לאיזה מרחב אני שייך?
עמוד הבית    זכויות עובדים המשרתים במילואים
זכויות עובדים המשרתים במילואים

כמה משלמים על יום מילואים?

תשובה

גובה השכר תלוי בהסכמים במקום העבודה: בדרך כלל משולם השכר המלא. בכל מקרה, אם המעביד משלם רק את הסכום שהוא מקבל מהביטוח הלאומי, תקרת השכר היומי היא 5 פעמים השכר הממוצע במשק מחולק ב-30. הסכום הוא: 1,225.33 ש"ח (וזאת החל מיום 1.1.08).  

מי שהפסיק לעבוד לפני שיצא לשירות מילואים, ולא חלפו יותר מ- 60 ימים מיום הפסקת העבודה, ייחשב כמי שיצא למילואים ביום שהפסיק לעבוד.
שכיר שעבד פחות מ- 60 ימים ב- 3 החודשים שקדמו ליציאה לשירות, יחושב שיעור התגמול המגיע לו על פי השכר ב- 3 חודשים, לפי בחירתו, מתוך 6 החודשים שקדמו ל- 1 בחודש שבו החל השירות.

מי שהחל שירות מילואים בתוך 60 ימים מיום שסיים שירות מילואים קודם, זכאי, אם לטובתו הוא, לחישוב התגמול על בסיס השכר או ההכנסה שהיתה לו ב- 3 החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשונה.

עצמאי מקבל את התשלום בגין שירות המילואים בהתאם לגובה השכר המוצהר לביטוח לאומי. בכל מקרה, גם הוא אינו מקבל מעל תקרה של 1,225.33 ₪ ליום. לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה. סטודנט, מי שאינו עובד או מובטל יקבל מהמוסד לביטוח לאומי תגמול של 128.34 ₪ ליום, שהינו התגמול המינימלי - שכר המינימום החודשי מחולק ל-30 (החל מיום 1.7.08).  

עוד יצויין, כי במידה ושר הביטחון קובע את שירות המילואים כשירות חירום, ישלם הביטוח הלאומי מקדמה על חשבון תגמול המילואים המגיע. המקדמה לכל משרת במילואים תהיה בסכום השווה לשיעור מינימום התגמול - 3,850 ש"ח (החל מיום 1.7.08). 

כדאי לדעת: דין תשלום תגמול המילואים כדין שכר עבודה, ולפיכך תגמולי המילואים שלא ישולמו במועד תשלום המשכורת יחשבו להלנת שכר.

מי משלם לך את השכר?

תשובה

עובד בשכר חודשי או עובד על בסיס יומי שעבד 75 יום לפחות אצל מעביד אחד, יקבל את שכרו מהמעביד ולא מהביטוח הלאומי. בכלל 75 הימים יבואו במניין גם שבתות וחגים, ימי חופשה, בין בשכר ובין שלא בשכר, ימי העדרות בשל תאונה או מחלה וימי העדרות עקב אבל במשפחה.

מועד תשלום השכר הוא המועד הרגיל שבו משולם לעובד שכר בדרך כלל, ללא קשר למועד שבו יעביר הביטוח הלאומי את התשלום למעביד. מי שאין לו רציפות של 3 חודשים במקום עבודה אחד יקבל את תגמולי המילואים מהמוסד לביטוח לאומי.

אני עובד בסניף בנק בשדרות וקיבלתי צו הקורא לי להתייצב לעבודה. כעת קיבלתי בנוסף גם צו 8 הקורא לי להתייצב לשירות מילואים. האם המעסיק שלי יכול לפטר אותי עקב היעדרותי מעבודתי בבנק בשל התייצבותי לשירות המילואים?

תשובה

על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום - התשכ"ז - 1967, עובד שגוייס לעבודה במפעל למתן שירותים קיומיים (כדוגמת בנק) על ידי צו של שר העבודה ו/או שר הביטחון, ונקרא להתייצב לפי חוק שירות הביטחון לשירות מילואים, פטור מחובת שירות עבודה במהלך תקופת שירות המילואים שלו והמעסיק אינו יכול לפטר אותו בשל כך.

האם בזמן שאני במילואים אקבל את השכר בדיוק בזמן?

תשובה

המעסיק חייב לשלם את התגמול בעד שירות מילואים במועד תשלום השכר הרגיל. זכותו של העובד להגיש תובענה לפי חוק הגנת השכר נגד מעסיק המסרב לשלם את התגמול או מעכבו.

גויסתי בהתראה של כמה שעות, והבוס מאיים לפטר אותי אם אלך. זה מותר?

תשובה

על פי חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט - 1949 חל איסור על בעל מפעל לפטר עובד בשל שירותו במילואים. באם פוטר העובד, הפיטורים בטלים.

