איך נשמור על זכויות פנסיוניות גם בתקופת המלחמה?

איך נשמור על זכויות פנסיוניות גם בתקופת המלחמה?

הוציאו אתכם לחל"ת בגלל המלחמה? כדאי לדעת שהפסקת ההפרשות הפנסיוניות עלולה לפגוע ברצף הזכויות הפנסיוניות שלכם ובכיסויים הביטוחיים. אגף הפנסיה בהסתדרות פועל, ככל שניתן, מול מעסיקים, ליישום הסדרים שיבטיחו שהזכויות הפנסיוניות של העובדים לא ייפגעו. גם אם אתם עדיין לא מאוגדים בהסתדרות, יש כמה טיפים שכדאי לכם לדעת כדי לשמור על הפנסיה

מאז שבעה באוקטובר החיים של כולנו השתנו. לתחושת האובדן והצער, נוספה אי וודאות בתחומים רבים, בהם גם התחום הכלכלי. מקומות עבודה רבים נקלעו לתקופת משבר וכחלק מהניסיון לשרוד את התקופה ולצמצם עלויות, בוצעו שינויים זמניים שנוגעים לאופן העסקת העובדים. השינויים קיבלו ביטויים כגון הוצאת עובדים לחל"ת, ביצוע הפחתות שכר ובחלק מהמקרים אף פיטורי עובדים.

במקומות עבודה שבהם העובדים מאוגדים, שינויים אלו מתבצעים לרוב בהסכמה עם נציגות העובדים ומעוגנים בהסכמים קיבוציים. כל הסכמה לשינויים כאמור, מותנית פעמים רבות וככל שניתן בשמירה על הזכויות הפנסיוניות של העובדים. במקרים אלו, נעשים מאמצים רבים כדי לוודא שהפגיעה הזמנית בשכר העובדים, לא תהפוך לפגיעה בכיסויים הפנסיוניים שלהם בעת אירוע ביטוחי של נכות או מוות, ולא תיפגע ברצף הזכויות שלהם עד שיחזרו לשלם להם את מלוא שכרם ולבצע בגינם הפרשות מלאות לקופות השונות.

גם בעת הנוכחית, אגף הפנסיה בהסתדרות, בראשות עו"ד מיה פרי אלתרמן, מלווה ועדי עובדים ואיגודים מקצועיים מול המעסיקים על מנת להגיע, ככל שניתן, להסדרים בתקופת החל"ת/הפחתת השכר, שיבטיחו את שמירת זכויותיהם הפנסיוניות של העובדים. בזכות המעורבות של אגף הפנסיה והאגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, ועדים רבים מצליחים להשיג הסכמות על המשך הפקדות מלאות של המעסיק בתקופת החל"ת/תקופת הפחתת השכר, גם על חלקו של העובד, בסכומים שהיו ערב השינויים באופן ההעסקה. במקרים אלו, למשל בחל"ת, מוצעת האפשרות כי העובד ישיב למעסיק את חלקו בהפקדות עם שובו מהחל"ת, בתנאים שיתואמו מראש עם נציגות העובדים. "בחלק מהמקרים, הוועדים וההנהלות מסכימים גם על המשך הפקדות לקרן השתלמות והמשך מימון ביטוחים נוספים, וזאת בעזרת הסיוע שהם מקבלים מהמומחים שלנו באגף הפנסיה", מסבירה פרי-אלתרמן. יו"ר אגף הפנסיה וחברי צוותה מסבירים מה ניתן לעשות כדי להבטיח את רציפות הזכויות הפנסיוניות והכיסויים הביטוחיים, גם בתקופה שההפקדות הופסקו בגלל יציאה לחל"ת.

מה קורה אם המעסיק לא מסכים להמשך הפקדה בחל"ת?

"בתקופת חל"ת יש כל מיני כללים שאפשר ליישם כדי להבטיח את שמירת הזכויות הפנסיוניות ואת הרצף הביטוחי, והם משתנים בין קופה לקופה. נתייחס לפעולות הנדרשות בקרן פנסיה חדשה, קרן פנסיה ותיקה שבהסדר, ובביטוחי מנהלים. 

 

מה קורה במקרה שאני מבוטח בקרן פנסיה חדשה?

בקרן פנסיה חדשה, ברגע שיש הפסקת הפקדות, מופעל אוטומטית על ידי הקרן מנגנון ארכת ביטוח. במסגרת המנגנון: הכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירים נשמר אוטומטית לתקופה של 5 חודשים. במקרה כזה - עלות ארכת הביטוח תנוכה מהיתרה הצבורה של התגמולים שקיימים לעובד בקרן הפנסיה שלו, אלא אם בחר לשלם בעצמו ישירות לקרן. במידה ויתרת התגמולים אינה מכסה את עלות ארכת הביטוח, על העובד לשלם את תשלום הכיסוי הביטוחי ישירות לקרן.

