היקף הביקורת

להלן הגופים, שיעמדו לביקורתו של המבקר הפנימי על פי חוקת ההסתדרות:

  • כל אגף מאגפי הנהגת ההסתדרות ומוסדות ההסתדרות, המהווים חלק בלתי נפרד של כל מוסד או מפעל של ההסתדרות ההסתדרות על פי חוקתה
  • כל ארגון או ועד עובדים מקומי, מחוזי או ארצי; כל הסתדרות מקצועית מקומית, מחוזית או ארצית
  • כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר של ההסתדרות או שלאחד מהגופים המבוקרים יש רוב בהנהלתם או בבעלות עליהם
  • כל תאגיד ובכלל זה תאגיד המאוגד ו/או המסונף למוסדות הקואופרציה, מרכז הקואופרציה, הקואופרציה הצרכנית והקואופרציה החקלאית העובדת אשר בו קיימת סמכות לחברת העובדים למנות את מבקר ההסתדרות לבקר את ענייני ועסקי האגודה
  • כל אדם, מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, שיעמדו לביקורת על פי החוקה, על פי החלטות בינ"ה או על פי הסכם ביניהם ובין ההסתדרות 
  • כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר הנתמכים, במישרין או בעקיפין, על ידי ההסתדרות או על ידי אחד הגופים המבוקרים בפסקאות (1) עד (5) בדרך הקצבה, ערבות וכיוצא באלה; ואולם הביקורת על גוף כזה תופעל רק בהסכמה בין ההסתדרות לבינו ועל פי תנאי ההסכמה
  • כל סיעה מסיעות ההסתדרות, ובלבד שהביקורת תתייחס לעניין השימוש הנעשה בכספים, שהסיעה מקבלת מההסתדרות בלבד