זכויות עובדים בחירום

.         מקום העבודה שלי נסגר עקב המצב הבטחוני ואנחנו צריכים להשאר במקלט, מי ישלם לי משכורת?

 

תשובה

בהתאם לחוק ולתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, המדינה תפצה את המעסיק עבור השכר ששולם, במידה ושר האוצר יכריז על הישובים בהם לא ניתן להגיע לעבודה, כישובי ספר. במקרה כזה יהיה על המעסיק להמשיך לשלם את השכר, והוא יקבל את הפיצוי מהמדינה וזאת בשיעורים שנקבעו בתקנות. בעבר ההסתדרות פנתה בדרישה לשר האוצר להכריז על ישובי הצפון או הדרום בהם היה קיים מצב החירום כישובי ספר ולהסדיר בחוק ובתקנות את הפיצוי.

 

בהסכמים והסדרים שההסתדרות דרשה לגבש בתקופות לחימה בעבר הוסדר תשלום שכר לעובדים שנאלצו להיעדר מהעבודה בשל מצב הלחימה.

 

כך למשל:

 

במלחמת לבנון השנייה חויבו המעסיקים לשלם שכר לעובדים, שנעדרו מהעבודה בשל הנחיות כוחות הביטחון, שלא להגיע למקום העבודה. הנושא הוסדר בהסכמים קיבוציים בין ההסתדרות ללשכת התיאום והוראותיהם הורחבו במסגרת הוראות שעה בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום.

 

במלחמת המפרץ נקבעו הסדרים של תשלום וזקיפת היעדרות על חשבון ימי חופשה.

 

לגבי אירועי  מרץ השנה הוכרזו כיישוב ספר היישובים השוכנים בין 7ק"מ  ל-40 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה ותושביהם היו זכאים לפיצוי.

 

לגבי תקופת הלחימה בעופרת יצוקה נחתם הסכם קיבוצי מיום 20.5.09 (החל על התקופה שבין דצמבר 2008 ועד ינואר 2009) ונקבעו התנאים לפיצוי.

 

 

2.         אם הממשלה הוציאה הוראה שמחייבת אותי להשאר במקום מוגן, האם החוק מחייב אותה לפצות אותי ואת המעסיק או שאנחנו צריכים לספוג גם את זה?

 

התשובה לכך זהה לתשובה הקודמת.

 

3.         המעסיק שלי אמר שבגלל המצב הוא מוציא אותנו לחופשה  - האם זה חוקי?

 

תשובה

על פי חוק חופשה שנתית, יכול המעביד להוציא את העובד לחופשה של עד שבעה ימים ללא הודעה מוקדמת. באשר לחופשה העולה על שבעה ימים, על המעסיק להודיע לעובד על כך שבועיים מראש.

 

4.         המעסיק שלי אמר לי שאם לא נגיע לעבודה אז ימי העבודה שישבנו במקלט ירדו לנו מימי החופשה- האם זה חוקי?

 

תשובה

המעסיק איננו יכול לקבוע עבור העובד שהוא שוהה בחופשה אם העובד לא הודיע על כך בעצמו, או לחלופין המעסיק לא הוא שהוציא את העובד לחופשה כפי שצויין בתשובה הקודמת. אם נעדרת מהעבודה בשל הוראות פיקוד העורף אזי התשלום עבור ימים אלו הינו כאמור בתשובה הראשונה ואין לנכותה ממכסת ימי החופשה שלך.

 

5.         האם מעסיק יכול לחייב אותי לבוא לעבודה בזמן מלחמה?

 

תשובה

ע"פ חוק ההתגוננות האזרחית, הוראות בעל תפקיד היוצאות בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף מחייבות כל אדם, והעובר על הוראות אלו מתחייב בסנקציה פלילית.

אם נתנה הנחיה להישאר במקלטים אזי לא ניתן לחייב את העובד להופיע לעבודה.

 

באשר לעובדים במפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים, הרי שעל פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, רשאי שר העבודה והרווחה להוציא צו המחייב את כל העובדים במפעל מהסוג הנזכר לעיל להתייצב לעבודה.