ומה יקרה אחרי 5 חודשים, בתום ההסדר האוטומטי בקרן הפנסיה החדשה?

5 חודשים אחרי שהופסקו ההפקדות לקרן הפנסיה החדשה, ארכת הביטוח האוטומטית מסתיימת. לכן, חודש לפני שההסדר האוטומטי מסתיים (כלומר אחרי 4 חודשים ללא הפקדות), המבוטח יכול (בפנייה יזומה לקרן) להאריך את תקופת התשלום אליה, ולהבטיח את שמירת הכיסויים הביטוחיים עד ל- 24 חודשים בסה"כ (כלומר, 19 חודשים נוספים אחרי תום הסדר הריסק האוטומטי). בהקשר זה, חשוב לשים לב כי עמית שתקופת החברות הרצופה האחרונה שלו בקרן קטנה מ-24 חודשים, יוכל להאריך את הכיסוי הביטוחי רק עד למספר החודשים ששווה לתקופת חברותו. לדוגמה, אם העמית היה חבר ברציפות בקרן חצי שנה בלבד, הוא יוכל להאריך את הכיסוי הביטוחי בעוד חודש אחד נוסף מעבר להסדר הריסק האוטומטי. מעבר לכך, אם העמית ירצה לשמור על זכויותיו, עליו לחדש את ההפקדות לקרן הפנסיה.

האם יש סיכוי שבגלל המלחמה יאריכו את ארכת הביטוח ליותר מ-5 חודשים, כמו שזה היה בתקופת הקורונה?

בתקופת משבר הקורונה אכן הוצאה הוראת שעה שקבעה הסדרים מיוחדים לשמירת הרצף הביטוחי על מבוטחים בקרנות פנסיה חדשות וגם בחלק מביטוחי המנהלים. הוראת השעה האריכה את תקופת ארכת הביטוח מ- 5 חודשים לתקופה של 12 חודשים. גם עמיתים ששכרם הופחת בשיעור של 20% או יותר, יכלו לפנות אל החברות המנהלות תוך שלושה חודשים מיום הפחתת השכר כדי לשמור את גובה הכיסוי הביטוחי שהיו זכאים לו לפני כן. ההסתדרות נמצאת בקשר גם עם רשות שוק ההון, כדי להבטיח הסדרה דומה גם בעת הנוכחית, ככל שהמלחמה תתארך.  

איור של ידיים מחזיקות מטבעות

מה קורה במקרה שאני מבוטח בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר?

ממועד הפסקת ההפקדות, הביטוח יישמר באופן אוטומטי לתקופה של עד 3 חודשים, ואולם חשוב שהפסקת ההפקדות לא תעלה על שני חודשי ביטוח רצופים בקרן, כך שתתבצע לעובד הפקדה עבור החודש השלישי של החל"ת. חשוב לשים לב: בקרנות הוותיקות שבהסדר אין הסדר ריסק זמני כמו בקרנות החדשות, ולכן עמיתים שלא הפקידו בגינם במשך למעלה מחודשיים, חייבים לעשות פעולה יזומה מול הקרן כדי שזכויותיהם הפנסיוניות והביטוחיות לא ייפגעו.

במידה שאתם עובדים במקום עבודה מאוגד, תבדקו עם ועד העובדים אם קיימת אצלכם הסדרה קיבוצית כלשהי שמגדירה את הסכמתו של המעסיק להמשיך ולממן את ההפקדות המלאות בקרן. במידה וזו לא קיימת, תוכלו לשמור על המשך הכיסויים הביטוחיים שלכם רק אחרי שתפנו לקרן הפנסיה שלכם ותחתמו על הסדר שנקרא "המשכת ביטוח". משמעות ההסדר, הוא המשך חברותכם בקרן במעמד של "עמית עצמאי" והמשך הפקדות ישירות שלכם לקרן. ההסדר הזה יאפשר לכם לשמור על המשך הכיסויים הביטוחיים ללא מגבלת זמן, וזאת בכפוף לביצוע הפקדות חודשיות מלאות או מינימליות.

מה ההבדל בין הפקדות מלאות לבין הפקדות מינימליות בקרן ותיקה שבהסדר?

המשמעות של הפקדות מלאות בקרן וותיקה שבהסדר היא ביצוע הפקדות חודשיות לקרן בגובה 20.5% מממוצע השכר שבוטח בקרן ב-12 החודשים האחרונים.

המשמעות של הפקדות מינימליות בקרן וותיקה שבהסדר היא, שנדרשות הפקדות שלא יפחתו מ- 20.5% ממחצית שכר המינימום במשק, ולגבי קרן ותיקה שבהסדר שנוהגת לפי שיטת שלוש שנים אחרונות (קרנות כמו מבטחים, קרן בנין, קרן חקלאים, קרן נתיב, קרן הדסה וקרן הגימלאות של חברי אגד). נדרשות הפקדות מינימליות של 20.5% מלפחות שליש מממוצע השכר שבוטח בקרן ב-12 החודשים האחרונים, ולאחר שנה מלפחות ממחצית מהשכר כאמור. במקרה זה, יש לעדכן במסגרת "הסכם המשכת הביטוח" שיעור משרה תואם לגובה ההפרשה (של לפחות שליש או חצי משרה כאמור), וזאת כדי שלא לפגוע, ככל האפשר, בשכר הקובע של העובד לקצבה.

