לאיזה מרחב אני שייך?
עמוד הבית    דע את זכויותיך    זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני כוח אדם
זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני כוח אדם

עפ"י החוק, תנאי העבודה של עובד המועסק ע"י חברת כ"א יהיו כשל העובד המועסק אצל המעסיק בפועל (מזמין/משתמש). כלומר, החוק קובע השוואת תנאי עבודה של עובד חברת כ"א לשל העובד באותו מקום עבודה. ההסתדרות חתמה בשנת 2004 על הסכם קיבוצי הקובע זכויות עדיפות על אלו שבחוק לעובדי כוח אדם. השר הממונה הרחיב את ההסכם בצו, כך שכיום הוא חל על כל עובדי הקבלן במגזר הפרטי.

              כמו-כן, החל מחודש ינואר 2008, נכנס לתוקפו סעיף 12 ב' לחוק קובע כי עובד יועסק ע"י קבלן כח אדם לתקופה שלא תעלה על תשעה חודשים. אם המעסיק בפועל רוצה להמשיך להעסיק את העובד בתום תקופה זו עליו לקלוט אותו כעובד מן המניין במקום העבודה.

            צו ההרחבה מפרט את תנאי העבודה של עובדי חברת כוח אדם המועסקים במגזר העסקי. להלן פירוט התנאים:

שכר

כל עובד זכאי לשכר מינימום בעד עבודתו. גם בתקופת ניסיון/התלמדות על המעסיק לשלם שכר מינימום כפי שנקבע. הסכום מתעדכן מידי פעם ומתפרסם באמצעי התקשורת. שכרו של עובד קבלן לא יפחת משכר מינימום.

עובד המועסק במשרה חלקית, זכאי לפחות, לחלק היחסי משכר מינימום בהתאם לאחוז המשרה בה הוא עובד.

שעות עבודה

עובד יועסק 43 שעות עבודה בשבוע. אם נהוג אצל המזמין שבוע עבודה שונה, יהיה שבוע העבודה  לעובדי קבלני כוח האדם, כנהוג אצל המזמין.  

עבור עבודה בשעות נוספות יהיה העובד זכאי לתוספת 25% לשעתיים הראשונות והחל מהשעה השלישית הנוספת ואילך - תוספת של 50%. אם אצל המזמין קיים הסכם קיבוצי כללי הקובע תשלום גבוה יותר, העובד יהיה זכאי לקבל את התשלום הגבוה.

הצבת עובדים

חברת כוח אדם תציב עובד אצל מעסיק בפועל רק לעבודה זמנית/ תקופתית מטבעה. צו ההרחבה מונה רשימה סגורה של תפקידים ו/או של עבודות שייחשבו כזמניים. כפי שמפורט להלן:

  • החלפת עובדת בחופשת לידה.
  • החלפת עובד/ת בחופשה ללא תשלום ו/או במחלה ו/או תאונת עבודה ו/או אובדן כושר עבודה מסיבה אחרת.
  • איוש כוח אדם הדרוש לביצוע פרוייקט קצוב בזמן (כאשר תקופת הפרוייקט הוערכה מראש).
  • תגבור זמני של כוח אדם בשל צרכים עונתיים/ תקפתים.
  • לחץ עבודה בלתי צפוי.
  • השמה.
  • איוש פעילות חדשה של המעסיק בפועל עד לייצובה והפיכתה לחלק בלתי נפרד מפעילות המעסיק איוש משרות הדורשות כישורים מיוחדים בתחומי הטכנולוגיה והמדע.
  • עובדים במוקדי שירות טלפוני.

החזר הוצאות נסיעה

מעביד חייב לשלם לעובד הוצאות הנסיעה שהוציא העובד בדרכו לעבודה וחזרה ממנה. הסכום מחושב לפי כרטיס מוזל בתחבורה הציבורית או כרטיס חופשי חודשי ממקום מגורי העובד למקום העבודה.

החזר הוצאות הנסיעה החל מ- 07/2004 עומד על מקסימום של 21.14 ₪ ליום עבודה.

1.         עובד שצריך לנסוע ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעסיקו בהוצאות נסיעה גם בעד הנסיעה הנוספת בתנאי שהוא חייב לנסוע באוטובוס השני 3 תחנות לפחות. בכל מקרה הסכום לא יעלה על המקסימום של 21.14 ₪.

2.         עובד אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד ימים בהם לא הגיע לעבודה.

3.         מי שמגיע לעבודה בהסעה על חשבון המעסיק לא זכאי להחזר הוצאות.

דמי הבראה

עובד זכאי לתשלום סכום כסף להוצאת הבראה, ובלבד שעבד באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות.

 גובה השתתפות המעסיק בהוצאת הבראה לעובד לכל יום הבראה עומד כיום על 318 ₪.

מספר ימי ההבראה מגיעים לעובד בהתאם לוותק בעבודה. יש לשלם לעובד את מספר הימים לפי הטבלה כפול 318 ₪:

שנות וותק בעבודה

זכאות 

עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת

5 ימי  הבראה

מהשנה השניה ועד השנה שלישית

6 ימי  הבראה

מהשנה הרביעית ועד השנה עשירית

7 ימי הבראה

מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה

8 ימי הבראה

מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה

9 ימי הבראה

מהשנה העשרים ואילך

10 ימי הבראה

1.         לעובדים במשרה חלקית תשולם ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

2.         מספר הימים המפורט הוא המספר המינימלי שהמעסיק חייב לשלם. בענפים שונים מקובל לשלם עבור מספר ימים גבוה יותר. לבירור יש לפנות להסתדרות.

