבות רכישות, הלוואות, פעולות תרבות ואחרות, בין לזכות ובין לחובה.

מזומן: לרבות המחאה, שקיבל הוועד, שהתאריך הנקוב בה, אינו מאוחר מתאריך קבלתה.

תיק תיעוד חוץ: תיק, שבו יישמר תיעוד חוץ, לפי שיטה מקובלת, המאפשרת איתור התיעוד.

רישום שיטתי: רישום עקבי של פעולות בספר כרוך או בכרטסת, המשמש חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הוועד.

חייב: מי שחייב כספים לוועד.

זכאי: מי שהוועד חייב לו כספים.

 

סימן ב': חובת ניהול מערכת חשבונות

ועד חייב לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיו ומצבו הכספי.

על כל ועד לנהל מערכת חשבונות, שתאפשר רישום עדכני של פעולות הוועד ועריכת דוח כספי שנתי או כל דוח כספי אחר כאמור במדריך.

חשבונות, המנוהלים בידי ועד העובדים, ינוהלו על בסיס מצטבר ולא על בסיס מזומן.

ועד שמחזורו עולה על 500,000 שקלים חדשים, חייב לנהל מערכת חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה.

חלה חובה לשמור את הדוחות ומערכת החשבונות, לרבות כל המסמכים הרלבנטיים, (קבלות, חשבוניות וכיוצא בזה), במשך שבע שנים, בנוסף לשנה השוטפת.

 

סימן ג': מערכת חשבונות

מערכת החשבונות תכלול ספרי חשבונות, מסמכים ודיווחים, שעל הוועד לדאוג, שיהיו ברשותו כמפורט להלן:

 • ספר קופה
 • תיעוד פנימי
 • תיעוד חיצוני
 • דוחות כספיים תקופתיים - ראה פרק ב'.
 • כן יהיו במערכת החשבונות המסמכים והדיווחים שלהלן, שיש לנהל לפי הנסיבות:
 • ספר אינוונטר
 • דוח ספירת מלאי
 • כרטסת הלוואות
 • כרטסת ניירות ערך
 • התאמת חשבון בנק

 

סימן ד': ספר קופה

ספר קופה יהיה ספר כרוך במסגרת מערכת החשבונות; ספר קופה מפורט, או ספר קופה מקוצר לשימוש במערכת ממוחשבת, בהתאם לנסיבות.

בספר הקופה יירשם כל תקבול וכל תשלום, בציון האסמכתא והתאריך, ובאופן שיאפשר לקבוע את היתרה ולהשוות אותה עם המצאי בפועל בקופה, בכל עת. לכל תקבול בהמחאה יש לצרף פרטים מזהים, כגון מספר ההמחאה, תאריך ושם הבנק, שממנו נמשכה.

ספר הקופה יוחזק במקום, שמוחזקים המזומנים, ובלבד שיותר להוציאו, מעת לעת, לצורך רישום, התאמה ובדיקה. סיכומי התנועות בספר הקופה יירשמו בעט וכן תירשם היתרה בעט, לפחות בסוף כל חודש.

 

סימן ה': הנהלת חשבונות ממוחשבת

הנהלת חשבונות ממוחשבת תיערך על-פי כללי חשבונאות מקובלים  ועל-פי הנחיות המדריך.

בעת ניהול חשבונות ממוחשב, יש להקפיד על הכללים הבאים:

 • סעיפי ההכנסות וההוצאות במערכת החשבונות יכללו חשבונות, לפי אותם סעיפים, המפורטים בתקציב הוועד וב"ספר הקופה האחיד" של הוועד
 • מערכת החשבונות הממוחשבת תכלול אינדקס, מאזן בוחן וכרטסת הנהלת חשבונות
  מפורטת
 • כל כרטיס הנהלת חשבונות יכלול שם ומספר כרטיס. הכרטיסים ימוינו על-פי סעיפיהם
  ויחולקו לקבוצות שיוך, (לדוגמה: סעיפים מאזניים - השקעות בנקים, רכוש, חייבים, זכאים, מלאי; סעיפים תוצאתיים - שי, פעולות תרבות, פעולות רווחה)

כל כרטיס יכלול פירוט כדלקמן:

*     מספר תנועה

*     מספר פקודה

*     חשבון נגדי

*     תאריך אסמכתה

*     תאריך ערך

*     מספר אסמכתה

*     פרטים מלאים

*     סכום (חובה / זכות)

*     יתרת הכרטיס (תופיע לאחר כל פעולה)

 

סימן ו': רישומי עזר

התאמות בנק לסוגי החשבונות השונים: עו"ש, ניירות ערך, פיקדונות .

