לאיזה מרחב אני שייך?
עמוד הבית    פעילות ההסתדרות    הסכם קיבוצי- מהו?
הסכם קיבוצי- מהו?

חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז- 1957, מגדיר הסכם קיבוצי כ"הסכם בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים, שנעשה והוגש לרישום לפי חוק זה, בענייני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם או בחלק מעניינים אלו".

הסכם קיבוצי מיוחד

זהו "הסכם למפעל מסוים או למעביד מסוים, בין מעביד או ארגון מעבידים המייצג את המעביד לבין ארגון העובדים היציג של העובדים עליו יחול ההסכם".

"ההסכם הקיבוצי המיוחד חל על בעלי ההסכם, המעבידים המיוצגים, לעניין אותו הסכם, על ידי ארגון מעבידים שהוא בעל ההסכם ועל כלל העובדים, המועבדים על ידי מעביד שהוא בעל ההסכם או שהוא מיוצג במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם".

"ארגון יציג של עובדים לעניין הסכם קיבוצי מיוחד הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם לעניין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם".

הסכם קיבוצי כללי

זהו "הסכם לכל שטח המדינה או לחלק ממנה, לענפי עבודה מסוימים או לכל ענפי העבודה כשההסכם הוא בין ארגון העובדים היציג שבענף העבודה או בשטח הנדון לבין ארגון המעבידים".

"ההסכם הקיבוצי הכללי חל על בעלי ההסכם, המעבידים, בענפים או בשטח הכלולים בהסכם, שהיו בעת חתימת ההסכם חברים בארגון המעבידים שהוא בעל ההסכם או שנעשו חברים תוך תקופת תקפו של ההסכם, חוץ מחברים שהוצאו מכלל הסכם מפורש". ההסכם חל גם על "כל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם המועבדים, במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם".

"ארגון יציג של עובדים לעניין הסכם קיבוצי כללי הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם".

צו הרחבה

"שר העבודה והרווחה רשאי, ביוזמתו הוא או לפי בקשת בעל הסכם קיבוצי כללי, להרחיב, בצו, את היקף תחולתה של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי, אם לדעתו נכון לעשות כן בשים לב למספר העובדים והמעבידים, שעליהם חל ההסכם הקיבוצי הנדון, ולמשקלו של ההסכם בהסדר יחסי העבודה ובקביעת התנאים בשוק העבודה. השר רשאי לעשות כך בין שההסכם תקף ובין שהותנה תקפו במתן צו הרחבה".לאחר שניתן צו ההרחבה, יהיו הוראות ההסכם הקיבוצי שהורחבו בצו חלום על כל העובדים ועל כל המעבידים שעליהם חל הצו, ויראו אותן בחלק מחוזה עבודה שבין אותם עובדים לבין אותם מעבידים.

אודות  הטבות לחברים  מוסדות ההסתדרות  חדשות  פעילות ההסתדרות  הקו החם  מפת אתר