הודעה בדבר שכר נבחרים ועובדים בכירים

בהתאם להחלטת הנהגת ההסתדרות, להלן רשימת חמשת בעלי תפקידים בהסתדרות מקבלי השכר הגבוה מההסתדרות, בציון רמת שכרם החודשי ברוטו*.

1. יו"ר ההסתדרות** - שכר ברוטו בסך 47,600 שקל (צמוד לשכר שר)

2. מ"מ יו"ר ההסתדרות - שכר ברוטו בסך 42,500 שקל (צמוד סגן שר)

3. מנכ"ל ההסתדרות - שכר ברוטו בסך 42,500 שקל (צמוד ח"כ)

4. היועץ המשפטי להסתדרות - שכר ברוטו בסך 42,500 שקל (צמוד ח"כ)

5. שני ראשי איגודים מקצועיים ושני ראשי אגפים גדולים - שכר ברוטו 42,500 ש"ח (צמוד ח"כ)

  • עדכון נתוני השכר נעשה ככלל בהתאם לנהוג במגזר הציבורי. 
  • נוסף על השכר ברוטו העובדים זכאים להטבות שכר (כגון הוצאות רכב, גילום שווי רכב, טלפון וכד') בהתאם לתפקידם. 

 

* פורסם בהרשאת בעל התפקיד

** מכהן גם בתפקיד יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ויו"ר חברת העובדים