דבר יו"ר בינ"ה מר שלמה אביטן

המוסדות הנבחרים של ההסתדרות 

מאת : שלמה אביטן, יו"ר בינ"ה

 

ההסתדרות הכללית החדשה הינה גוף דמוקרטי ובראשה מוסדות נבחרים המתנהלים באורח דמוקרטי. מוסדותיה הנבחרים הם ועידת ההסתדרות, בית נבחרי ההסתדרות ויו"ר ההסתדרות הנבחר בבחירה ישירה.

ועידת ההסתדרות היא המוסד העליון של ההסתדרות והיא מונה 2001 חברים. הוועידה מתכנסת לאחר קיום הבחירות אחת ל-5 שנים. במקרים מיוחדים, כגון כינון רפורמות בחיי ההסתדרות, היא מתכנסת גם בין בחירות לבחירות. 

הבחירות לוועידה הינן כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות ורשאים להשתתף בהן כל חברי ההסתדרות. הרכב הוועידה נקבע על-פי תוצאות בחירות אלה.

כדי להבטיח שיוויון בין המינים קובעת חוקת ההסתדרות שרשימות המועמדים לוועידת ההסתדרות תמנה לפחות 33 אחוזים מכל אחד מהמינים בכל מאה מועמדים מרשימות המועמדים. 

הוועידה הנוכחית שהתכנסה ב- 12 ביולי 2012,  הינה הוועידה ה-21 של ההסתדרות וכינוסה התקיים לאחר הבחירות האחרונות שהתקיימו ב- 22 במאי 2012.

הוועידה הנוכחית, שכינוסה נושא בדרך כלל אופי חגיגי, עוסקת בקביעת יעדי ההסתדרות לחמש השנים הבאות. ביום כינוס הוועידה היא בוחרת את בית נבחרי ההסתדרות. 

בית נבחרי ההסתדרות - בינ"ה - מסמל את היותה של ההסתדרות מוסד דמוקרטי והוא המוסד העליון של ההסתדרות בין ועידה לוועידה וסמכויותיה מוענקות לו. בעוד הנהגת ההסתדרות היא כעין "הממשלה של ההסתדרות" משמשת בינ"ה כעין "הכנסת של ההסתדרות" ומספר חבריו: 171.

בינ"ה מורכבת מסיעות חלקן נוצרו על רקע שותפות במקומות עבודה וחלקן בעלות זיקה ישירה למפלגות הפועלות במישור הכללי-לאומי. גם בבינ"ה יש סיעות קואליציה וסיעות אופוזיציה ומשותף להן - כל סיעה בדרכה - הדאגה לתנאי העובדים ורווחתם. 

כל מוסדות ההסתדרות נתונים לפיקוחו ולמרותו של בית נבחרי ההסתדרות מלבד רשות השיפוט בהסתדרות והיועץ המשפטי של ההסתדרות.

בית נבחרי ההסתדרות הוא הגוף הייצוגי  של ההסתדרות כלפי חוץ והוא מוסמך להחליט כל החלטה באשר לפעולותיה, תפקידיה וסמכויותיה על-פי חוקת ההסתדרות. 

בינ"ה פועלת על פי תקנון מחייב והיא מופקדת גם על חוקת ההסתדרות ועל כל שינוי בה.

מייד עם כינונו בוחר בית נבחרי ההסתדרות בבחירות גלויות את יושב הראש ולצידו נשיאות הבית. מספר חברי הנשיאות נקבע על-ידי בינ"ה והיא נבחרת על פי מפתח הייצוג הסיעתי. ישיבות בינ"ה וסדר היום שלה נקבעים על-ידי יו"ר בינ"ה בעצה אחת עם הנשיאות. 

בעוד בינ"ה היא המוסד העליון, המחוקק והמפקח, הנהגת ההסתדרות הינה הגוף העליון המנהל את פעולותיה וענייניה השוטפים של ההסתדרות.

בראש הנהגת ההסתדרות עומד יושב ראש שמכהן מתוקף היבחרו בבחירות אישיות, ארציות, ישירות, שוות וחשאיות. 

יו"ר ההסתדרות בוחר את חברי הנהגת ההסתדרות וקובע את תחומי אחריותם, את חלוקת התפקידים ביניהם ומציג אותם לאישור בית נבחרי ההסתדרות.

יו"ר ההסתדרות מביא לאישור בינ"ה את קווי היסוד של מדיניות הנהגת ההסתדרות. 

יו"ר ההסתדרות מכנס את הנהגת ההסתדרות לישיבות והיא מוסמכת לקבל כל החלטה הנוגעת לפעולות, תפקידים וסמכויות של כל גוף ומוסד בהסתדרות. להנהגת ההסתדרות הסמכות להכריז על שביתת מחאה ארצית או שביתת עובדים ארצית המקיפה את כל המשק. אף זה כפוף לאישור בית הנבחרים.

יושב ראש ההסתדרות אחראי כלפי בית הנבחרים על תפקודה של הנהגת ההסתדרות.  

כאמור, פועלת בינ"ה "ככנסת של ההסתדרות" ואכן בנוסף למליאה היא מקיימת ועדות ומוסדות. חברי בינ"ה רשאים להעלות על סדר היום של דיוניה כל נושא הקשור להסתדרות או לשאלות לאומיות בנושאי משק, כלכלה וחברה ויו"ר בינ"ה והנשיאות מאשרים את ההצעות והשאילתות וחברי ההנהגה, על פי תחומי אחריותם מתייצבים בפני מליאת בינ"ה ומשיבים עליהם.

ועדות בינ"ה מקיימות דיונים על-פי יוזמתם או על-פי המוטל עליהן על ידי יו"ר בינ"ה ומליאתה. 

הוועדות מורכבות גם הן על פי מפתח הייצוג הסיעתי והן ממנות להן יושב ראש מבין חבריהן אשר מאושר במליאת בינ"ה.

אחת מן הוועדות הללו היא ועדת כספים. מידי שנה, ערב שנת הכספים החדשה, מביא יו"ר אגף משק וכספים בהסתדרות (הגזבר) את הצעת התקציב  השנתית לדיון בוועדה. הוועדה מכינה אותו לדיון במליאת  בינ"ה אשר היא המאשרת את תקציב ההסתדרות.

להלן ועדות בינ"ה:

ועדת כספים

ועדת חוקה ותקנון

ועדה למדיניות איגוד מקצועי

ועדת המבקר

הוועדה למעמד האישה

ועדת בטיחות

ועדת רווחה

 

הביקורת בהסתדרות

המבקר הפנימי של ההסתדרות ממונה על ידי נשיאות בינ"ה באישור בית נבחרי ההסתדרות. דוחות  הביקורת של הגופים המבוקרים מועברים ליו"ר ההסתדרות וליו"ר בינ"ה  המניח את הדוחות בפני מליאת בינ"ה, ולאחר מכן  מועברים הדוחות לדיון בועדת המבקר של בינ"ה.

משך קדנציה של ועידה, בינ"ה והנהגה הינה חמש שנים. בינ"ה ממנה ועדת בחירות מרכזית בראשות שופט בדימוס או משפטן, כדי להבטיח קיום ביצוע תקין של הבחירות הבאות.