3.         עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד וזאת לתקופה של עד שנתיים טרם סיים לעבוד.

פנסיה וקופות גמל

כל העובדים יבוטחו בקרן פנסיה מקיפה ומצטברת וזאת בתום תשעה חודשי עבודה בחברת כוח אדם. לא ניתן לשלול את הזכות או להפסיק אותה בגלל העברה של העובד בין מזמינים שונים.

לגבי עובד המועסק אצל מזמין במקום עבודה בו קיים ביטוח פנסיוני ו/או קופת הגמל ינהגו לפי הנהוג באותו מקום עבודה.

קרן השתלמות

עובד חברת כוח אדם שמועסק אצל מזמין המחויב להפריש לעובדיו לקרן השתלמות, יהיה זכאי אף הוא לקרן השתלמות. הזכאות היא לפי התנאים אצל המזמין בנוסף לתקופת המתנה של 6 חודשים. עובד שעבר למזמין אחר אשר מפריש לעובדיו לקרן השתלמות, לא ייאלץ להמתין שוב את תקופת ההמתנה וההפרשה תהיה מן היום הראשון.

דמי חג

עובד (לאחר 3 חודשי עבודה אצל קבלן כוח האדם) שעבד יום לפני החג ויום אחרי החג, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 10 ימי חג שחלו בתקופת עבודתו, ובלבד שאלמלא החג היה העובד מועסק באותו יום.  

עובד יומי יהיה זכאי לתשלום עבור חג כאמור לפי ממוצע ההשתכרות היומי של אותו עובד בשלושת החודשים הקודמים. עובד יומי לא יהיה זכאי לתשלום עבור יום חג החל בשבת.

10 ימי החג הינם: ראש השנה - שני ימים, יום הכיפורים, סוכות שני ימים, פסח - שני ימים, יום עצמאות, שבועות ויום נוסף בתיאום בין המזמין והמעסיק לעובד.

עובד שעבד בחג יהיה זכאי בנוסף לשכר מלא בגין יום זה לתשלום בגובה התשלום עבור יום חופשה.

לעובד לא יהודי יש זכות לקיים ימי מנוחה בשבתם וחגיהם או על פי מועדי ישראל, הכל לפי המקובל עליו. ימי החג העודפים ינוכו משכר העובדים, אלא אם כן יבקש העובד כי ימים אלו ינוכו מימי החופשה העומדים לזכותו.

חופשה שנתית

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום. אורך החופשה נקבע בהתאם לוותק של העובד בחברת כוח האדם.

ימי החופשה השנתית להם זכאים העובדים המועסקים במתכונת של חמישה ימי עבודה בשבוע או שישה ימי עבודה בשבוע הינם כמפורט להלן:

      

תקופת עבודה בחברה בשנים

שבוע עבודה בן 6 ימים

שבוע עבודה בן 5 ימים

בעד השנה הראשונה עד הרביעית

13

11

בעד השנה החמישית

14

12

בעד השנה השישית, השביעית והשמינית

19

17

בעד השנה התשיעית ואילך

26

23

חופשה מיוחדת

עובד לאחר 3 חודשי עבודה זכאי להעדר מעבודתו בתשלום, ביום נישואיו, ביום ברית המילה של בנו, וביום שמחת לידת הבת ברית/בריתה, בר/בת מצווה, ובלבד שאלמלא ההיעדרות היה העובד מועסק באותו יום.

בקשה למתן חופשה בימי שמחה תומצא למעסיק זמן סביר לפני האירוע ובמידת האפשר לא פחות מיומיים לפני האירוע.

ימי אבל

כל עובד השרוי באבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/ות, בן/ת הזוג או ילד), זכאי להעדר מעבודתו לפי דיני דתו. בימי ההיעדרות כאמור, יהיה זכאי העובד לתשלום שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם אך לא יותר מ-7 ימים קלנדריים, ובלבד שאלמלא ההיעדרות היה העובד מועסק באותם ימים.

 כלכלה

במקומות עבודה בהם קיים אצל המזמין חדר אוכל לשימוש עובדיו, יהיו גם עובדי קבלן כוח האדם זכאים להשתמש בשירותי חדר האוכל בהתאם לנהוג אצל המזמין, לרבות הסדרי תשלום עבור הארוחות.

הזכויות המפורטות לעיל הינן זכויות עובדים מכוח חוקים, הסכמים קיבוציים כלליים ו/או צווי הרחבה ואין בהם כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות עדיפות הקיימות מכוח נוהג ו/או הסדר ו/או הסכמים מקומיים במקומות ספציפיים. לבירור מפורט של הזכויות המגיעות לכם, יש לפנות לסניפי ההסתדרות ברחבי הארץ.
אודות  הטבות לחברים  מוסדות ההסתדרות  חדשות  פעילות ההסתדרות  הקו החם  מפת אתר