המחלקה למרשם חברים - מרחב ירושלים

קבלה וריכוז טופסי הצטרפות להסתדרות והקלדתם מול הועה"פ

אחראית גבייה – ברוריה אלבז    

טל:     02-6207264  פקס: 02-6207211