 

סימן ז': כרטסת

לניירות ערך, להלוואות לעובדים מקרן עזר, לחו"ז עובדים, לחשבונות חייבים וזכאים (גורמי חוץ), לקרן עזר ולחשבונות אחרים.

 

סימן ח': ספר מצאי (אינוונטר)

הוועד ינהל ספר מצאי, (אינוונטר), שבו יירשמו פריטי ציוד וריהוט, שנרכשו או התקבלו מכל מקור שהוא. הרישום ייעשה על סמך מסמכי הרכישה.

בספר המצאי ירשמו, לפי סדר תאריכי הפעולות, כל הפרטים שלהלן:

 • תיאור הפריט
 • תאריכי כניסה ויציאה של הפריטים שנרכשו
 • מחיר ליחידה
 • כמות
 • ערך כספי
 • שם הספק
 • מספר ותאריך חשבונית הספק
 • מקום הימצאות הפריט

 

סימן ט': ספר מלאי 

הוועד ינהל ספר מלאי, שבו יירשמו טובין, שנרכשו או התקבלו מכל מקור שהוא, במסגרת רכישת שי לחגים או פעולות רווחה בעבור כלל העובדים, כמפורט בפרק ט' להלן.  הרישום ייעשה על סמך מסמכי הרכישה והניפוק.

בספר המלאי יירשמו הפרטים המפורטים בו, לפי סדר תאריכי הפעולות,.

 

סימן י': כללים והנחיות לניהול ספר קופת ועד  - לרישום הנהלת חשבונות

אחד הכללים הבסיסיים בניהול תקין הוא רישום עדכני ומסודר של תנועת הכספים, שבחזקת הוועד ובאחריותו. הרישום נערך בספר הקופה, שהוא הספר הראשי, ובו ניתן ביטוי לפעולות הכספיות של הוועד.

ספר הקופה הוא הספר הבסיסי לרישום, לסיכום ולדיווח על הפעולות הכספיות של הוועד. על-פי הרישומים, הנערכים בספר הקופה, מסכמים, מדי חודש, ובעיקר בסוף שנת הכספים, את סך ההכנסות וההוצאות, לפי המקורות והיעדים השונים.

יש להדגיש, שספר הקופה הוא רק מרכיב במערכת החשבונות. בנוסף לכך, חובה לנהל גם ספרי עזר לנושאים אחרים, כגון: מצב החשבון עם המעסיק, יתרות קרנות והשקעות בבנק, יתרות הלוואות לעובדים.

להלן מובאים כמה כללים חשובים, שהקפדה עליהם, תבטיח רישום תקין של הפעולות הכספיות של הוועד:

 • על כל פעולה כספית יש לערוך או לקבל מסמך תקין
 • יש לדאוג לאישור כל מסמך בידי הגורם המוסמך
 • ספר הקופה יהיה מעודכן ונקי, ואם יידרשו תיקונים, הם ייעשו באופן שיהיה אפשר לקרוא מה נכתב קודם לתיקון. על המתקן לחתום ליד התיקון
 • הרישום בספר הקופה ייעשה ביום הפעולה או לכל המאוחר למחרת
 • את כל ההמחאות והמזומנים יש להפקיד בחשבון הבנק ביום קבלתם או למחרת
 • כסף מהבנק יש למשוך באמצעות המחאות בלבד
 • את הסיכומים לכל חודש במערכת החשבונות יש לעשות עד 10 בחודש שלאחריו
 • בכל חודש יש להקפיד לערוך את התאמת התנועות והיתרות בין חשבון הבנק בספר הקופה לבין דפי הבנק. את ההתאמות יש לשמור בתיק ריכוז דפי הבנק

 

סימן יא': טיפול בתקבולים

את כל ההמחאות והמזומנים יש להפקיד בחשבון הבנק ביום קבלתם או למחרת. הרישום יבוצע, כאמור, על-פי שוברי הכנסה, ממוספרים מראש במספר סידורי רץ, ובהם פרטים מלאים על כל פעולה. ההמחאות והמזומנים יופקדו בכספת או בארון נעול במשרדי הוועד עד למועד הפקדתם בבנק, באחריות גזבר הוועד. אין להסב לאחרים המחאות, שנתקבלו לפקודת הוועד.

