הסתדרות ההנדסאים בישראל

דני הורנשטיין, יו"ר הסתדרות ההנדסאים בישראל.

הסתדרות ההנדסאים הינה האיגוד המקצועי, המאגדת את ציבור ההנדסאים, הטכנאים, הלבורנטים והשרטטים, העוסקים בכל תחומי ההנדסה הטכנולוגיה ומדעי הניהול כגון: מכונות, בניה, אדריכלות, אלקטרוניקה, מחשוב, תעשיה וניהול, מכשור ובקרה, חשמל, פיסיקה, כימיה, מדעי הגרעין, מחשבים, חקלאות, הנדסת הסביבה ועוד, הפועלים בכל מגזרי המשק הציבורי והעסקי בהתאם לחוקת ההסתדרות והסדר האוטונומיה, המהווים חלק בלתי נפרד מהחוקה.

מאבק הנדסאי וטכנאי אלישרא 2007  מאבק הנדסאי וטכנאי אלישרא 2007

הנדסאי בבדיקת מתקן ניסויי בטכניוןהנדסאי בבדיקת מתקן ניסויי בטכניון

להסתדרות ההנדסאים, הסמכות לייצג את חבריה עניינית ובלעדית בכל הנושאים הספציפיים בנוגעים להם במישור הארצי והמקומי, לקיים משא ומתן ישיר עם המעסיקים בענייני הסכמי עבודה, תנאי שכר וזכויות חבריה בכל מגזרי המשק.
המעמד המשפטי האוטונומי של הסתדרות ההנדסאים, מעניק לוועדים ולנציגויות של ההנדסאים והטכנאים במקומות עבודה להוות את הנציגות הבלעדית המוסמכת של ההסתדרות כלפי המעסיקים, בנושאים ספציפיים כגון: מבנה שכר, טבלאות שכר, תקני משרות, מתח דרגות, תנאי עבודה במישור הארצי והמקומי, קידום ושיבוץ במשרות, פיטוריי הנדסאים וטכנאים וכל נושא אחר עליו מחליטה הסתדרות ההנדסאים, באישורו של יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות החדשה.