איסור הפיטורין מתפרש על תקופה של 30 ימים שלאחר תום שירות המילואים, אם השירות עלה על 2 ימים.

גם אי חידוש חוזה עבודה נחשב לפיטורין בין אם העובד מועסק על פי חוזה עבודה לתקופה קצובה ובין אם הוא "עובד קבלן".

אני עובד בחברת היי-טק, ולפני מספר ימים נקראתי לשירות מילואים בשל המצב הביטחוני. כרגע אין לי כל מידע לגבי משך השירות. האם כתוצאה מהשירות אני אפסיד את רצף הזכויות?

תשובה

לא. על המעביד חלה חובה להמשיך להעביר את התשלומים לקרן פנסיה, קופת תגמולים, קרן השתלמות וכיוצ"ב, גם בתקופת המילואים של העובד. כמו  כן נשמרת לעובד רציפות זכויותיו במקום העבודה.

האם קיים גוף מסוים שמטפל בפגיעה של עובדים שיוצאו לשירות מילואים?

תשובה

כן. עובד שסבור שמעבידו הפר את זכויותיו בשל יציאתו למילואים יכול לפנות לועדת התעסוקה, אשר מתמנה על ידי שר הביטחון, תוך זמן המתקבל על הדעת.

ועדות אלו פועלות על בסיס אזורי

מחוז

כתובת

טלפון

תל אביב

יעקוב דורי, בניין משרד הביטחון, ליד לשכת גיוס תל השומר

03-7380909

חיפה

המלך דוד 44

04-8301104/6

ירושלים

הלל 24

02-6251735/6

באר שבע

דרך מצב 6/23

(מרכז הנגב

08-6494548/58

אני עובד באשקלון באולם אירועים, ולפני שבועיים קיבלתי צו 8 ונקראתי לשירות מילואים. עקב היעדרותי מעבודתי, פוטרתי מעבודתי ופניתי לועדת התעסוקה. ברצוני לדעת כיצד יכולה ועדת התעסוקה לעזור לי?

תשובה

במקרה בו מצאה הועדה שמעביד הפר את חובותיו כלפי העובד היא מוסמכות לעשות אחד מאלה:

(א) לתת צו המורה למעסיק להחזיר את התובע לעבודה - צו להעסקה - נלקחת בחשבון עמדת העובד/התובע.

(ב) לתת צו המורה לנתבע לשלם לתובע, פיצויים בסכום השווה ל - 5 פעמים השכר שהתובע קיבל או היה זכאי לקבל בעבור חודש הסמוך להפרת זכותו. מטעמים מיוחדים מוסמכת הועדה לפסוק גם פיצויים בסכום אחר שתקבע- צו לפיצויים.

(ג) לתת צו משולב, הינו צו להעסקה וצו לפיצויים גם יחד - תוך התחשבות בכל הנסיבות של המקרה.

אני עובד כגנן באשדוד וגויסתי לשירות מילואים עקב המצב הביטחוני.

האם הימים בהם אני משרת יובאו במניין ימי חופשתי?

תשובה

לא. חוק חופשה שנתית קובע כי הימים בהם שירת העובד בשירות מילואים, לפי חוק שירות הביטחון (נוסח משולב) 1986 - לא יובאו במניין ימי חופשתו של העובד.

נקראתי לשירות מילואים וברצוני לדעת האם ההפסקה בעבודתי הנגזרת משירות זה תפגע בזכאותי לפיצויי פיטורין בעתיד?

תשובה

שירות מילואים אינו מפסיק את הרציפות בעבודה. לפיכך תחשב תקופת עבודתך לצורך חישוב פיצויי הפיטורין, כאילו לא הופסקה בשל שירות המילואים. אם עבדת אצל אותו מעביד שנה אחת ברציפות (כשמדובר ב"עובד עונתי"  - שתי עונות בשתי שנים ברציפות) תהיה זכאי בתום התקופה לפיצויי פיטורין - ככל שתפוטר.

האם אפשר לערער על החלטת ועד התעסוקה?

תשובה

כן, על כל החלטה או צו של ועדת תעסוקה אפשר לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה תוך 20 ימים  מיום מסירת ההודעה על ההחלטה לתובע ולנתבע.

זכות הערעור נתונה:

(1) לתובע

(2) לנתבע

(3) לארגון העובדים שתובע נמנע עמו.

(4) לארגון העובדים שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים במפעלו של הנתבע.

(5) ארגון נותני העבודה שהנתבע נמנע עמו.

רשות  להצטרף כמשיב בערעור נתונה גם לארגונים המנויים לעיל.

אודות  הטבות לחברים  מוסדות ההסתדרות  חדשות  פעילות ההסתדרות  הקו החם  מפת אתר