למקרה שיום המחרת חל בשבת/חג/חופשה, יופקדו ההמחאות והמזומנים ביום העסקים הראשון שלאחריו. הרישום יבוצע, ביום הפעולה או למחרת, אך ורק על-פי שוברי הכנסה ממוספרים ובהם פרטים מלאים על כל פעולה.

 

סימן יב': המחאות דחויות לגבייה

הטיפול בהמחאות דחויות יהיה כדלהלן:

 • בעת קבלת המחאות דחויות יש להקפיד, שכל המחאה תהיה משורטטת, (קרוס), ועל כל המחאה יירשם "למוטב בלבד"
 • אין להסב לאחרים המחאות, שנתקבלו לפקודת הוועד
 • את ההמחאות הדחויות ניתן להפקיד בחשבון הבנק של הוועד למשמרת, או, לחלופין, להקפיד על שמירתן בכספת במשרד הוועד עד להפקדה ביום הפירעון
 • על הוועד לערוך רישום עזר של תנועת המחאות דחויות, באופן שניתן יהיה לקבל מידע על התפלגות הסכומים, לפי מועדי הפירעון
 • המחאות דחויות יופקדו בחשבון הבנק של הוועד ביום פירעונן או לכל המאוחר למחרת
 • בעת מסירת המחאות דחויות למשמרת בבנק יש לקבל, אחת לחודש, אישור בנק על ההמחאות, שנמסרו לגבייה. גזבר הוועד יוודא עריכת התאמה בין הרשום בספרי הוועד לבין הרשום באישור הבנק
 • המחאה שחזרה כלא נפרעת, תירשם בחשבון נפרד במערכת הנהלת החשבונות, ויש לנהל מעקב אחר הטיפול בגבייתה
 • המחאות לגבייה יירשמו בספרי החשבונות של הוועד לחובת סעיף המחאות לגבייה ולזכות ההכנסה המיועדת עד למועד פירעונם, זאת לפי יום ערך (תאריך) קבלת ההמחאות. בעת פירעונן, יזוכה סעיף המחאות לגבייה, כנגד חיוב חשבון הבנק

 

סימן יג': המחאות לפירעון

הטיפול בהמחאות לפירעון, המחאות לתשלום, שמוציא הוועד לספקים, נותני שירותים וזכאים אחרים, יהיה כדלהלן:

 • המחאות לפירעון יירשמו על-פי הנוהל, שנקבע בפרק שמיני במדריך
 • המחאות אלה יירשמו בספרי החשבונות של הוועד, לחובת ההוצאה המיועדת ולזכות סעיף המחאות לפירעון, עד למועד פירעונן לפי ערך (תאריך) הוצאת ההמחאה. בעת פירעון ההמחאות, יחויב סעיף המחאות לפירעון בספרי החשבונות של הוועד כנגד זיכוי חשבון הבנק
 • אין להסב המחאות לפירעון למי שאינו נותן השירות או ספק הטובין או זכאי אחר

 

סימן יד': השקעות כספיות

רכישה ומכירה של ניירות ערך, חשבונות פיקדון, וכדומה יירשמו בטור המתאים בחשבון ההשקעות הכספיות, (קנייה או מכירה). ההפרש בין העלות ובין סכום המכירה יירשם בטור הכנסות שונות או הוצאות שונות.

 

סימן טו': התאמות

כל חודש, על הגזבר להקפיד לערוך התאמת תנועות ויתרות בין טורי הבנק בספר הקופה, לבין דפי הבנק. את ההתאמות יש לשמור בתיק ריכוז דפי הבנק.

 

סימן טז': הלוואות לעובדים מקרן עזר

על מנהל החשבונות לקיים מערכת רישום נפרדת להלוואות במסגרת קרן עזר ולפתוח כרטיס חובה וזכות (חו"ז) אישי לכל חבר/ה בקרן המקבל/ת הלוואה.

חל איסור מוחלט לתת הלוואות לעובדים מקופת הוועד.

 

סימן יז':  שוברי הכנסה והוצאה

שוברי הכנסה (קבלה)

בעת קבלת כסף במזומנים או בהמחאה או העברה וזיכוי באמצעות הבנק, יש לרשום שובר הכנסה.