 

ביום 14..11.12  חתם שר התמ"ת על צו המאפשר גיוס של עובדים במפעלים המספקים שירותים קיומיים לאוכלוסיה. הצו חל על ישובים המצויים בתחום ההכרזה.ואלו הם מפעלים המספקים שירותים קיומיים על פי הצו:

מים, מזון, חשמל, אשפוז ובריאות, תקשורת, דואר, שירות שיש לספקו למניעת פגיעה חמורה באוכלוסיה או בשטח שעליו חלה ההכרזה, וכן שירות אשר לדעת השר חיוני לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסיה.

 

במצב הנוכחי - הכרזת מצב מיוחד בעורף, מפעלי ייצור קיומיים הנם מפעלים שהייצור מבטיח את קיום האוכלוסיה באזור המוכרז ואין חלופה לייצור זה שניתן לספקו מאזור אחר במדינה.

 

6.         אני עובד במפעל המבצע הזמנות לצבא, האם יכול המעסיק לחייב אותי לעבוד שעות נוספות ו/או בשעות המנוחה השבועית? מהו השכר עבור שעות אלו?

 

תשובה

על פי חוק שעות עבודה ומנוחה במידה ולדעת שר העבודה והרווחה או שר הביטחון צורכי הספקה ושירותים מחייבים עבודה בשעות נוספות וכן נדרשת עבודה כאמור במפעלים המספקים הזמנות לצבא, הם רשאים להתיר עבודה בשעות נוספות. באשר לעבודה בזמןהמנוחה השבועית ההיתר ינתן באישור ועדת שרים.

 

הגמול עבור שעות נוספות ועבור עבודה בזמן המנוחה השבועית הינו כקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה.

 

7.     האם המעסיק יכול לפטר אותי, אם אני לא מגיע לעבודה בגלל הוראה להשאר במקלטים?

 

תשובה

בשנת 2006 חוקק חוק הגנה על עובדים אשר אסר על המעסיקים לפטר עובדים אשר נעדרים ממקום עבודתם כתוצאה מהוראות שנתנו עקב קיומו של מצב מיוחד בעורף.

 

הוראות פיקוד העורף שפורסמו מורות לאזרחים והתושבים באזורים המצויים בתחום של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, לשהות במרחב מוגנים, אזרחים רשאים לצאת לעבודה בתנאי שהעבודה מתקיימת במבנה סגור ובקרבת מרחב מוגן.

 

כאשר מדובר במקום עבודה שאיננו עומד בשני תנאים אלו, אין ספק שעובד רשאי שלא להגיע לעבודה. במקום עבודה בו מתקיימים שני התנאים זכות הבחירה אם להגיע לעבודה או לאו בידי העובד, שכן לשון הוראות פיקוד העורף היא "רשאים".

 

עמדת ההסתדרות  היא כי חיי אדם קודמים לכל ובמידת הצורך השגחה על ילדים קודמת גם היא להגעה לעבודה. עובדים אשר חשים מצוקה עקב המצב וחוששים להגיע למקום העבודה, או להשאיר את ילדיהם ללא השגחתם, רשאים לבחור לא להגיע לעבודה, והיעדרות זו היא היעדרות כדין.

 

לגבי המרחב המצוי עד 7 ק"מ מרצועת עזה ניתנה בתחילה הוראה לסגור את מקומות העבודה ומוסדות חינוך. וכל עוד ההוראה בתוקפה מובן כי היעדרות כזו הינה כדין .

 

בנוסף,  במשפט העבודה קיים "עקרון על" לפיו אין לפטר עובד בשרירות לב, ופיטורים שנעשו בחוסר תום לב בטלים. עמדת ההסתדרות היא כי פיטורים עקב היעדרות שאינה תלויה בעובד, ואשר מקורה בהנחיות פיקוד העורף שהוצאו מתוקף חוק, הנם פיטורים בשרירות לב ובחוסר תום לב גמור. 

 

8.         הנחיות פיקוד העורף קובעות כי העובד רשאי להגיע לעבודה באזורים מסוימים, ובתנאי שמדובר במקום סגור הנמצא בקרבת מרחב מוגן. האם היעדרות במצב כזה נתונה לשיקול דעתו של העובד?