איור של דמויות עם מטבעות

ומה קורה במקרה שאני מבוטח בביטוח מנהלים?

בביטוח מנהלים קיימים הבדלים בין הפוליסות השונות; לכן, כל עובד שרוצה להבטיח את רצף הזכויות הפנסיוניות שלו בתקופת חל"ת או הפחתת שכר, חייב לבדוק את תנאי הפוליסה שלו ולעמוד, מיד עם שינוי תנאי עבודתו, מול חברת הביטוח או הסוכן לשמירת הכיסויים הביטוחיים שלו. בביטוחי מנהלים, הכיסוי הביטוחי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה נשמר באופן אוטומטי לתקופה של שלושה או חמישה חודשים, תלוי בתנאי הפוליסה. חודש לפני סיום תקופת הסדר הריסק האוטומטי (כלומר לאחר חודשיים או לאחר 4 חודשים של הפסקת הפקדות – תלוי בתנאי הפוליסה כאמור), המבוטח יכול (בפנייה יזומה שלו לחברת הביטוח) להאריך את תקופת הכיסויים הביטוחיים לכל היותר עד 12 חודשים או עד 24 חודשים, בהתאם לתנאי הפוליסה. יצוין כי תקופת ההארכה המקסימלית כבר כוללת בתוכה את תקופת הסדר הריסק האוטומטי (כלומר מקנה, 9 חודשים נוספים או 21 חודשים נוספים, מעבר לשלושת החודשים הראשונים או חמשת החודשים הראשונים, תלוי בסוג הפוליסה).

ברוב הפוליסות, התשלום בגין עלות הכיסויים הביטוחיים מנוכה מהיתרה הצבורה של התגמולים באופן אוטומטי, ולאחר מכן יידרש המבוטח לשלם את עלות הביטוח עבור התקופה הנוספת ישירות לחברת הביטוח. במידה ויתרת התגמולים אינה מכסה את עלות ארכת הביטוח, על העובד לשלם את תשלום הכיסוי הביטוחי ישירות לחברת הביטוח; לכן, יש לבדוק מול חברת הביטוח או הסוכן שקיימת יתרה מספקת בתגמולים לכיסוי עלות הביטוח, או להסדיר את המשך הביטוח באמצעי תשלום באופן ישיר מול החברה המבטחת.

האם יש סיכוי שבגלל המלחמה יאריכו את ארכת הביטוח ליותר מ- 5 חודשים, כמו שזה היה בתקופת הקורונה?

בתקופת משבר הקורונה אכן הוצאה הוראת שעה שקבעה הסדרים מיוחדים לשמירת הרצף הביטוחי על מבוטחים בקרנות פנסיה חדשות וגם בחלק מביטוחי המנהלים. הוראת השעה האריכה לעניין חלק מביטוחי המנהלים, את תקופת ארכת הביטוח מ- 5 חודשים לתקופה של 12 חודשים. גם עמיתים ששכרם הופחת בשיעור של 20% או יותר, יכלו לפנות אל חברות הביטוח תוך שלושה חודשים מיום הפחתת השכר כדי לשמור את גובה הכיסוי הביטוחי שהיו זכאים לו אילו לא הופחת שכרם. ההסתדרות נמצאת בקשר גם עם רשות שוק ההון, כדי להבטיח הסדרה דומה גם בעת הנוכחית, ככל שהמלחמה תתארך.

מה לגבי קופות גמל לתגמולים או לחיסכון וקרנות השתלמות?

בקופות ובקרנות אלה אין כיסויים ביטוחיים לנכות ומוות ולכן הפסקת ההפקדות אינה פוגעת ברציפות לעניין הוותק בקופות/בקרנות, אך כן פוגעת בהמשך/גובה צבירת הכספים/החיסכון בתקופה זו.

הוציאו אתכם לחל"ת ואתם רוצים לדעת על הזכאות שלכם לדמי אבטלה?

היכנסו לקישור הבא.

 

יש לכם שאלות נוספות על זכויותיכם? צרו איתנו קשר באחד האמצעים הבאים:

מוקד החירום – 2383*

ווטסאפ – 054-8678673

דוא"ל: moked@histadrut.org.il

או באפליקציית ההסתדרות

*המידע באתר/ האפליקציה של ההסתדרות הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר / אפליקציה אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש/ת בלבד - יש לעיין בתקנון ותנאי השימוש באתר/אפליקציה.