שובר הכנסה (קבלה), שהוא מסמך פנימי, ייערך לכל תקבול בנפרד ויכלול את הפרטים הבאים:

 • שם הוועד, (מודפס מראש או באמצעות חותמת)
 • תאריך
 • מספר סידורי עוקב/רץ, (מודפס מראש)
 • שם המשלם ומענו
 • מספר תעודת זהות, כשמדובר ביחיד או מספר חברה/עמותה, כשמדובר באישיות משפטית לעניין חוק מס ערך מוסף
 • סכום התקבול, (הסכום שנתקבל), בספרות ובמילים
 • פירוט צורת התקבול, (מזומנים, המחאות). ברישום המחאות יש לפרט את שם הבנק, מספר ההמחאה, זמן פירעון והסכום
 • פירוט ומטרת התקבול

את שובר ההכנסה, (הקבלה), יש לרשום במקור ובהעתק. המקור ייתלש מהפנקס ויימסר למשלם, עם קבלת התשלום. ההעתק יישאר בפנקס הקבלות וישמש אסמכתה לרישום בספר הקופה.

קבלה שבוטלה יש לשמור אותה בצמוד להעתק שלה ולסמנה במילה "מבוטל" על גב המקור. יש להקפיד על שימוש בקבלות, על-פי מספרן הסידורי, ברצף.

שוברי הוצאה, (שובר תשלום)

לכל ביצוע תשלום, (באמצעות המחאות בלבד), יש לרשום הוראות תשלום, (שובר תשלום), ולצרפה למסמך הבסיסי. הוראת התשלום תאושר בידי שני חברי ועד, שהוסמכו לכך, אשר אחד מהם חייב להיות הגזבר.

הוראות תשלום, (שובר הוצאה), ושוברי ההכנסה יהיו ממוספרים במספר סידורי עוקב.

שובר תשלום, שהוא מסמך פנימי, ייערך לכל תשלום בנפרד ויכלול את הפרטים הבאים:

 • שם הוועד, (מודפס מראש או באמצעות חותמת)
 • תאריך
 • מספר סידורי עוקב/רץ
 • שם המשלם ומענו
 • סכום התשלום
 • פירוט אופן התשלום, (מזומנים, המחאות)
 • פירוט מטרת התשלום
 • אישור התשלום, (שם וחתימה), בידי הגזבר וחבר ועד נוסף
 • חתימת המקבל

חשבונות הוועד וקרן העזר יהיו באחריות ועד העובדים בלבד, ינוהלו באמצעותו ורק חברי הוועד יהיו בעלי זכות החתימה והכל בכפוף לאמור בתקנון ובמדריך.

 

סימן יח': הנחיות והכנות לקראת גמר שנת חשבון

להלן מובאים, בראשי פרקים, נושאים לטיפולם של חברי הוועד, בעיקר של הגזבר ושל מנהל החשבונות.

פעולות עיקריות

 • גמר רישום כל הפעולות עד ליום המאזן
 • התארגנות לקראת ספירת המלאי ועריכתה של הספירה בפועל
 • סיכום ספר הקופה
 • קבלת אישורי יתרות מהבנק ומגורמים אחרים (מעביד, ספקים וכו') ליום המאזן, (31 בדצמבר)
 • עריכת התאמות בנקים בכל סוגי החשבונות, וכן התאמה עם המעסיק ועם חייבים או זכאים אחרים
 • עריכת פרוטוקול על ביקורת הקופה ליום המאזן
 • עריכת תקציב לשנה הבאה, שיובא לאישור הוועד
 • פתיחת ספר קופה לשנה החדשה והעברת היתרה מסוף השנה הקודמת
 • לאחר אישור הדוח הכספי השנתי, יש לפתוח את יתרות הפתיחה של כל החשבונות המאזניים

רשימות עזר

 • דוח מכירות ניירות ערך
 • ריכוז מצאי ניירות ערך
 • רשימת העובדים החייבים בגין הלוואות
 • דוח פעילות תרבות/טיול
 • דוח ספירת אינוונטר/טובין
 • תקציב

דוח כספי שנתי
יש להכין דוח הכנסות והוצאות, מאזן, כולל ביאורים, ודוח התפתחות העודף/הגירעון.

 

סימן יט': נוהל "קופה קטנה"

ועד רשאי לנהל "קופה קטנה", לצורך ביצוע של הוצאות דחופות של הוועד בסכומים קטנים.

