בחירות לאיגוד עובדי מלונאים, אירוח ותיירות, אולמות שמחה וגני אירועים, כימיה, חלקאות, שמירה ואבטחה, ניקיון ואחזקה, סיעוד ומשק בית

עדת הבחירות

הודעה לבוחר

מתכבד אני להודיעך כי בתאריך: 05/12/2017 תתקיים הועידה ה-3 של איגוד עובדי מלונאים, אירוח ותיירות, אולמות שמחה וגני אירועים, כימיה, חקלאות, שמירה ואבטחה, ניקיון ואחזקה, סיעוד ומשק בית. 

בהתאם להוראות חוקת ההסתדרות  ובהתאם להוראות חוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות, בפרק א סעיף 1.א., הזכות לבחור ולהיבחר היא לחבר הרשום לפחות 6 חודשים לפני היום הקובע ושילם בתקופה זו לפחות 3 תשלומים חודשיים את דמי החבר ולא באופן רטרואקטיבי.

בישיבת ועדת הבחירות המרכזית מיום: 17/10/2017החליטה הוועדה לאפשר הגשת מועמדות לכהונת ציר בוועידה  לבעלי זכות הבחירה אשר לא מיוצגים על ידי ועד עובדים במקום העבודה  וזאת על מנת לאפשר ייצוג הולם בוועידה לכל העובדים המאוגדים בהסתדרות, מעוניין להגיש מועמדותך לכהונת ציר בוועידה, יש להגישה עד ליום ד' 1/11/2017 באמצעות משלוח לפקס מס' 03-6921117 ולאישור להתקשר לגב' שולי ברזילי בטלפון: 03-6921298

בתאריך: 1/11/2017 יועברו כל הטפסים אל וועדת הבחירות, לשם אישור המועמדות או פסילה .

לאחר החלטת ועדת הבחירות תשלח אליך הודעה בדבר ההחלטה.

ערעורים על החלטת ועדת הבחירות יש להגיש בהתאם ללחות הזמנים המצורפים למכתב זה.

לכל המעוניין ניתן לעיין בספר הבוחרים הכללי במשרדי ועדת הבחירות המרכזית ובמרחבי ההסתדרות

לבדיקת הזכאות להצביע, הקישו כאן

 

לוח מועדים לבחירות למוסדות האיגוד
טופס הגשת מועמדות לציר בוועידת ההסתדרות ה-3 של האיגוד
טופס פרוטוקול של ועדת בחירות מקומית
טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר

 

                                                                                                 בברכה 

 

                                                                                          שלמה פלור, יו"ר

                                                                                           ועדת הבחירות