 

תשובה

לעמדת ההסתדרות, השימוש בלשון "רשאי" נותנת לעובד את האפשרות לבחור האם להגיע לעבודה או לא באזורים אלו.

 

9.         מה עם כל הזכויות הנוספות שמגיעות לי, הפרשות לפנסיה ולקרנות אחרות, האם המעסיק חייב להמשיך להפריש או שזכויותיי תפגענה?

 

תשובה

החוק והתקנות העוסקים בכך מתייחסים לתשלום שכר יום עבודה, שהוא שכר המשולם אילו היה מגיע העובד לעבודה באותו יום, ועלות מעביד. התקנות איננן מתייחסות להפרשות. לעמדת ההסתדרות במידה ועובד היה מגיע לעבודה באותו יום ומקבל שכר עבודה אשר בגינו היה מפריש המעסיק הפרשות סוציאליות ואחרות, הינו זכאי למלוא התשלום  גם בהיעדרות כזו.

 

10.    אם נפגעתי במקום עבודה, שאין חובה להיות בו (המעסיק חייב אותי), האם ביטוח לאומי יכיר בי כנפגע תאונת עבודה או שאני מסתכן על חשבוני?

 

תשובה

נזק זה איננו תאונת עבודה אלא  נזק מפגיעת איבה. התגמולים המשולמים לנפגע כאמור הינם מכוח חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה. התגמול ישולם לכל נפגע, אולם יצויין כי אי ציות להוראות שהוצאו בהתאם לחוק ההתגוננת האזרחית עלול לגרום לסנקציה פלילית.

 

11.    מקום העבודה שלי נהרס כתוצאה מפגיעה של טיל והוא מושבת. האם המעסיק או מישהו אחר חייב לשלם לי משכורת, עד שמקום העבודה ישוב לפעילות?

 

תשובה

גם מצב של השבתת מקום עבודה עקב פגיעת טילים כמוהו כמצב של אי יכולת להגיע למקום עבודה כפי שהתייחסנו לעיל. במידה ושר האוצר יכריז על ישובי ספר, כל פגיעה ונזק לרבות נזק עקיף מפעולות מלחמה, יפוצו על ידי המדינה. במקרה כזה הפיצוי ינתן למעסיק ששילם שכר על פי הוראות החוק והתקנות.

 

12.    אני אמא חד הורית ופעילות המתנס"ים של הילדים בוטלה בגלל המצב הבטחוני. אני לא יכולה להגיע לעבודה בשעות אחה"צ, כי אין לי סידור לילדים. האם המעסיק יכול לפטר אותי?

 

תשובה

"מוסד חינוך" בחוק להגנה על עובדים בשעת חרום, כולל מוסד חינוך, מעון וקייטנה (כהגדרתם בחוקים הרלוונטיים)ואינו מטפל בנושא מתנ"ס. ואולם עמדת ההסתדרות כי יש להרחיב את הוראות החוק כך שיכלול גם מתנ"ס, שכן התכלית שעומדת מאחורי הכללת בתי ספר וקייטנה בחוק, זהה לתכלית הכללת מתנ"ס בחוק. בכוונת ההסתדרות ללפנות לשר ולבקשו להרחיב את הוראות החוק גם למתנ"סים ופעילויות ילדים ונוער אחרות.

 

13.  אני עובד קבלן כוח אדם, והמעסיק אצלו אני משובץ הינו מפעל באזור בו יש הפגזות טילים, מה זכויותיי?

 

תשובה

בחוק הגנה על עובדים יש התייחסות גם לפיטוריו של עובד קבלן. החוק קובע כי גם מעסיק בפועל לא יכול לגרום לפיטוריו של עובד בשל היעדרותו מהעבודה בנסיבות הנדונות. החוק קובע כי אם פוטר עובד כזה, על המעסיק הנטל להוכיח כי הייתה לכך סיבה אחרת.

 

הוכן ועודכן על ידי הלשכה המשפטית לאג"מ בהסתדרות העובדים הכללית החדשה