יחסי עבודה במרחב מרכז הגליל

מערכת יחסי העבודה במרחב מושתתת על אמון, הערכה, שיתוף פעולה וכבוד הדדי בין המרחב לבין נציגות העובדים וההנהלות .