דמי המחזור ב"קופה הקטנה" לא יעלו על אלף ₪

הוועד יסמיך את אחד מחבריו לנהל את כספי המחזור של "הקופה הקטנה", שסכומם ייקבע בישיבת הוועד ויירשם בפרוטוקול.

גזבר הוועד ינפיק המחאה לפקודת האחראי על "הקופה הקטנה" ויחתים אותו על מסמך, המאשר קבלת הסכום של דמי המחזור.

כל הוצאה מכספי "הקופה הקטנה" תיעשה כנגד מסמכים נאותים בלבד, (חשבונית מס / קבלה).

כל תנועות הכספים של הקופה הקטנה יירשמו ב"דוח על הוצאות - קופה קטנה", המצורף להלן.

כאשר מרבית כספי הקופה הקטנה הוצאו, יעביר האחראי את הטופס הממולא, בצירוף האסמכתאות להוצאות, לאישור הגזבר ויו"ר הוועד, לרישום בהנהלת החשבונות ולהנפקת המחאה חדשה של דמי מחזור.

על אחראי "הקופה הקטנה" לשמור את כספי "הקופה הקטנה" והמסמכים במקום נעול ובטוח.

האחראי על "הקופה הקטנה" אחראי ישירות כלפי הוועד לשלמות הכספים.

ועדת הביקורת תבצע ביקורת פתע על שלמות כספי "הקופה הקטנה", מספר פעמים בשנה.  

 

דוח על ההוצאות – "קופה קטנה"

לתקופה מיום  ----/--/--  עד    ----/--/--

היתרה בקופה ליום  ----/--/--     -------

הכנסה לפי המחאה מס'   -------

היתרה המצטברת           -------

סה"כ הוצאות לתקופה   -------

יתרת הקופה להעברה לדף הבא  -------

מס' סידורי

תאריך

פרטים
מהות ההוצאה, אסמכתה

מוציא ההוצאה

סכום

שם

חתימה

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

                              סה"כ ההוצאות/העברה לדף מס'                                 

 

 

 

  -------------------          -------------------                        ----------------------

    אישור יו"ר הוועד                  אישור הגזבר                             אישור האחראי על "הקופה הקטנה"


סימן כ': שמירת רשומות ומסמכים

הוועד צובר, במשך פעילותו השוטפת, מסמכים שונים, כגון: קבלות, חשבוניות, העתקים של המחאות, כרטסות עזר, ספר קופה, דוחות כספיים שנתיים ומסמכים אחרים, הנוגעים למערכת החשבונות שלו. כן מחזיק הוועד מסמכים משפטיים שונים, כגון: הסכמים, פרוטוקולים מישיבות הוועד וכדומה.

שמירת המסמכים תיעשה כדלהלן:

 • יש לתייק את כל החומר, באופן רצוף, לפי סדר כרונולוגי ולפי מפתח נושאים
 • את המסמכים, הנוגעים לרשומות החשבונאיות, יש להחזיק במשרד הוועד או במקום העבודה
 • אפשר להוציא מתחומי המשרד, על-פי הצורך, חומר תיעודי של הרשומות החשבונאיות או חלק מהן, לשם ביצוע עבודת הבקרה או הביקורת, השלמת רישומים או מתן עדות
 • הוועד ישמור במשרדיו את המסמכים הנוגעים לנושאים משפטיים, פרוטוקולים והסכמים חשובים
 • מסמכי הנהלת החשבונות יישמרו, כמקובל, לתקופה שלא תפחת משבע שנים ובהתאם לכל דין

 

סימן כ"א: חוקי המיסוי והוועד 

חובה על ועד עובדים לנהוג על-פי החוק התקנות של רשויות המס בכל פעולותיו הכספיות.

על ועד חלה חובת ניכוי מס במקור על תשלומים כדלקמן:

 • משכורת, (אם הוועד מעסיק עובדים בשכר)
 • שכר, המשולם לאמנים
 • תשלומים לספקים ונותני שירותים
 • חובת ניכוי מס במקור מתשלומים מסוימים, ("הוצאות עודפות", וכדומה)

תקנות מס הכנסה פוטרות מחובת ניכוי מס במקור, אם מדובר בתשלום חד-פעמי, כאשר התשלום, (כולל מע"מ), הוא פחות מהסכום, הנקוב בתקנות.

במקרה שהוועד חייב להעביר ניכוי מס במקור או תשלום בגין הוצאות עודפות, על הוועד לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ולשלם את המס עד ל- 15 לחודש בגין כל חודש שחלף.